Суб'єкт господарювання: Публічне акціонерне товариство "Київпроект"
Ідентифікатор суб'єкта господарювання 04012780
[110000] Загальна інформація про фінансову звітність
Розкриття загальної інформації про фінансову звітність

Ця фінансова звітність за I півріччя 2022 року станом на 30 червня 2022 року, є фінансовою звітністю, підготовленою у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ).Дана неаудована скорочена проміжна фінансова звітність за період – І півріччя 2022 року, що закінчилося 30 червня 2022 року, була підготовлена у відповідності до МСФЗ 34. Дана фінансова звітність не містить всієї інформації, обов’язкової для розкриття в рамках річної фінансової звітності, та повинна розглядатися спільно з фінансовою звітністю за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, яка була підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). На виконання вимог МСФЗ 34 ця проміжна фінансова звітність включає вибіркові окремі пояснювальні примітки, як цього вимагає цей Стандарт. На вимогу пп.1 статті 121 та пп. 4 ст. 11 Закону України від 16.07.1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" фінансова звітність складена за формами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики із застосуванням міжнародних стандартів, офіційно оприлюднених на сайті Міністерства фінансів України (http//www.minfin.gov.ua/). Товариство подає повний комплект фінансової звітності за І півріччя 2022 р., що розпочався 01 січня 2022 року та закінчується 30 червня 2022 року в такому складі: 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан), ф №1; 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), ф №2; 3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) , ф №3; 4. Звіт про власний капітал, ф №4; 5. Примітки до фінансової звітності (що мають вибірковий характер та містять стислий виклад окремих суттєвих облікових політик та інші пояснення). Подання фінансової звітності здійснюється з урахуванням вимог МСБО 1 «Подання фінансової звітності»".

Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації

Публічне акціонерне товариство "Київпроект"

Ідентифікаційний код юридичної особи

04012780

Сайт компанії

http://kyivproekt.com

Пояснення зміни назви суб'єкта господарювання, що звітує, або інших способів ідентифікації у порівнянні з кінцем попереднього звітного періоду

Зміни назви протягом звітного періоду не відбувалось.

Опис характеру фінансової звітності

Ця окрема скорочена проміжна фінансова звітність не містить всіх приміток та інформації, що вимагаються від річної фінансової звітності, та повинна розглядатися разом з останньою річною фінансовою звітністю станом на 31 грудня 2021 року, підготовленою відповідно до МСФЗ.

Дата кінця звітного періоду

2022-06-30

Період, який охоплюється фінансовою звітністю

1 півріччя, що закінчується 30 червня 2022 року

Опис валюти подання

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня.

Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності

Звітність складено у тисячах гривень, округлених до цілих

[210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні
тис. грн
Примітка На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На початок попереднього періоду
Активи
Непоточні активи
Основні засоби 800100, 822100 87,993 68,641 29,255
Нематеріальні активи за винятком гудвілу 800100, 823180 22 41 26
Інші непоточні фінансові активи 800100 295
Інші непоточні нефінансові активи 1,927 2,064
Загальна сума непоточних активів 89,942 70,746 29,576
Поточні активи
Поточні запаси 4,698 4,027 4,139
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість 42,765 41,547 9,566
Інші поточні нефінансові активи 308 143 161
Грошові кошти та їх еквіваленти 20,903 23,532 182
Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам 68,674 69,249 14,048
Загальна сума поточних активів 68,674 69,249 14,048
Загальна сума активів 158,616 139,995 43,624
Власний капітал та зобов'язання
Власний капітал
Статутний капітал 12,215 12,215 12,215
Нерозподілений прибуток 53,032 52,990 52,926
Інша частка участі в капіталі 1,843 1,843 1,843
Інші резерви (26,136) (26,136) (25,841)
Загальна сума власного капіталу 40,954 40,912 41,143
Зобов'язання
Непоточні зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання 9
Інші непоточні фінансові зобов'язання 1,364 1,519
Інші непоточні нефінансові зобов'язання 112,822 94,162
Загальна сума непоточних зобов'язань 114,195 95,681
Поточні зобов'язання
Поточні забезпечення
Інші поточні забезпечення 111 474 298
Загальна сума поточних забезпечень 111 474 298
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість 2,626 2,208 2,088
Інші поточні фінансові зобов'язання 730 718 93
Інші поточні нефінансові зобов'язання 2 2
Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу 3,467 3,402 2,481
Загальна сума поточних зобов'язань 3,467 3,402 2,481
Загальна сума зобов'язань 117,662 99,083 2,481
Загальна сума власного капіталу та зобов'язань 158,616 139,995 43,624
[310000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат
тис. грн
за звітний квартал поточного року нарастаючим підсумком з початку поточного року за звітний квартал попереднього року нарастаючим підсумком з початку попереднього року
Прибуток або збиток
Прибуток (збиток)
Дохід від звичайної діяльності 446 762 1,001 6,861
Собівартість реалізації (176) (340) (19) (4,791)
Валовий прибуток 270 422 982 2,070
Інші доходи 244 253 571 3,743
Витрати на збут (28) (104)
Адміністративні витрати (177) (400) (606) (2,480)
Інша витрата (543) (553) (856) (3,097)
Інші прибутки (збитки) (13) (13) (97) (97)
Прибуток (збиток) від операційної діяльності (219) (291) (34) 35
Фінансові доходи 202 342
Фінансові витрати (3) (7)
Прибуток (збиток) до оподаткування (17) 51 (37) 28
Податкові доходи (витрати) 3 (9) 7 (5)
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває (14) 42 (30) 23
Прибуток (збиток) (14) 42 (30) 23
нарастаючим підсумком з початку поточного року нарастаючим підсумком з початку попереднього року
Прибуток на акцію (для звичайних акцій) (в гривнях)
Базовий прибуток на акцію
Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває 0.01
Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію 0.01 0.00
Розбавлений прибуток на акцію
Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває 0.01
Загальна сума розбавленого прибутку (збитку) на акцію 0.01 0.00
[510000] Звіт про рух грошових коштів, прямий метод
тис. грн
Примітки Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Грошові потоки від (для) операційної діяльності
Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності
Надходження від продажу товарів та надання послуг 19,125 40,653
Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі 2 81
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності
Виплати постачальникам за товари та послуги (3,821) (6,342)
Виплати працівникам та виплати від їх імені (1,701) (3,094)
Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю (1,712) (3,059)
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності 11,893 28,239
Проценти отримані 12 19
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) 11,905 28,258
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності
Грошові потоки від втрати контролю над дочірніми підприємствами або іншими господарськими одиницями 20
Надходження від продажу основних засобів 55
Придбання основних засобів (14,838) (25,893)
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) -14838 (14,838) (25,818)
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності
Інші надходження (вибуття) грошових коштів 304
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) 304
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу (2,629) 2,440
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу (2,629) 2,440
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 23,532 182
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 20,903 2,622
[610000] Звіт про зміни у власному капіталі
тис. грн
Поточний звітний період Примітки Власний капітал
Статутний капітал Інша частка участі в капіталі Інші резерви Нерозподілений прибуток
Акціонерний капітал Накопичений інший сукупний дохід
Звичайні акції Привілейовані акції Дооцінка
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду 12,215 12,215 1,843 (26,136) (26,136) (26,136) 52,990 40,912
Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток) 42 42
Сукупний дохід 42 42
Збільшення (зменшення) власного капіталу 42 42
Власний капітал на кінець періоду 12,215 12,215 1,843 (26,136) (26,136) (26,136) 53,032 40,954
