Суб'єкт господарювання: Публічне акціонерне товариство "Київпроект"
Ідентифікатор суб'єкта господарювання 04012780
[110000] Загальна інформація про фінансову звітність
Розкриття загальної інформації про фінансову звітність

Ця скорочена окрема проміжна фінансова звітність за І півріччя 2021 року, не перевірена аудитом, була підготовлена відповідно до МСБО 34 „Проміжна фінансова звітність”. Проміжна скорочена фінансова звітність не містить всіх розкриттів та її необхідно розглядати разом з річною фінансовою звітністю за 2020 рік.

Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації

Публічне акціонерне товариство "Київпроект"

Ідентифікаційний код юридичної особи

04012780

Сайт компанії

http://kyivproekt.com

Пояснення зміни назви суб'єкта господарювання, що звітує, або інших способів ідентифікації у порівнянні з кінцем попереднього звітного періоду

Змінии назви протягом звітного періоду не відбувалось.

Опис характеру фінансової звітності

Ця окрема скорочена проміжна фінансова звітність не містить всіх приміток та інформації, що вимагаються від річної фінансової звітності, та повинна розглядатися разом з останньою річною фінансовою звітністю станом на 31 грудня 2020 року, підготовленою відповідно до МСФЗ.

Дата кінця звітного періоду

2021-06-30

Період, який охоплюється фінансовою звітністю

І півріччя 2021 року, що закінчується 30 червня 2021 року

Опис валюти подання

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня.

Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності

Звітність складено у тисячах гривень, округлених до цілих

[210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні
тис. грн.
Примітка На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На початок попереднього періоду
Активи
Непоточні активи
Основні засоби 800100, 822100 37,306 29,255 30,247
Нематеріальні активи за винятком гудвілу 800100, 823180 37 26 178
Інші непоточні фінансові активи 800100, 822390-01 295 295 1,225
Загальна сума непоточних активів 37,638 29,576 31,650
Поточні активи
Поточні запаси 800100, 826380 3,767 4,139 4,164
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість 800100 28,818 9,566 9,741
Інші поточні нефінансові активи 800100 146 161 92
Грошові кошти та їх еквіваленти 800100 2,622 182 305
Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам 35,353 14,048 14,302
Загальна сума поточних активів 35,353 14,048 14,302
Загальна сума активів 72,991 43,624 45,952
Власний капітал та зобов'язання
Власний капітал
Статутний капітал 12,215 12,215 12,215
Нерозподілений прибуток 52,949 52,926 53,671
Дооцінка 800100 (25,841) (25,841) (27,447)
Інша частка участі в капіталі 11 11 11
Інші резерви 800100 1,832 1,832 1,832
Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємства 41,166 41,143 40,282
Загальна сума власного капіталу 41,166 41,143 40,282
Зобов'язання
Непоточні зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання 835110 5 570
Інші непоточні нефінансові зобов'язання 639
Загальна сума непоточних зобов'язань 644 570
Поточні зобов'язання
Поточні забезпечення
Інші поточні забезпечення 800100, 827570 293 298 818
Загальна сума поточних забезпечень 293 298 818
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість 800100 30,095 2,088 4,248
Поточні податкові зобов'язання, поточні 34
Інші поточні фінансові зобов'язання 800100 273 93
Інші поточні нефінансові зобов'язання 520 2
Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу 31,181 2,481 5,100
Загальна сума поточних зобов'язань 31,181 2,481 5,100
Загальна сума зобов'язань 31,825 2,481 5,670
Загальна сума власного капіталу та зобов'язань 72,991 43,624 45,952
[310000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат
тис. грн.
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Прибуток або збиток
Прибуток (збиток)
Дохід від звичайної діяльності 6,861 17,055
Собівартість реалізації (4,791) (12,590)
Валовий прибуток 2,070 4,465
Інші доходи 3,743 3,386
Витрати на збут (104) (556)
Адміністративні витрати (2,480) (3,194)
Інша витрата (3,097) (3,640)
Інші прибутки (збитки) (97) (72)
Прибуток (збиток) від операційної діяльності 35 389
Фінансові доходи 17
Фінансові витрати (7) (2)
Прибуток (збиток) до оподаткування 28 404
Податкові доходи (витрати) (5) (74)
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває 23 330
Прибуток (збиток) 23 330
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Прибуток на акцію (для звичайних акцій) (в гривнях)
Базовий прибуток на акцію
Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває 0.05
Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію 0.00 0.05
Розбавлений прибуток на акцію
Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває 0.05
Загальна сума розбавленого прибутку (збитку) на акцію 0.00 0.05
[410000] Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування
тис. грн.
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Прибуток (збиток) 23 330
Інший сукупний дохід
Загальна сума іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток, після оподаткування 0 0
Загальна сума іншого сукупного доходу 0 0
Загальна сума сукупного доходу 23 330
[510000] Звіт про рух грошових коштів, прямий метод
тис. грн.
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Грошові потоки від (для) операційної діяьності
Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності
Надходження від продажу товарів та надання послуг 40,653 20,564
Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі 81 33
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності
Виплати постачальникам за товари та послуги (6,342) (10,741)
Виплати працівникам та виплати від їх імені (3,094) (4,270)
Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю (3,059) (4,964)
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності 28,239 622
Проценти отримані 19 11
Повернення податків на прибуток (сплата) (87)
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) 28,258 546
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності
Грошові потоки від втрати контролю над дочірніми підприємствами або іншими господарськими одиницями 20
Надходження від продажу основних засобів 55 3
Придбання основних засобів (25,893) (736)
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) (25,818) (733)
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності
Надходження від запозичень 100
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) 100
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу 2,440 (87)
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 2,440 (87)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 182 305
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 2,622 218
[610000] Звіт про зміни у власному капіталі
тис. грн.
Поточний звітний період Примітки Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Статутний капітал Власні викуплені акції Дооцінка Інша частка участі в капіталі Інші резерви Нерозподілений прибуток
Резервний капітал
Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді
Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів
Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду 12,215 12,215 (25,841) (25,841) 11 11 1,832 1,832 1,832 1,832 52,941 (15) 52,926 41,158 (15) 41,143
Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток) 23 23 23 23
Сукупний дохід 0 0 23 23 0 0 23 23
Збільшення (зменшення) власного капіталу 0 0 23 23 0 0 23 23
Власний капітал на кінець періоду 12,215 12,215 0 0 (25,841) 0 (25,841) 11 11 1,832 1,832 1,832 1,832 52,964 (15) 52,949 0 0 0 41,181 (15) 41,166
тис. грн.
Порівняльний звітний період Примітки Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Статутний капітал Дооцінка Інша частка участі в капіталі Інші резерви Нерозподілений прибуток
Резервний капітал
Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді
Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів
Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду 12,215 12,215 (27,447) (27,447) 11 11 1,832 1,832 1,832 1,832 53,671 53,671 40,282 40,282
Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток) 330 330 330 330
Сукупний дохід 0 0 330 330 0 0 330 330
Збільшення (зменшення) власного капіталу 0 0 0 0 330 330 0 0 330 330
Власний капітал на кінець періоду 12,215 12,215 (27,447) (27,447) 11 11 1,832 1,832 1,832 1,832 54,001 0 54,001 0 0 0 40,612 0 40,612
[800100] Примітки - Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу
тис. грн.
На кінець звітного періоду На початок звітного року
Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу
Основні засоби
Земля та будівлі
Будівлі 19,250 18,805
Машини 1,851 2,241
Транспортні засоби 98 122
Пристосування та приладдя 505 642
Незавершені капітальні вкладення в основні засоби 13,832 5,621
Інші основні засоби 1,770 1,824
Загальна сума основних засобів 37,306 29,255
Нематеріальні активи та гудвіл
Нематеріальні активи за винятком гудвілу
Назви брендів 2 3
Комп'ютерне програмне забезпечення 35 23
Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу 37 26
Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу 37 26
Різні непоточні активи
Непоточні інвестиції за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі 295 295
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість
Поточна торговельна дебіторська заборгованість 3,303 3,237
Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід
Поточні попередні платежі
Поточні аванси постачальникам 17,457 1,681
Загальна сума попередніх платежів 17,457 1,681
Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу 17,457 1,681
Поточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток 3,989 11
Поточна дебіторська заборгованість за податком на додану вартість 3,983
Інша поточна дебіторська заборгованість 4,069 4,637
Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості 28,818 9,566
Торговельна та інша дебіторська заборгованість
Торговельна дебіторська заборгованість 3,303 3,237
Попередні платежі та нарахований дохід
Попередні платежі 17,457 1,681
Загальна сума попередніх платежів та нарахований дохід 17,457 1,681
Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток 6 11
Інша дебіторська заборгованість 4,067 4,637
Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованості 24,833 9,566
Категорії непоточних фінансових активів
Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
Непоточні фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 295 295
Загальна сума непоточних фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 295 295
Загальна сума непоточних фінансових активів 295 295
Категорії поточних фінансових активів
Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю 10,592 8,054
Загальна сума поточних фінансових активів 10,592 8,054
Категорії фінансових активів
Фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 295 295
Загальна сума фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 295 295
Фінансові активи за амортизованою собівартістю 10,592 8,054
Загальна сума фінансових активів 10,887 8,349
Класи поточних запасів
Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали
Поточна сировина 56 419
Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасів 56 419
Поточне незавершене виробництво 3,639 3,638
Поточні запасні частини 51 48
Поточне паливо 21 34
Загальна сума поточних запасів 3,767 4,139
Класи поточних запасів, альтернатива
Поточне незавершене виробництво 3,639 3,638
Поточні основні та допоміжні матеріали, для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг 128 501
Загальна сума поточних запасів 3,767 4,139
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти
Залишки на рахунках в банках 2,622 182
Загальна сума грошових коштів 2,622 182
Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів 2,622 182
Різні поточні активи
Інші поточні активи 146 161
Класи інших забезпечень
Інше забезпечення
Інші поточні забезпечення 293 298
Загальна сума інших забезпечень 293 298
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість
Поточна торговельна кредиторська заборгованість 111 255
Поточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток 534 452
Поточна кредиторська заборгованість за податком на додану вартість 225
Інша поточна кредиторська заборгованість 29,450 1,381
Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості 30,095 2,088
Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Торговельна кредиторська заборгованість 111 255
Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток 634 677
Кредиторська заборгованість за податком на додану вартість 225
Кредиторська заборгованість за утриманими коштами 29,445 1,156
Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованості 30,190 2,088
Категорії непоточних фінансових зобов'язань
Непоточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю 644
Загальна сума непоточних фінансових зобов'язань 644
Категорії поточних фінансових зобов'язань
Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю 1,625 2,516
Загальна сума поточних фінансових зобов'язань 1,625 2,516
Категорії фінансових зобов'язань
Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю 1,625 2,516
Загальна сума фінансових зобов'язань 1,625 2,516
Різні непоточні зобов'язання
Інші непоточні зобов'язання 644
Різні поточні зобов'язання
Поточні аванси отримані 29,445 1,156
Інші поточні зобов'язання 520 2
Різний власний капітал
Накопичений інший сукупний дохід 11 11
Дооцінка (25,841) (25,841)
Інші резерви
Резервний капітал 1,832 1,832
Загальна сума інших резервів 1,832 1,832
Чисті активи (зобов'язання)
Активи 72,991 43,624
Зобов'язання (31,825) (2,481)
Чисті активи (зобов'язання) 41,166 41,143
Чисті поточні активи (зобов'язання)
Поточні активи 35,353 14,048
Поточні зобов'язання (31,181) (2,481)
Чисті поточні активи (зобов'язання) 4,172 11,567
Активи за вирахуванням поточних зобов'язань
Активи 72,991 43,624
Поточні зобов'язання (31,181) (2,481)
Активи за вирахуванням поточних зобов'язань 41,810 41,143
Чистий борг 29,203 2,299
[800200] Примітки - Аналіз доходів та витрат
Дохід від звичайної діяльності
тис. грн.
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Дохід від надання послуг 6,861 17,055
Дохід від інших послуг 6,861 17,055
Загальна сума доходу від продажу 6,861 17,055
Суттєві доходи та витрати
тис. грн.
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів
Прибутки від вибуття основних засобів 41 1
Збитки від вибуття основних засобів (109) (72)
Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобів (68) (71)
Прибутки (збитки) від вибуття інвестиції
Чисті прибутки (збитки) від вибуття інвестиції 0
Витрати на ремонт і обслуговування 1,346 4,971
Витрати на паливо та енергію
Витрати на паливо 1,746 1,058
Витрати на енергію 1,661 2,129
Загальна сума витрат на паливо і енергію 3,407 3,187
Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати
Витрати з продажу 104 556
Загальні та адміністративні витрати 2,480 3,194
Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат 2,584 3,750
Адміністративні витрати 2,480 3,194
Витрати на збут та адміністративні витрати 2,584 3,750
Операційні витрати 10,474 19,980
Операційні витрати за винятком собівартості реалізації 5,683 7,390
Витрати на продаж та маркетинг 104 556
Витрати за характером
тис. грн.
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Сировина та витратні матеріали використані 308 607
Витрати на послуги 834 1,434
Витрати на страхування 3 2
Витрати на оплату професійних послуг 330 412
Транспортні витрати 47 123
Банківські та подібні нарахування 13 13
Витрати на відрядження 65
Витрати на комунікацію 58 87
Комунальні витрати 383 732
Класи витрат на виплати працівникам
Короткострокові витрати на виплати працівникам
Заробітна плата 1,917 3,506
Внески на соціальне забезпечення 399 658
Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам 2,316 4,164
Загальна сума витрат на виплати працівникам 2,316 4,164
Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку
Амортизаційні витрати
Амортизаційні витрати 516 943
Витрати на амортизацію нематеріальних активів 11 22
Загальна сума амортизаційних витрат 527 965
Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку 527 965
Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на прибуток 866 1,175
Витрати за податком на нерухомість 402 269
Інші витрати 848 522
Загальна сума витрат, за характером 5,699 8,867
[800500] Примітки - Перелік приміток
Розкриття інформації про облікові судження та розрахункові оцінки

Примітка 810000

Розкриття інформації про нараховані витрати та інші зобов'язання

Примітка 800200

Розкриття основи підготовки фінансової звітності

Примітка 110000

Розкриття інформації про звіт про рух грошових коштів

Примітка 800300

Розкриття інформації про загальні зобов'язання

Примітка 800100

Розкриття інформації про умовні зобов'язання

Примітка 827570

Розкриття інформації про амортизаційні витрати

Примітка 822100

Розкриття інформації про витрати

Примітка 800200

Розкриття інформації про витрати за характером

Примітка 800200

Розкриття інформації про загальні та адміністративні витрати

Примітка 800200

Розкриття інформації про нематеріальні активи та гудвіл

Примітка 823280

Розкриття інформації про забезпечення

Примітка 827570

Розкриття інформації про дохід від продажу

Примітка 800200

Розкриття інформації про торговельну та іншу кредиторську заборгованість

Примітка 800100

Розкриття інформації про торговельну та іншу дебіторську заборгованість

Примітка 800100

[800600] Примітки - Перелік облікових політик
Розкриття інформації по суттєві аспекти облікової політики

Облікова політика Товариства розроблена відповідно до вимог МСБО 8" Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ.