тис. грн
Порівняльний звітний період Примітки Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Статутний капітал Власні викуплені акції Інша частка участі в капіталі Інші резерви Нерозподілений прибуток
Накопичений інший сукупний дохід
Дооцінка
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду 12,215 0 1,843 (25,841) (25,841) (25,841) 52,926 0 41,143
Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток) 23 23
Сукупний дохід 23 23
Збільшення (зменшення) власного капіталу 23 23
Власний капітал на кінець періоду 12,215 0 1,843 (25,841) (25,841) (25,841) 52,949 41,166
[800100] Примітки - Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу
тис. грн
На кінець звітного періоду На початок звітного року
Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу
Основні засоби
Земля та будівлі
Будівлі 17,517 17,852
Загальна сума землі та будівель 17,517 17,852
Машини 1,041 1,392
Транспортні засоби
Автомобілі 50 74
Загальна сума транспортних засобів 50 74
Пристосування та приладдя 288 380
Незавершене будівництво 60,589 40,426
Незавершені капітальні вкладення в основні засоби 5,719 5,719
Інші основні засоби 2,789 2,798
Загальна сума основних засобів 87,993 68,641
Нематеріальні активи та гудвіл
Нематеріальні активи за винятком гудвілу
Назви брендів 2 2
Комп'ютерне програмне забезпечення 20 39
Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу 22 41
Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу 22 41
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість
Поточна торговельна дебіторська заборгованість 3,170 3,199
Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід за винятком поточних договірних активів
Поточні попередні платежі
Поточні аванси постачальникам 22,553 23,839
Загальна сума попередніх платежів 22,553 23,839
Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу за винятком поточних договірних активів 22,553 23,839
Поточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток 13,127 10,555
Поточна дебіторська заборгованість за податком на додану вартість 13,117 10,548
Інша поточна дебіторська заборгованість 3,915 3,954
Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості 42,765 41,547
Торговельна та інша дебіторська заборгованість
Торговельна дебіторська заборгованість 3,170 3,199
Попередні платежі та нарахований дохід за винятком договірних активів
Попередні платежі 22,553 23,839
Загальна сума попередніх платежів та нарахованого доходу за винятком договірних активів 22,553 23,839
Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток 13,127 10,555
Дебіторська заборгованість за податком на додану вартість 13,117 10,548
Інша дебіторська заборгованість 3,170 3,954
Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованості 42,020 41,547
Категорії поточних фінансових активів
Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю 27,988 30,685
Загальна сума поточних фінансових активів 27,988 30,685
Категорії фінансових активів
Фінансові активи за амортизованою собівартістю 27,988 30,685
Загальна сума фінансових активів 27,988 30,685
Класи поточних запасів
Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали
Поточна сировина 17 55
Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасів 17 55
Поточні товари 696
Поточне незавершене виробництво 3,638 3,638
Поточні матеріали для пакування та зберігання 9
Поточні запасні частини 318 314
Поточне паливо 20 20
Загальна сума поточних запасів 4,698 4,027
Класи поточних запасів, альтернатива
Поточне незавершене виробництво 3,638 3,638
Поточні основні та допоміжні матеріали, для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг 1,060 389
Загальна сума поточних запасів 4,698 4,027
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти
Залишки на рахунках в банках 20,903 23,532
Загальна сума грошових коштів 20,903 23,532
Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів 20,903 23,532
Різні поточні активи
Інші поточні активи 308 143
Класи інших забезпечень
Інше забезпечення
Інші поточні забезпечення 111 474
Загальна сума інших забезпечень 111 474
Торговельна та інша непоточна кредиторська заборгованість
Непоточні нарахування і непоточний відстрочений дохід включно з непоточними договірними зобов'язаннями
Непоточний відстрочений дохід включно з непоточними договірними зобов'язаннями
Непоточні договірні зобов'язання
Непоточні аванси отримані, що представляють непоточні договірні зобов'язання за зобов'язаннями щодо виконання, виконаними у певний момент станом на певний час 112,822 94,162
Загальна сума непоточних договірних зобов'язань 112,822 94,162
Загальна сума непоточного відстроченого доходу включно з непоточними договірними зобов'язаннями 112,822 94,162
Загальна сума непоточних нарахувань і непоточного відстроченого доходу включно з непоточними договірними зобов'язаннями 112,822 94,162
Інша непоточна кредиторська заборгованість 1,364 1,519
Загальна сума торговельної та іншої непоточної кредиторської заборгованості 114,186 95,681
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість
Поточна торговельна кредиторська заборгованість 1,997 1,630
Поточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток 580 542
Інша поточна кредиторська заборгованість 49 36
Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості 2,626 2,208
Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Торговельна кредиторська заборгованість 1,997 1,630
Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток 580 533
Кредиторська заборгованість за утриманими коштами 48 35
Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованості 2,625 2,198
Категорії непоточних фінансових зобов'язань
Непоточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю 114,186 95,681
Загальна сума непоточних фінансових зобов'язань 114,186 95,681
Категорії поточних фінансових зобов'язань
Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю 3,467 3,402
Загальна сума поточних фінансових зобов'язань 3,467 3,402
Категорії фінансових зобов'язань
Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю 117,662 99,083
Загальна сума фінансових зобов'язань 117,662 99,083
Статутний капітал
Статутний капітал, звичайні акції 12,215 12,215
Загальна сума статутного капіталу 12,215 12,215
Нерозподілений прибуток
Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період 42 49
Нерозподілений прибуток, за винятком прибутку (збитку) за звітний період 52,990 52,941
Загальна сума нерозподіленого прибутку 53,032 52,990
Накопичений інший сукупний дохід
Дооцінка (26,136) (26,136)
Загальна сума накопиченого іншого сукупного доходу (26,136) (26,136)
Різний власний капітал
Резервний капітал 1,832 1,832
Додатковий сплачений капітал 11 11
Чисті активи (зобов'язання)
Активи 158,616 139,995
Зобов'язання (117,662) (99,083)
Чисті активи (зобов'язання) 40,954 40,912
Чисті поточні активи (зобов'язання)
Поточні активи 68,674 69,249
Поточні зобов'язання (3,467) (3,402)
Чисті поточні активи (зобов'язання) 65,207 65,847
Активи за вирахуванням поточних зобов'язань
Активи 158,616 139,995
Поточні зобов'язання (3,467) (3,402)
Активи за вирахуванням поточних зобов'язань 155,149 136,593
Чистий борг (17,436) (20,130)
[800200] Примітки - Аналіз доходів та витрат
Дохід від звичайної діяльності
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Дохід від надання послуг 762 6,861
Дохід від інших послуг 762 6,861
Загальна сума доходу від звичайної діяльності 762 6,861
Суттєві доходи та витрати
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів
Прибутки від вибуття основних засобів 41
Збитки від вибуття основних засобів (10) (109)
Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобів (10) (68)
Прибутки (збитки) від вибуття інвестиції
Чисті прибутки (збитки) від вибуття інвестиції 0
Процентні доходи (витрати) 304
Витрати на ремонт і обслуговування 1 1,346
Витрати на паливо та енергію
Витрати на паливо 1,746
Витрати на енергію 1,661
Загальна сума витрат на паливо і енергію 3,407
Інші операційні доходи (витрати) 253 3,743
Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати
Витрати з продажу 104
Загальні та адміністративні витрати 400 2,480
Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат 400 2,584
Адміністративні витрати 400 2,480
Витрати на збут та адміністративні витрати 400 2,584
Операційні витрати 1,293 10,474
Операційні витрати за винятком собівартості реалізації 953 5,683
Витрати на продаж та маркетинг 104
Витрати за характером
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Сировина та витратні матеріали використані 20 308
Витрати на послуги 208 834
Витрати на страхування 3
Витрати на оплату професійних послуг 172 330
Транспортні витрати 47
Банківські та подібні нарахування 13 13
Витрати на комунікацію 7 58
Комунальні витрати 16 383
Класи витрат на виплати працівникам
Короткострокові витрати на виплати працівникам
Заробітна плата 209 1,917
Внески на соціальне забезпечення 48 399
Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам 257 2,316
Загальна сума витрат на виплати працівникам 257 2,316
Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку
Амортизаційні витрати
Амортизаційні витрати 10 516
Витрати на амортизацію нематеріальних активів 20 11
Загальна сума амортизаційних витрат 30 527
Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку 30 527
Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на прибуток 211 866
Витрати за податком на нерухомість 4 402
Інші витрати 570 848
Загальна сума витрат, за характером 1,296 5,699
Розкриття інформації про віднесення витрат за характером до їхньої функції
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Собівартість реалізації
Амортизаційні витрати
Амортизаційні витрати 181
Загальна сума амортизаційних витрат 181
Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати
Амортизаційні витрати
Амортизаційні витрати 10 132
Витрати на амортизацію нематеріальних активів 19 11
Загальна сума амортизаційних витрат 29 143
Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Сукупний дохід від діяльності, що триває 42 23
Загальна сума сукупного доходу 42 23
[800300] Примітки - Звіт про рух грошових коштів, розкриття додаткової інформації
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Звіт про рух грошових коштів
Грошові потоки від (для) операційної діяльності
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності
Виплати постачальникам за товари та послуги 3,821 6,342
Виплати працівникам 1,123 2,186
Виплати за дорученням працівників 578 908
Податки на прибуток сплачені, класифіковані як операційна діяльність 11
Фінансові доходи отримані, класифіковані як операційна діяльність 12 19
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності
Надходження від продажу часток участі в асоційованих підприємствах 20
Придбання основних засобів, нематеріальних активів за винятком гудвілу, інвестиційної нерухомості та інших непоточних активів 14,838 25,893
Надходження від вибуття основних засобів, нематеріальних активів за винятком гудвілу, інвестиційної нерухомості та інших непоточних активів 55
[800500] Примітки - Перелік приміток
Розкриття інформації про облікові судження та попередні оцінки

Примітка 810000

Розкриття інформації про нараховані витрати та інші зобов'язання

Примітка 800200

Розкриття резерву під кредитні збитки

Примітка 822390-13

Розкриття інформації про затвердження фінансової звітності

Примітка 815000

Розкриття основи підготовки фінансової звітності

Примітка 110000

Розкриття інформації про грошові кошти та їх еквіваленти

800100

Розкриття інформації про звіт про рух грошових коштів

Примітка 800300

Розкриття інформації про загальні зобов'язання

Примітка 800100

Розкриття інформації про умовні зобов'язання

Примітка 827570

Розкриття інформації про собівартість реалізації

Витрати

І півріччя  2022 р.

II квартал 2022р.

І півріччя  2021 р.

II квартал 2021р.

Собівартість реалізованих послуг:

 

 

 

 

Матеріальні витрати

 

 

51

-494

Комунальні послуги

 

 

1 169

 

Витрати на оплату праці

79

13

665

 

Нарахування на заробітну плату

19

5

140

 

Амортизація

 

 

387

15

Податки

217

145

749

 

Витрати на ремонт приміщень та обладнання

 

 

1 246

494

Витрати на утримання будинку

16

10

371

-7

Інші

9

3

13

11

Всього

340

176

4 791

19

Собівартість реалізованих товарів

 

 

 

 

Всього собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

340

176

4 791

19

 

Розкриття інформації про кредитний ризик

Примітка 822390-13

Розкриття інформації про амортизаційні витрати

Примітка 822100

Розкриття інформації про витрати

Примітка 800200

Розкриття інформації про витрати за характером

Примітка 800200

Розкриття інформації про справедливу вартість фінансових інструментів

Примітка 823000-1

Розкриття інформації про загальні та адміністративні витрати

 

Витрати

І півріччя  2022 р.

II квартал 2022р.

І півріччя  2021 р.

II квартал 2021р.

Адміністративні витрати

 

 

 

 

Витрати на канцтовари та інші офісні ТМЦ

14

0

99

30

Витрати на оплату праці

131

17

1 014

285

Відрахування на соціальні заходи

29

4

230

63

Амортизація

30

13

184

14

Податки

4

3

50

2

Витрати на утримання адміністративних приміщень

 

227

-26

Витрати на утримання транспорту

 

 

136

15

Витрати на ремонт та технічне обслуговування загальногосподарського обладнання

1

1

 

-2

Професійні послуги та інформаційно-консультаційні послуги

172

131

426

206

Зв'язок

6

3

56

6

Послуги банків

13

5

13

6

Інші послуги

 

 

45

7

Всього

400

177

2 480

606

Витрати на збут:

 

 

 

 

Витрати на опрату праці

 

 

83

22

Відрахування на соціальні заходи

 

 

18

4

Амортизація

 

 

1

 

Інші

 

 

2

2

Всього

0

0

104

28

 

Розкриття інформації про безперервність діяльності

Примітка 810000

Розкриття інформації про провідний управлінський персонал

Примітка 818000

Розкриття інформації про нематеріальні активи та гудвіл

Примітка 823280

Розкриття інформації про статутний капітал

Примітка 861200

Розкриття інформації про інші операційні витрати

Витрати

І півріччя  2022 р.

II квартал 2022р.

І півріччя  2021 р.

II квартал 2021р.

Інші операційні витрати

 

 

 

 

Собівартість реалізованих оборотних активів

 

 

4

4

Комунальні витрати

6

1

2 156

149

Створення резерву під знецінення дебіторської заборгованості

540

540

659

555

Штрафи, пені, неустойки

 

 

20

20

Відрахування до профспілкового комітету

5

 

2

1

Витрати на оплату лікарняних за рахунок підприємсва

 

14

 

Списання ПДВ

2

2

22

22

Вихідна допомога

 

 

152

37

Податки

 

 

68

68

Інші

 

 

 

 

Всього

553

543

3 097

856

 

Розкриття інформації про забезпечення

Примітка 827570

Розкриття інформації про дохід від звичайної діяльності

Примітка 800200

Розкриття інформації про торговельну та іншу кредиторську заборгованість

Примітка 800100

Розкриття інформації про торговельну та іншу дебіторську заборгованість

Примітка 800100, 822390-1

[800600] Примітки - Перелік облікових політик
Розкриття інформації по суттєві аспекти облікової політики

Облікова політика Товариства розроблена відповідно до вимог МСБО 8" Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ.

Опис облікової політики щодо незавершеного будівництва

Активи у процесі будівництва капіталізуються як окремий компонент основних засобів. До незавершеного будівництва та невстановленого обладнання належить вартість будівельних робіт, інші прямі витрати, відповідна частка накладних витрат та витрат на позики для довгострокових будівельних проектів. Після завершення вартість будівництва переводиться до складу відповідної категорії основних засобів. Незавершене будівництво та невстановлене обладнання не амортизується до тих пір, поки будівництво відповідних активів не буде завершене, і вони не будуть введені в експлуатацію.

Опис облікової політики щодо відстроченого податку на прибуток

Розрахунок витрат (доходів) з податку на прибуток здійснюється відповідно до вимог МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» з визнанням відстрочених податкових активів та зобов’язань. Суми відстрочених податкових активів та зобов’язань обчислюються на дату щоквартальної проміжної фінансової звітності.