Опис облікової політики щодо незавершеного будівництва

Активи у процесі будівництва капіталізуються як окремий компонент основних засобів. До незавершеного будівництва та невстановленого обладнання належить вартість будівельних робіт, інші прямі витрати, відповідна частка накладних витрат та витрат на позики для довгострокових будівельних проектів. Після завершення вартість будівництва переводиться до складу відповідної категорії основних засобів. Незавершене будівництво та невстановлене обладнання не амортизується до тих пір, поки будівництво відповідних активів не буде завершене, і вони не будуть введені в експлуатацію.

Опис облікової політики щодо відстроченого податку на прибуток

Розрахунок витрат (доходів) з податку на прибуток здійснюється відповідно до вимог МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» з визнанням відстрочених податкових активів та зобов’язань. Суми відстрочених податкових активів та зобов’язань обчислюються на дату щоквартальної проміжної фінансової звітності.

Опис облікової політики щодо аморизаційних витрат

Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Метод нарахування амортизації може переглядатися щорічно. Результати його перегляду враховуються як перегляд бухгалтерської оцінки. При цьому коригуванню підлягають амортизаційні відрахування поточного та майбутнього періодів. Нарахування амортизації проводиться з моменту, коли основний засіб став придатним для використання. Суму нарахованої амортизації Товариство відображає збільшенням суми витрат Товариства і накопиченої амортизації основних засобів. Нарахування амортизації припиняється з дати перекласифікації основного засобу як такого, що утримується для продажу, або на дату припинення його визнання.

Опис облікової політики щодо витрат на амортизацію нематеріальних активів

Амортизація всіх класів (груп) нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод амортизації може переглядатися щорічно.

Опис облікової політики щодо визнання фінансових інструментів

Здійснювати визнання, класифікацію, облік і оцінку фінансових активів та фінансових зобов’язань відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Опис облікової політики щодо витрат

Витрати вважаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. Витрати, які неможливо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені: адміністративні витрати, витрати на збут і інші витрати операційної діяльності. Визначити метод відображення в обліку витрат діяльності: - з використанням класу 8 «Витрати за елементами»; з використанням класу 9 «Витрати діяльності» Витрати визначаються Товариством за методом нарахування. Склад собівартості реалізованих послуг: - витрати на персонал, - амортизація основних засобів; - витрати на електроенергію, опалення та інші комунальні послуги; - витрати на утримання будинку; - витрати на утримання та обслуговування обладнання; - інші витрати.

Опис облікової політики щодо оцінки справедливої вартості

Товариство класифікує оцінки за справедливою вартістю за допомогою ієрархії справедливої вартості: 1) рівень 1: ціни котирувань на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань; 2) рівень 2: вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для активів або зобов’язань або прямо, або опосередковано; 3) рівень 3: вхідні дані активів або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку, які можна спостерігати. Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання є ціни котирування на активному ринку. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо ціни котирування легко і регулярно доступні та відображають фактичні й регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. Справедлива вартість визначається як ціна, узгоджена між зацікавленим покупцем та зацікавленим продавцем в операції незалежних сторін. Мета визначення справедливої вартості для фінансового інструмента, який відкрито купується та продається на активному ринку – отримати ціну, за якою відбулась би операція з цим інструментом на кінець звітного періоду на найсприятливішому активному ринку, до якого Товариство має безпосередній доступ. Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, Товариство визначає справедливу вартість, застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на застосуванні останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні), посиланні на поточну справедливу вартість іншого ідентичного інструмента, аналізі дисконтованих грошових потоків. Мета застосування методів оцінювання – визначити, якою була б ціна операції на дату оцінки в обміні між незалежними сторонами, виходячи із звичайних міркувань бізнесу. Справедлива вартість оцінюється на основі результатів застосування методів оцінювання, в яких максимально враховуються ринкові показники (та якомога менше – дані, специфічні для товариства). Періодично Товариство обстежує методи оцінювання та перевіряє їх на обґрунтованість, застосовуючи ціни спостережених поточних ринкових операцій з такими самими інструментами, або на основі інших доступних спостережених ринкових даних. Справедлива вартість фінансових інструментів базується на наведених далі чинниках: - вартість грошей у часі; - кредитний ризик; - ціни на валютних біржах; - товарні ціни; - ціни на інструменти капіталу; - волатильність; - ризик дострокового погашення та ризик відмови; - витрати на обслуговування фінансового активу або фінансового зобов’язання.

Опис облікової політики щодо фінансових активів

Класифікація і оцінка фінансових активів здійснюється Товариством, виходячи з бізнес-моделі, яку воно використовує для управління цими активами, та характеристик грошових потоків, передбачених договором. Товариство оцінює й відображає в бухгалтерському обліку фінансовий актив за амортизованою собівартістю, якщо одночасно виконуються такі умови: фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для отримання передбачених договором грошових потоків; договір за фінансовим активом передбачає отримання у визначені дати грошових потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми та процентів на непогашену частину основної суми. Товариство відображає в бухгалтерському обліку інвестиції в інструменти капіталу за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, лише якщо бізнес-моделлю передбачено отримання прибутку від короткострокових коливань справедливої вартості таких інвестицій. Всі інші інвестиції в інструменти капіталу Товариство обліковує за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході. При цьому, кумулятивні зміни справедливої вартості не переносяться з іншого сукупного доходу до прибутків або збитків, а можуть бути віднесені тільки до іншої статті капіталу під час припинення визнання інструментів капіталу, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через інший сукупний дохід. Дивіденди за такими інструменти капіталу визнаються як прибуток, крім випадків, коли дивіденди представляють собою відшкодування частини собівартості інвестицій. Визнання фінансових активів Товариство здійснює у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»: інвестиції в інструменти капіталу визнаються з моменту зарахування цінних паперів на рахунок в цінних паперах Товариства або з моменту внесення змін до Статуту об’єкта інвестування; дебіторська заборгованість визнається з моменту, коли одна зі сторін виконає свою частину договору. Товариство припиняє визнання фінансових активів: інвестицій в інструменти капіталу – з моменту продажу інвестицій або з моменту, коли Товариством встановлено, що емітента цінних паперів (об’єкт інвестування) визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв’язку з його ліквідацією; дебіторську заборгованість – з моменту оплати заборгованості або з моменту, коли дебіторську заборгованість визнано «безнадійною». Оцінку фінансових активів під час первісного визнання та подальшу їх оцінку Товариство здійснює у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», як наведено в таблиці нижче. Група фінансових активів Оцінка під час первісного визнання Подальша оцінка Інвестиції в інструменти капіталу За справедливою вартістю плюс витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання інвестиції За справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги За ціною операції За амортизованою собівартістю Інша дебіторська заборгованість та боргові фінансові активи За справедливою вартістю плюс витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання інвестиції За амортизованою собівартістю У зв’язку з тим, що інвестиції в інструменти капіталу Товариство не утримує для торгівлі і бізнес-моделлю не передбачено отримання прибутку від короткострокових коливань справедливої вартості таких інвестицій, було прийняте безвідкличне рішення про відображення в іншому сукупному доході змін справедливої вартості інвестицій в інструменти капіталу. Товариство визначає оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за борговими фінансовими активами та дебіторською заборгованістю в сумі, що дорівнює: сумі майбутніх кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу, якщо кредитний ризик за цим фінансовим активом значно збільшився з моменту первісного визнання та за кредитно-знеціненими фінансовими активами; сумі майбутніх кредитних збитків за 12 місяців (12-місячні очікувані кредитні збитки), якщо відсутнє значне збільшення кредитного ризику за цим фінансовим активом з моменту первісного визнання. На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи відбулося значне збільшення кредитного ризику за фінансовим активом з моменту первісного визнання. Здійснюючи таку оцінку Товариство порівнює ризик настання дефолту (ймовірність дефолту) за фінансовим активом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту (ймовірністю дефолту) за фінансовим активом на дату первісного визнання. Товариство вважає кредитний ризик за фінансовим активом низьким, якщо ймовірність дефолту за таким фінансовим активом не перевищує 10%. Під час аналізу змін кредитного ризику Товариство враховує наступну інформацію про боржника (емітента): значні зміни внутрішніх показників кредитного ризику; значні зміни зовнішніх ринкових показників кредитного ризику для певного фінансового інструменту або аналогічного фінансового інструменту з таким же строком дії; існуючі або прогнозовані несприятливі зміни комерційних, фінансових або економічних умов, які, як очікується, призведуть до значних змін в здатності боржника виконати свої боргові зобов’язання; фактичні або очікувані значні зміни результатів операційної діяльності боржника (зменшення виручки, збільшення операційних ризиків, зниження якості активів, проблеми, пов’язані з ліквідністю та/або управлінням, тощо); значне збільшення кредитного ризику за іншими фінансовими інструментами того ж боржника; фактичні або очікувані несприятливі зміни нормативно-правових, економічних або технологічних умов діяльності боржника, що призводить до значних змін в здатності боржника виконати свої боргові зобов’язання.

Опис облікової політики щодо фінансових зобов'язань

Під час первісного визнання Товариство оцінює всі фінансові зобов’язання за справедливою вартістю. Найкращими доказами справедливої вартості фінансового зобов’язання при первісному визнанні є ціна операції, тобто справедлива вартість одержаної компенсації. Якщо Товариство з'ясовує, що справедлива вартість при первісному визнанні відрізняється від вартості за договором, то різниця між вартістю за договором та справедливою вартістю відображається як витрати/дохід з одночасним збільшенням/зменшенням балансової вартості фінансового зобов’язання. Подальша оцінка фінансових зобов’язань здійснюється за амортизованою собівартістю

Опис облікової політики щодо податку на прибуток

Розрахунок витрат (доходів) з податку на прибуток здійснюється відповідно до вимог МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» з визнанням відстрочених податкових активів та зобов’язань. Суми відстрочених податкових активів та зобов’язань обчислюються на дату щоквартальної проміжної фінансової звітності.

Опис облікової політики щодо нематеріальних активів та гудвілу

Нематеріальні активи – немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути ідентифіковані, тобто можуть бути відокремлені або відділені від Товариства або виникають внаслідок договірних або інших юридичних прав (незалежно від того, чи можуть вони бути відокремлені). Нематеріальні активи визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, що відносяться до активу, надходитимуть Товариству та собівартість активу можна достовірно оцінити. В момент первісного визнання нематеріальні активи оцінюються за собівартістю. Наступна оцінка здійснюється за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Опис облікової політики щодо оренди

Товариство оцінює договір лізингу (оренди) (далі - договір оренди) у цілому або окремі компоненти як договір оренди, якщо виконуються такі критерії:  актив є ідентифікованим;  лізингоодержувачу (орендарю) (далі - орендар) передається право отримувати практично всі економічні вигоди від використання ідентифікованого активу протягом усього періоду використання активу;  Товариству передається право визначати спосіб використання активу протягом усього періоду використання в обмін на компенсацію;  орендодавець не має істотного права заміни активу протягом строку його використання. До малоцінних базових активів Товариство відносить активи, вартість яких (кожного окремого об’єкта) не перевищує 50 тис. грн. До короткострокової оренди та оренди малоцінних базових активів Товариством застосовуються вимоги параграфа 6 МСФЗ 16. Тобто, Товариство визнає орендні платежі, пов’язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Товариство первісно визнає актив з права користування за первісною вартістю (собівартістю). Орендне зобов'язання первісно оцінюється за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на дату визнання. Товариство дисконтує орендні платежі протягом строку оренди, застосовуючи ставку відсотка, яка передбачена в договорі оренди. Товариство застосовує ставку додаткового запозичення орендаря, якщо ставку в договорі оренди не можна визначити. Орендні платежі за договорами земельних ділянок державної та комунальної власності є, відповідно до чинного законодавства України, змінними платежами, які не залежать від індексу або ставки (залежать від нормативної грошової оцінки та ставок, встановлених органами місцевого самоврядування землі). Таким чином, змінні орендні платежі, які не залежать від індексу чи ставки, не включаються в оцінку орендного зобов’язання. Подальша оцінка активів з права користування здійснюється за собівартістю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків унаслідок зменшення корисності та з коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов'язання (модель собівартості). Товариство амортизує актив із права користування з дати початку оренди до більш ранньої з двох таких дат: кінець строку корисного використання активу з правом використання та кінець строку оренди. Метод амортизації – прямолінійний. Товариство після дати початку оренди визнає іншими операційними витратами змінні орендні платежі, що не включені в оцінку орендного зобов'язання в тому періоді, у якому сталися подія чи певні умови, які спричинили здійснення таких платежів (та ті, які не залежать від індексу та ставки). Товариство відображає такі витрати у складі інших операційних витрат.

Опис облікової політики щодо оцінки запасів

Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. В Балансі (Звіті про фінансовий стан) запаси відображаються за найменшою із двох величин: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Уцінки відображаються шляхом створення резерву під знецінення запасів. Транспортно - заготівельні витрати включати до собівартості придбаних запасів безпосередньо при їх оприбуткуванні. Установити такі методи оцінки вибуття запасів: - при відпусканні запасів у виробництво - метод ФІФО; - при відпусканні запасів у реалізацію - метод ФІФО.