Опис облікової політики щодо амортизаційних витрат

Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Метод нарахування амортизації може переглядатися щорічно. Результати його перегляду враховуються як перегляд бухгалтерської оцінки. При цьому коригуванню підлягають амортизаційні відрахування поточного та майбутнього періодів. Нарахування амортизації проводиться з моменту, коли основний засіб став придатним для використання. Суму нарахованої амортизації Товариство відображає збільшенням суми витрат Товариства і накопиченої амортизації основних засобів. Нарахування амортизації припиняється з дати перекласифікації основного засобу як такого, що утримується для продажу, або на дату припинення його визнання.

Опис облікової політики щодо витрат на амортизацію нематеріальних активів

Амортизація всіх класів (груп) нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод амортизації може переглядатися щорічно.

Опис облікової політики щодо визнання фінансових інструментів

Здійснювати визнання, класифікацію, облік і оцінку фінансових активів та фінансових зобов’язань відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Опис облікової політики щодо витрат

Витрати вважаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. Витрати, які неможливо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені: адміністративні витрати, витрати на збут і інші витрати операційної діяльності. Визначити метод відображення в обліку витрат діяльності: - з використанням класу 8 «Витрати за елементами»; з використанням класу 9 «Витрати діяльності» Витрати визначаються Товариством за методом нарахування. Склад собівартості реалізованих послуг: - витрати на персонал, - амортизація основних засобів; - витрати на електроенергію, опалення та інші комунальні послуги; - витрати на утримання будинку; - витрати на утримання та обслуговування обладнання; - інші витрати.

Опис облікової політики щодо оцінки справедливої вартості

Товариство класифікує оцінки за справедливою вартістю за допомогою ієрархії справедливої вартості: 1) рівень 1: ціни котирувань на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань; 2) рівень 2: вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для активів або зобов’язань або прямо, або опосередковано; 3) рівень 3: вхідні дані активів або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку, які можна спостерігати. Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання є ціни котирування на активному ринку. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо ціни котирування легко і регулярно доступні та відображають фактичні й регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. Справедлива вартість визначається як ціна, узгоджена між зацікавленим покупцем та зацікавленим продавцем в операції незалежних сторін. Мета визначення справедливої вартості для фінансового інструмента, який відкрито купується та продається на активному ринку – отримати ціну, за якою відбулась би операція з цим інструментом на кінець звітного періоду на найсприятливішому активному ринку, до якого Товариство має безпосередній доступ. Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, Товариство визначає справедливу вартість, застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на застосуванні останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні), посиланні на поточну справедливу вартість іншого ідентичного інструмента, аналізі дисконтованих грошових потоків. Мета застосування методів оцінювання – визначити, якою була б ціна операції на дату оцінки в обміні між незалежними сторонами, виходячи із звичайних міркувань бізнесу. Справедлива вартість оцінюється на основі результатів застосування методів оцінювання, в яких максимально враховуються ринкові показники (та якомога менше – дані, специфічні для товариства). Періодично Товариство обстежує методи оцінювання та перевіряє їх на обґрунтованість, застосовуючи ціни спостережених поточних ринкових операцій з такими самими інструментами, або на основі інших доступних спостережених ринкових даних. Справедлива вартість фінансових інструментів базується на наведених далі чинниках: - вартість грошей у часі; - кредитний ризик; - ціни на валютних біржах; - товарні ціни; - ціни на інструменти капіталу; - волатильність; - ризик дострокового погашення та ризик відмови; - витрати на обслуговування фінансового активу або фінансового зобов’язання.