Опис облікової політики щодо основних засобів

Порядок визнання, оцінки основних засобів та відображення в обліку всіх пов’язаних із ними операцій регулюються МСБО (IAS) 16 «Основні засоби». Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Основні засоби для обліку та складання звітності поділяються на наступні групи: земельні ділянки; будівлі, споруди і передавальні пристрої; машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка); транспорті засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); інші основні засоби; інші необоротні матеріальні активи. Критерії визнання: існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктом, надійдуть до Товариства, і собівартість об’єкта може бути достовірно оцінена. Первісна оцінка об’єктів всіх груп основних засобів здійснюється за собівартістю, що включає: ціну придбання (у т.ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються); будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації. Якщо об’єкт основних засобів (частина об’єкту основних засобів) повертається Товариству за рішенням суду внаслідок визнання контракту про продаж недійсним, такий об’єкт основних засобів визнається активом з одночасним визнанням доходу. Собівартість такого об’єкту основних засобів оцінюється за балансовою вартістю, яку мав об’єкт на дату продажу. Подальша оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Подальші витрати збільшують первісну вартість основних засобів лише в тому випадку, якщо існує велика ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, пов’язані з активом, та його вартість може бути достовірно оцінена. Всі інші витрати визнаються як витрати в тому періоді, в якому вони понесені. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки. Товариство для правильного відображення в бухгалтерському обліку основних засобів створює експертну інвентаризаційну комісію (за окремим наказом), в обов’язки якої входить: визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів; визначення строку їх корисної експлуатації та ліквідаційної вартості; Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно. Строк корисної експлуатації встановлюється для кожного об’єкта індивідуально експертною комісією. Орієнтовні строки корисної експлуатації: Будинки та споруди – 12 - 50 років; - машини та обладнання – 5 – 10 років; - комп’ютерне та офісне обладнання – 2 - 5 років; - телефони – 2 – 5 років; - меблі – 4 – 5 років ; - транспортні засоби – 5 – 15 років; - інструменти, прилади, інвентар – 4 роки; - інші основні засоби –4 -12 років. При встановленні строку корисної експлуатації враховуються мінімально допустимі строки амортизації основних засобів відповідно до вимог Податкового кодексу України. Ліквідаційна вартість ОЗ з метою амортизації встановлюється для кожного об’єкта індивідуально експертною комісією. Орієнтовна ліквідаційна вартість – 1% від первісної вартості. Ліквідаційна вартість, термін корисного використання і методи амортизації активів аналізуються в кінці кожного річного звітного періоду і при необхідності корегуються. Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Земля має необмежений термін експлуатації і тому не амортизується. Метод нарахування амортизації може переглядатися щорічно. Результати його перегляду враховуються як перегляд бухгалтерської оцінки. При цьому коригуванню підлягають амортизаційні відрахування поточного та майбутнього періодів. Нарахування амортизації проводиться з моменту, коли основний засіб став придатним для використання. Суму нарахованої амортизації Товариство відображає збільшенням суми витрат Товариства і накопиченої амортизації основних засобів. Нарахування амортизації припиняється з дати перекласифікації основного засобу як такого, що утримується для продажу, або на дату припинення його визнання.

Опис облікової політики щодо визнання доходу від продажу

Товариство визнає дохід від реалізації лише тоді, коли воно задовольняє ідентифіковане зобов’язання щодо виконання шляхом передачі товарів (робіт, послуг) покупцеві (замовнику), тобто, коли покупець (замовник) отримує над ними контроль. Одним з основних показників, що свідчать про передачу контролю, є передача покупцеві (замовнику) права власності на товари або результати робіт. Якщо управлінський персонал Товариства, розглянувши всі чинники, приходить до висновку про передачу контролю без передачі права власності, такий висновок повинен бути обґрунтованим та задокументованим. В момент укладення договору управлінський персонал Товариства визначає, чи задовольнить Товариство ідентифіковане зобов’язання щодо виконання з плином часу, чи у певний момент часу. Якщо управлінський персонал Товариства визначає, що Товариство задовольнить ідентифіковане зобов’язання щодо виконання з плином часу, дохід від реалізації визнається лише тоді, коли прогрес на шляху до повного задоволення зобов'язання щодо виконання можна обґрунтовано оцінити. Для оцінки прогресу на шляху до повного задоволення зобов'язання щодо виконання використовуються методи оцінювання за результатом, до яких належать:  аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день,  оцінка досягнутих результатів,  оцінювання завершених етапів,  оцінка кількості виготовлених чи переданих одиниць. Якщо Товариство має право на компенсацію від покупця (замовника) в сумі, яка відповідає вартості для покупця (замовника) зобов’язання, виконаного Товариством на сьогоднішній день, Товариство визнає дохід у сумі, на яку має право виставити рахунок.

Опис облікової політики щодо ремонту та обслуговування

Ремонти основних засобів, що здійснюються для підтримання об’єктів в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід та регулярно доступних вигід від його використання відображаються як витрати періоду і обліковувати на рахунках витрат діяльності в повному обсязі.

Опис облікової політики щодо торговельної та іншої дебіторської заборгованості

Визнання фінансових активів Товариство здійснює у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»: дебіторська заборгованість визнається з моменту, коли одна зі сторін виконає свою частину договору. Товариство припиняє визнання фінансових активів: дебіторську заборгованість – з моменту оплати заборгованості або з моменту, коли дебіторську заборгованість визнано «безнадійною». Для дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги Товариство оцінює резерв під збитки в розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії. Для оцінювання очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю Товариство використовує матрицю резервування. Матриця резервування визначає фіксовані ставки резервування, залежно від виду заборгованості, виду контрагента та терміну прострочення заборгованості. Матриця резервування Група дебіторів Термін прострочення заборгованості (календарні дні) 181-365 366-730 730-1095 понад 1095 Юридичні особи – орендарі 0% 25% 40% 100% Юридичні особи – замовники проектних робіт 0% 25% 40% 100% Інші юридичні особи 0% 25% 40% 100% Фізичні особи підприємці 0% 30% 60% 100% Фізичні особи (не суб’єкти підприємницької діяльності) 0% 30% 70% 100% Дебітори, щодо яких наявна інформація про можливість ліквідації, процедури банкрутства. 100% 100% 100% 100%

[813000] Примітки - Проміжна фінансова звітність
Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність

Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність Ця скорочена проміжна фінансова звітність за І півріччя 2021 року, не перевірена аудитом, була підготовлена відповідно до МСБО 34 „Проміжна фінансова звітність”. Ця скорочена проміжна фінансова звітність не містить всіх приміток та інформації, що вимагаються від річної фінансової звітності, , а лише окремі примітки для пояснення подій та операцій, які є суттевими для розуміння змін у фінансовому стані та результатах діяльтості Товариства з дати останньої річної фінансової звітності. Ця скорочена проміжна фінансова звітність повинна розглядатися разом з останньою річною фінансовою звітністю станом на 31 грудня 2020 року та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, підготовленою відповідно до МСФЗ. Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) директором Товариства 23 липня 2021 року.

Опис значних подій та операцій
Опис значних подій та операцій щодо визнання збитку від знецінення нефінансових активів, майна, основних засобів, нематеріальних активів, активів, що виникають з договорів з клієнтами, або інших активів, а також анулювання такого збитку від знецінення

Протягом І півріччя 2021 року, не було визнано збитків від знецінення щодо основних засобів та незавершених капітальних інвестицій.

Опис облікової політики та методів обчислення, яких дотримувались при складанні проміжної фінансової звітності

Товариство при складанні проміжної фінансової звітності застосовує ті самі облікові політики, які застосовує в річній фінансовій звітності.

Пояснення подій після проміжного періоду, які не були відображені

Суттєвих подій які вказують на обставини, що виникли після дати балансу у Товариства не було

Опис відповідності МСФЗ у разі застосування до проміжного фінансового звіту

Ця скорочена проміжна фінансова звітність за І півріччя 2021 року, не перевірена аудитом, була підготовлена відповідно до МСБО 34 „Проміжна фінансова звітність”.

[822100] Примітки - Основні засоби
Розкриття інформації про основні засоби

Порядок визнання, оцінки основних засобів та відображення в обліку всіх пов’язаних із ними операцій регулюються МСБО (IAS) 16 «Основні засоби». Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Критерії визнання: існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктом, надійдуть до Товариства, і собівартість об’єкта може бути достовірно оцінена. Первісна оцінка об’єктів всіх груп основних засобів здійснюється за собівартістю, що включає: ціну придбання (у т.ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються); будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації. Якщо об’єкт основних засобів (частина об’єкту основних засобів) повертається Товариству за рішенням суду внаслідок визнання контракту про продаж недійсним, такий об’єкт основних засобів визнається активом з одночасним визнанням доходу. Собівартість такого об’єкту основних засобів оцінюється за балансовою вартістю, яку мав об’єкт на дату продажу. Подальша оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Подальші витрати збільшують первісну вартість основних засобів лише в тому випадку, якщо існує велика ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, пов’язані з активом, та його вартість може бути достовірно оцінена. Всі інші витрати визнаються як витрати в тому періоді, в якому вони понесені. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.

Розкриття детальної інформації про основні засоби

Основні засоби для обліку та складання звітності поділяються на наступні групи: земельні ділянки; будівлі, споруди і передавальні пристрої; машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка); транспорті засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); інші основні засоби; інші необоротні матеріальні активи. Товариство для правильного відображення в бухгалтерському обліку основних засобів створює експертну інвентаризаційну комісію (за окремим наказом), в обов’язки якої входить: визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів; визначення строку їх корисної експлуатації та ліквідаційної вартості; Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно. Строк корисної експлуатації встановлюється для кожного об’єкта індивідуально експертною комісією. Орієнтовні строки корисної експлуатації: - Будинки та споруди – 12 - 50 років; - машини та обладнання – 5 – 10 років; - комп’ютерне та офісне обладнання – 2 - 5 років; - телефони – 2 – 5 років; - меблі – 4 – 5 років ; - транспортні засоби – 5 – 15 років; - інструменти, прилади, інвентар – 4 роки; - інші основні засоби –4 -12 років. При встановленні строку корисної експлуатації враховуються мінімально допустимі строки амортизації основних засобів відповідно до вимог Податкового кодексу України. Ліквідаційна вартість ОЗ з метою амортизації встановлюється для кожного об’єкта індивідуально експертною комісією. Орієнтовна ліквідаційна вартість – 1% від первісної вартості. Ліквідаційна вартість, термін корисного використання і методи амортизації активів аналізуються в кінці кожного річного звітного періоду і при необхідності корегуються. Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Земля має необмежений термін експлуатації і тому не амортизується. Метод нарахування амортизації може переглядатися щорічно. Результати його перегляду враховуються як перегляд бухгалтерської оцінки. При цьому коригуванню підлягають амортизаційні відрахування поточного та майбутнього періодів. Нарахування амортизації проводиться з моменту, коли основний засіб став придатним для використання. Суму нарахованої амортизації Товариство відображає збільшенням суми витрат Товариства і накопиченої амортизації основних засобів. Нарахування амортизації припиняється з дати перекласифікації основного засобу як такого, що утримується для продажу, або на дату припинення його визнання. Ремонти основних засобів, що здійснюються для підтримання об’єктів в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід та регулярно доступних вигід від його використання відображаються як витрати періоду і обліковувати на рахунках витрат діяльності в повному обсязі. Станом на 01 січня 2021 року та 31 березня 2021 року у Товариства: - відсутні обмеження на право власності; - відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція); - відсутні контрактні зобов’язання, пов’язані з придбанням основних засобів; - відсутні компенсації третіх сторін за об’єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані; - відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди. Первісна вартість повністю замортизованих основних засобів станом на 30.06.2021 р. складає 516,0 тис. грн. (станом на 31.12.2020 р. – 790,0 тис. грн.) Протягом І півріччя 2021 року Товариство не отримувало основні засоби в результаті об'єднання підприємств . Протягом І півріччя 2021 року основні засоби не переоцінювалися. Втрати від зменшення корисності та вигоди від відновлення корисності основних засобів не визнавалися. Інших змін первісної вартості та суми зносу основних засобів не було. Протягом І півріччя 2021 року Товариство не отримувало основні засоби за рахунок цільового фінансування. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу Строки корисного використання встановлюються для кожного об’єкта основних засобів окремо. Товариство провело тест на зменшення корисності основних засобів відповідно до МСБО (IAS) 36, зокрема із врахуванням впливу наслідків пандемії Covid-19. Управлінський персонал, за поточних обставин, не виявив ознак зменшення корисності основних засобів і не визнавав збитки від зменшення корисності.

Будівлі Машини Транспортні засоби Пристосування та приладдя Незавершені капітальні вкладення в основні засоби Інші основні засоби
Основи оцінки, основні засоби

Оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус накопичена амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності

Оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус накопичена амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності

Оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус накопичена амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності

Оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус накопичена амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності

Оцінка незавершених капітальних інвестицій здійснюється за собівартістю мінус накопичені збитки від зменшення корисності

Оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус накопичена амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності

Метод амортизації, основні засоби

Прямолінійний

Прямолінійний

Прямолінійний

Прямолінійний

незавершені капітальні інвестиції не амортизуються

Прямолінійний

Строк корисної експлуатації, що вимірюється як період часу, основні засоби

P45Y

P5Y

P5Y

P4Y

P12Y

Опис строку корисної експлуатації, основні засоби

Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно. Строк корисної експлуатації встановлюється для кожного об’єкта індивідуально експертною комісією. Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно. Строк корисної експлуатації встановлюється для кожного об’єкта індивідуально експертною комісією.

Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно.

Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно. Орієнтовний строк корисного використання - 5 років.

Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно. Орієнтовний строк корисного використання - 4 роки.

Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно. Орієнтовний строк корисного використання - 12 років.