Опис облікової політики щодо фінансових активів

Класифікація і оцінка фінансових активів здійснюється Товариством, виходячи з бізнес-моделі, яку воно використовує для управління цими активами, та характеристик грошових потоків, передбачених договором. Товариство оцінює й відображає в бухгалтерському обліку фінансовий актив за амортизованою собівартістю, якщо одночасно виконуються такі умови: фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для отримання передбачених договором грошових потоків; договір за фінансовим активом передбачає отримання у визначені дати грошових потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми та процентів на непогашену частину основної суми. Товариство відображає в бухгалтерському обліку інвестиції в інструменти капіталу за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, лише якщо бізнес-моделлю передбачено отримання прибутку від короткострокових коливань справедливої вартості таких інвестицій. Всі інші інвестиції в інструменти капіталу Товариство обліковує за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході. При цьому, кумулятивні зміни справедливої вартості не переносяться з іншого сукупного доходу до прибутків або збитків, а можуть бути віднесені тільки до іншої статті капіталу під час припинення визнання інструментів капіталу, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через інший сукупний дохід. Дивіденди за такими інструменти капіталу визнаються як прибуток, крім випадків, коли дивіденди представляють собою відшкодування частини собівартості інвестицій. Визнання фінансових активів Товариство здійснює у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»: інвестиції в інструменти капіталу визнаються з моменту зарахування цінних паперів на рахунок в цінних паперах Товариства або з моменту внесення змін до Статуту об’єкта інвестування; дебіторська заборгованість визнається з моменту, коли одна зі сторін виконає свою частину договору. Товариство припиняє визнання фінансових активів: інвестицій в інструменти капіталу – з моменту продажу інвестицій або з моменту, коли Товариством встановлено, що емітента цінних паперів (об’єкт інвестування) визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв’язку з його ліквідацією; дебіторську заборгованість – з моменту оплати заборгованості або з моменту, коли дебіторську заборгованість визнано «безнадійною». Оцінку фінансових активів під час первісного визнання та подальшу їх оцінку Товариство здійснює у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», як наведено в таблиці нижче. Група фінансових активів Оцінка під час первісного визнання Подальша оцінка Інвестиції в інструменти капіталу За справедливою вартістю плюс витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання інвестиції За справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги За ціною операції За амортизованою собівартістю Інша дебіторська заборгованість та боргові фінансові активи За справедливою вартістю плюс витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання інвестиції За амортизованою собівартістю У зв’язку з тим, що інвестиції в інструменти капіталу Товариство не утримує для торгівлі і бізнес-моделлю не передбачено отримання прибутку від короткострокових коливань справедливої вартості таких інвестицій, було прийняте безвідкличне рішення про відображення в іншому сукупному доході змін справедливої вартості інвестицій в інструменти капіталу. Товариство визначає оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за борговими фінансовими активами та дебіторською заборгованістю в сумі, що дорівнює: сумі майбутніх кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу, якщо кредитний ризик за цим фінансовим активом значно збільшився з моменту первісного визнання та за кредитно-знеціненими фінансовими активами; сумі майбутніх кредитних збитків за 12 місяців (12-місячні очікувані кредитні збитки), якщо відсутнє значне збільшення кредитного ризику за цим фінансовим активом з моменту первісного визнання. На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи відбулося значне збільшення кредитного ризику за фінансовим активом з моменту первісного визнання. Здійснюючи таку оцінку Товариство порівнює ризик настання дефолту (ймовірність дефолту) за фінансовим активом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту (ймовірністю дефолту) за фінансовим активом на дату первісного визнання. Товариство вважає кредитний ризик за фінансовим активом низьким, якщо ймовірність дефолту за таким фінансовим активом не перевищує 10%. Під час аналізу змін кредитного ризику Товариство враховує наступну інформацію про боржника (емітента): значні зміни внутрішніх показників кредитного ризику; значні зміни зовнішніх ринкових показників кредитного ризику для певного фінансового інструменту або аналогічного фінансового інструменту з таким же строком дії; існуючі або прогнозовані несприятливі зміни комерційних, фінансових або економічних умов, які, як очікується, призведуть до значних змін в здатності боржника виконати свої боргові зобов’язання; фактичні або очікувані значні зміни результатів операційної діяльності боржника (зменшення виручки, збільшення операційних ризиків, зниження якості активів, проблеми, пов’язані з ліквідністю та/або управлінням, тощо); значне збільшення кредитного ризику за іншими фінансовими інструментами того ж боржника; фактичні або очікувані несприятливі зміни нормативно-правових, економічних або технологічних умов діяльності боржника, що призводить до значних змін в здатності боржника виконати свої боргові зобов’язання.

Опис облікової політики щодо фінансових зобов'язань

Під час первісного визнання Товариство оцінює всі фінансові зобов’язання за справедливою вартістю. Найкращими доказами справедливої вартості фінансового зобов’язання при первісному визнанні є ціна операції, тобто справедлива вартість одержаної компенсації. Якщо Товариство з'ясовує, що справедлива вартість при первісному визнанні відрізняється від вартості за договором, то різниця між вартістю за договором та справедливою вартістю відображається як витрати/дохід з одночасним збільшенням/зменшенням балансової вартості фінансового зобов’язання. Подальша оцінка фінансових зобов’язань здійснюється за амортизованою собівартістю

Опис облікової політики щодо податку на прибуток

Розрахунок витрат (доходів) з податку на прибуток здійснюється відповідно до вимог МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» з визнанням відстрочених податкових активів та зобов’язань. Суми відстрочених податкових активів та зобов’язань обчислюються на дату щоквартальної проміжної фінансової звітності.