тис. грн.
Основні засоби
Будівлі Машини Транспортні засоби Пристосування та приладдя Незавершені капітальні вкладення в основні засоби Інші основні засоби
Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття детальної інформації про основні засоби
Узгодження змін в основних засобах
Основні засоби на початок періоду 30,977 30,402 (12,172) (11,488) 18,805 18,914 5,405 5,566 (3,164) (2,712) 2,241 2,854 743 644 (621) (611) 122 33 3,004 4,492 (2,362) (3,691) 642 801 5,621 5,621 5,621 5,621 2,598 2,636 (774) (612) 1,824 2,024 48,348 49,361 (19,093) (19,114) 29,255 30,247
Зміни в основних засобах
Амортизація, основні засоби 425 684 (425) (684) 411 803 (411) (803) 24 10 (24) (10) 106 206 (106) (206) 101 200 (101) (200) 1,067 1,903 (1,067) (1,903)
Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення 870 575 870 575 99 239 99 239 99 99 78 78 8,409 1,038 8,409 1,038 50 50 9,428 2,029 9,428 2,029
Вибуття та вибуття з використання, основні засоби
Вибуття, основні засоби (323) (400) (245) (351) (78) (49) (640) (891) (609) (860) (31) (31) (198) (1,038) (198) (1,038) (65) (38) (62) (38) (3) (1,226) (2,367) (916) (1,249) (310) (1,118)
Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основні засоби (323) (400) (245) (351) (78) (49) (640) (891) (609) (860) (31) (31) (198) (1,038) (198) (1,038) (65) (38) (62) (38) (3) (1,226) (2,367) (916) (1,249) (310) (1,118)
Загальна сума збільшення (зменшення) основних засобів 870 575 (425) (684) 445 (109) (224) (161) (166) (452) (390) (613) 0 99 (24) (10) (24) 89 (640) (813) 503 654 (137) (159) 8,211 0 8,211 0 (15) (38) (39) (162) (54) (200) 8,202 (338) (151) (654) 8,051 (992)
Основні засоби на кінець періоду 31,847 30,977 (12,597) (12,172) 19,250 18,805 5,181 5,405 (3,330) (3,164) 1,851 2,241 743 743 (645) (621) 98 122 2,364 3,679 (1,859) (3,037) 505 642 13,832 5,621 13,832 5,621 2,583 2,598 (813) (774) 1,770 1,824 56,550 49,023 (19,244) (19,768) 37,306 29,255
Додаткова інформація
Основні засоби, валова балансова вартість повністю амортизованих активів, які ще використовуються 5 5 5 5 72 72 654 676 654 676 9 9 9 9 668 762 668 762
[823180] Примітки - Нематеріальні активи
Розкриття інформації про нематеріальні активи

Порядок визнання, оцінки нематеріальних активів та подальшого відображення в обліку всіх пов’язаних із ними операцій регулюються МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи». Нематеріальні активи – немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути ідентифіковані, тобто можуть бути відокремлені або відділені від товариства або виникають внаслідок договірних або інших юридичних прав (незалежно від того, чи можуть вони бути відокремлені). Нематеріальні активи визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, що відносяться до активу, надходитимуть товариству та собівартість активу можна достовірно оцінити.

Розкриття детальної інформації про нематеріальні активи

Класи (групи) нематеріальних активів, що застосовуються Підприємством: - права на користування майном (земельною ділянкою, будівлею), право на оренду приміщень тощо; - права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо); - авторські та суміжні з ними права (право на програми для ЕОМ, бази даних тощо); - гудвіл – перевага, яку отримує покупець при купівлі вже діючого підприємства порівняно зі створенням нового; - інші нематеріальні активи (право на проведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв, проектна документація тощо). Патенти і ліцензії, придбані на строк більше одного року, визнаються у фінансовій звітності нематеріальними активами. В момент первісного визнання нематеріальні активи всіх класів оцінюються за собівартістю. Наступна оцінка здійснюється за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Строк корисної експлуатації визначається за кожним активом та залежить від виду нематеріальних активів. Амортизація всіх класів (груп) нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Строк корисної експлуатації та метод амортизації переглядаються один раз на рік. Амортизація нематеріальних активів з невизначеним строком корисної експлуатації не нараховується. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля. Нематеріальних активів, що контролюються товариством, але не визнані активами, у зв’язку з невідповідністю критеріям визнання, наведеним в МСБО 38 «Нематеріальні активи», Товариство не має. Нематеріальних активів, корисність яких зменшилась, Товариство не має. Протягом звітного періоду змін методів амортизації та термінів корисного використання нематеріальних активів не було. Протягом І півріччя 2021 року Товариство не несло видатки на дослідження та розробки. Товариство провело тест на зменшення корисності нематеріальних активів відповідно до МСБО (IAS) 36, зокрема із врахуванням впливу наслідків пандемії Covid-19. Управлінський персонал, за поточних обставин, не виявив ознак зменшення корисності нематеріальних активів і не визнавав збитки від зменшення корисності.

Назви брендів Комп'ютерне програмне забезпечення Інші нематеріальні активи
Розкриття детальної інформації про нематеріальні активи
Опис статті(ей) у звіті про сукупний дохід, до якої(их) включено амортизацію нематеріальних активів

Адміністративні витрати

Адміністративні витрати

Не амортизуються

Метод амортизації, нематеріальні активи за винятком гудвілу

Прямолінійний

Прямолінійний метод

Строк корисної експлуатації, що вимірюється як період часу, нематеріальні активи за винятком гудвілу

P10Y

P2Y

Опис строку корисної експлуатації, нематеріальні активи за винятком гудвілу

Cтрок корисної експлуатації визначається за кожним активом та залежить від виду нематеріальних активів

Cтрок корисної експлуатації визначається за кожним активом та залежить від виду нематеріальних активів

Необмежений

тис. грн.
Нематеріальні активи за винятком гудвілу
Назви брендів Комп'ютерне програмне забезпечення Інші нематеріальні активи
Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Узгодження змін у нематеріальних активах за винятком гудвілу
Нематеріальні активи за винятком гудвілу на початок періоду 4 4 (1) 3 4 140 93 (117) (90) 23 3 171 171 144 268 (118) (90) 26 178
Зміни у нематеріальних активах за винятком гудвілу
Амортизація, нематеріальні активи за винятком гудвілу 1 1 (1) (1) 10 27 (10) (27) 11 28 (11) (28)
Капітальні інвестиції на вдосконалення нематеріальних активів 22 47 22 47 22 47 22 47
Вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи за винятком гудвілу
Вибуття, нематеріальні активи за винятком гудвілу (1) (1) (171) (171) (1) (171) (1) (171)
Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи за винятком гудвілу (1) (1) (0) (0) (171) (0) (171) (1) (171) (1) (0) (171)
Загальна сума збільшення (зменшення) нематеріальних активів за винятком гудвілу (1) (1) (1) (1) 21 47 (9) (27) 12 20 0 (171) 0 (171) 21 (124) (10) (28) 11 (152)
Нематеріальні активи за винятком гудвілу на кінець періоду 4 4 (2) (1) 2 3 161 140 (126) (117) 35 23 165 144 (128) (118) 37 26
Розкриття інформації про нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання

Протягом 2020 р. було реалізовано нематеріальний актив «Технічний архів» з невизначеним строком корисного користування згідно договору купівлі-продажу з ДП «Інститут «Київпроект-1». Вартість продажу становить 171,0 тис.

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації
Опис нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання на підтвердження оцінки строку корисного використання як невизначеного

Технічний архів проектної документації

тис. грн.
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Розкриття інформації про нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації 171
тис. грн.
Нематеріальні активи та гудвіл
Нематеріальні активи за винятком гудвілу
Назви брендів Комп'ютерне програмне забезпечення Інші нематеріальні активи
Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття інформації про узгодження змін нематеріальних активів та гудвілу
Узгодження змін у нематеріальних активах та гудвілі
Нематеріальні активи та гудвіл на початок періоду 4 4 (1) 3 4 140 93 (117) (90) 23 3 171 171 144 268 (118) (90) 26 178 144 268 (118) (90) 26 178
Зміни у нематеріальних активах та гудвілі
Амортизація, нематеріальні активи за винятком гудвілу 1 1 (1) (1) 10 27 (10) (27) 11 28 (11) (28) 11 28 (11) (28)
Капітальні інвестиції на вдосконалення нематеріальних активів 22 47 22 47 22 47 22 47 22 47 22 47
Вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи та гудвіл
Вибуття, нематеріальні активи та гудвіл (1) (1) (171) (171) (1) (171) (1) (171) (1) (171) (1) (171)
Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи та гудвіл (1) (1) (171) (171) (1) (171) (1) (171) (1) (171) (1) (171)
Загальна сума збільшення (зменшення) нематеріальних активах та гудвілу (1) (1) (1) (1) 21 47 (9) (27) 12 20 0 (171) 0 (171) 21 (124) (10) (28) 11 (152) 21 (124) (10) (28) 11 (152)
Нематеріальні активи та гудвіл на кінець періоду 4 4 (2) (1) 2 3 161 140 (126) (117) 35 23 165 144 (128) (118) 37 26 165 144 (128) (118) 37 26
[826380] Примітки - Запаси
Розкриття інформації про запаси

Товарно - матеріальні цінності визнавати, оцінювати і обліковувати згідно вимогам МСБО (IAS) 2 «Запаси». Запаси визнаються активом, якщо існує ймовірність того, що Підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від їх використання та вартість може бути достовірно визначена. Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати кожне найменування. Залежно від надходження та цільового призначення запаси Підприємства класифікуються наступним чином: - Сировина та матеріали; - Паливо-мастильні матеріали; - Будівельні матеріали; - Запасні частини; - Тара та пакувальні матеріали; - Малоцінний інвентар; - Товари; - Готова продукція; - Незавершене виробництво.

Опис облікової політики щодо оцінки запасів

Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. В Балансі (Звіті про фінансовий стан) запаси відображаються за найменшою із двох величин: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Уцінки відображаються шляхом створення резерву під знецінення запасів. Транспортно - заготівельні витрати включати до собівартості придбаних запасів безпосередньо при їх оприбуткуванні. Установити такі методи оцінки вибуття запасів: - при відпусканні запасів у виробництво - метод ФІФО; - при відпусканні запасів у реалізацію - метод ФІФО.

Опис формул собівартості запасів

Установити такі методи оцінки вибуття запасів: - при відпусканні запасів у виробництво - метод ФІФО; - при відпусканні запасів у реалізацію - метод ФІФО

тис. грн.
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Запаси, за чистою вартістю реалізації 4,139 3,755
тис. грн.
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Вартість запасів, визнаних як витрати протягом періоду 4,071 2,869
[827570] Примітки - Інші забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи
Розкриття інформації про інші забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи

Інші забезпечення включають в себе забезпечення на виплату відпусток працівникам та забезпечення під нарахування штрафних санкцій. Умовні активи та зобов’язання. Товариство протягом І півріччя 2021 року та протягом 2020 року у справах про банкрутство в якості боржника не перебувало. ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» як кредитор продовжує брати участь у восьми провадженнях, порушених відносно боржників в 2015-2019 рр. на загальну суму 2 401,0 тис. грн. Забезпечення за судовими справами не створювались, у зв’язку з тим, що ймовірність вибуття ресурсів становить менше 50%.

Розкриття інформації про інші забезпечення

Забезпечення на виплату відпусток працівникам призначене для відшкодування майбутніх операційних витрат на оплату відпусток працівникам товариства. Сума забезпечення визначається як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, визначеного в наказі про облікову політику. Інші забезпечення включають в себе забезпечення під нарахування штрафних санкцій в результаті податкової перевірки з питань додержання податкового законодавства.

тис. грн.
Інше забезпечення
Забезпечення на відшкодування Різні інші забезпечення
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття інформації про інші забезпечення
Узгодження змін в інших забезпеченнях
Інше забезпечення на початок періоду 298 818 298 818
Зміни в інших забезпеченнях
Додаткові забезпечення, інші забезпечення
Нові забезпечення, інші забезпечення 248 476 248 476
Загальна сума додаткових забезпечень, інші забезпечення 248 476 248 476
Забезпечення використані, інші забезпечння (253) (996) (253) (996)
Загальна сума збільшення (зменшення) інших забезпечень 0 (5) (520) (5) (520)
Інше забезпечення на кінець періоду 0 0 293 298 293 298
iso4217:UAH iso4217:UAH xbrli:shares xbrli:pure utr:ha xbrli:shares 04012780 2021-01-01 2021-06-30 04012780 2021-06-30 04012780 2020-06-30 04012780 2020-01-01 2020-06-30 04012780 2020-12-31 04012780 2019-12-31 04012780 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:RevaluationSurplusMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:RevaluationSurplusMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherEquityInterestMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherEquityInterestMember 04012780 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicyMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicyMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:RevaluationSurplusMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:RevaluationSurplusMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:IssuedCapitalMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:IssuedCapitalMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:TreasurySharesMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:TreasurySharesMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:RevaluationSurplusMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:RevaluationSurplusMember ifrs-full:FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicyMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:RevaluationSurplusMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:OtherEquityInterestMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:OtherEquityInterestMember 04012780 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:OtherReservesMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:OtherReservesMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicyMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicyMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicyMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:RevaluationSurplusMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:RevaluationSurplusMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:OtherEquityInterestMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:OtherEquityInterestMember 04012780 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:RevaluationSurplusMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:RevaluationSurplusMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:OtherEquityInterestMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:OtherEquityInterestMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:IssuedCapitalMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:IssuedCapitalMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:RevaluationSurplusMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:RevaluationSurplusMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:OtherEquityInterestMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:OtherEquityInterestMember 04012780 2020-06-30 ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2020-06-30 ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:OtherReservesMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:OtherReservesMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicyMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicyMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicyMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:BuildingsMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:BuildingsMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:BuildingsMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:BuildingsMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:BuildingsMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:MachineryMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:MachineryMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:MachineryMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:MachineryMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:MachineryMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:VehiclesMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:VehiclesMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:VehiclesMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:VehiclesMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-06-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 04012780 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 04012780 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 04012780 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 04012780 2020-06-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:BrandNamesMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:BrandNamesMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:BrandNamesMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:BrandNamesMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:RefundsProvisionMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:RefundsProvisionMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:RefundsProvisionMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:MiscellaneousOtherProvisionsMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:MiscellaneousOtherProvisionsMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:MiscellaneousOtherProvisionsMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:MiscellaneousOtherProvisionsMember 04012780 2020-01-01 2020-06-30 ifrs-full:MiscellaneousOtherProvisionsMember 04012780 2020-06-30 ifrs-full:MiscellaneousOtherProvisionsMember