Опис облікової політики щодо нематеріальних активів та гудвілу

Нематеріальні активи – немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути ідентифіковані, тобто можуть бути відокремлені або відділені від Товариства або виникають внаслідок договірних або інших юридичних прав (незалежно від того, чи можуть вони бути відокремлені). Нематеріальні активи визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, що відносяться до активу, надходитимуть Товариству та собівартість активу можна достовірно оцінити. В момент первісного визнання нематеріальні активи оцінюються за собівартістю. Наступна оцінка здійснюється за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Опис облікової політики щодо оренди

Товариство оцінює договір лізингу (оренди) (далі - договір оренди) у цілому або окремі компоненти як договір оренди, якщо виконуються такі критерії:  актив є ідентифікованим;  лізингоодержувачу (орендарю) (далі - орендар) передається право отримувати практично всі економічні вигоди від використання ідентифікованого активу протягом усього періоду використання активу;  Товариству передається право визначати спосіб використання активу протягом усього періоду використання в обмін на компенсацію;  орендодавець не має істотного права заміни активу протягом строку його використання. До малоцінних базових активів Товариство відносить активи, вартість яких (кожного окремого об’єкта) не перевищує 50 тис. грн. До короткострокової оренди та оренди малоцінних базових активів Товариством застосовуються вимоги параграфа 6 МСФЗ 16. Тобто, Товариство визнає орендні платежі, пов’язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Товариство первісно визнає актив з права користування за первісною вартістю (собівартістю). Орендне зобов'язання первісно оцінюється за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на дату визнання. Товариство дисконтує орендні платежі протягом строку оренди, застосовуючи ставку відсотка, яка передбачена в договорі оренди. Товариство застосовує ставку додаткового запозичення орендаря, якщо ставку в договорі оренди не можна визначити. Орендні платежі за договорами земельних ділянок державної та комунальної власності є, відповідно до чинного законодавства України, змінними платежами, які не залежать від індексу або ставки (залежать від нормативної грошової оцінки та ставок, встановлених органами місцевого самоврядування землі). Таким чином, змінні орендні платежі, які не залежать від індексу чи ставки, не включаються в оцінку орендного зобов’язання. Подальша оцінка активів з права користування здійснюється за собівартістю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків унаслідок зменшення корисності та з коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов'язання (модель собівартості). Товариство амортизує актив із права користування з дати початку оренди до більш ранньої з двох таких дат: кінець строку корисного використання активу з правом використання та кінець строку оренди. Метод амортизації – прямолінійний. Товариство після дати початку оренди визнає іншими операційними витратами змінні орендні платежі, що не включені в оцінку орендного зобов'язання в тому періоді, у якому сталися подія чи певні умови, які спричинили здійснення таких платежів (та ті, які не залежать від індексу та ставки). Товариство відображає такі витрати у складі інших операційних витрат.

Опис облікової політики щодо оцінки запасів

Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. В Балансі (Звіті про фінансовий стан) запаси відображаються за найменшою із двох величин: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Уцінки відображаються шляхом створення резерву під знецінення запасів. Транспортно - заготівельні витрати включати до собівартості придбаних запасів безпосередньо при їх оприбуткуванні. Установити такі методи оцінки вибуття запасів: - при відпусканні запасів у виробництво - метод ФІФО; - при відпусканні запасів у реалізацію - метод ФІФО.

Опис облікової політики щодо основних засобів

Порядок визнання, оцінки основних засобів та відображення в обліку всіх пов’язаних із ними операцій регулюються МСБО (IAS) 16 «Основні засоби». Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Основні засоби для обліку та складання звітності поділяються на наступні групи: земельні ділянки; будівлі, споруди і передавальні пристрої; машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка); транспорті засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); інші основні засоби; інші необоротні матеріальні активи. Критерії визнання: існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктом, надійдуть до Товариства, і собівартість об’єкта може бути достовірно оцінена. Первісна оцінка об’єктів всіх груп основних засобів здійснюється за собівартістю, що включає: ціну придбання (у т.ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються); будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації. Якщо об’єкт основних засобів (частина об’єкту основних засобів) повертається Товариству за рішенням суду внаслідок визнання контракту про продаж недійсним, такий об’єкт основних засобів визнається активом з одночасним визнанням доходу. Собівартість такого об’єкту основних засобів оцінюється за балансовою вартістю, яку мав об’єкт на дату продажу. Подальша оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Подальші витрати збільшують первісну вартість основних засобів лише в тому випадку, якщо існує велика ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, пов’язані з активом, та його вартість може бути достовірно оцінена. Всі інші витрати визнаються як витрати в тому періоді, в якому вони понесені. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки. Товариство для правильного відображення в бухгалтерському обліку основних засобів створює експертну інвентаризаційну комісію (за окремим наказом), в обов’язки якої входить: визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів; визначення строку їх корисної експлуатації та ліквідаційної вартості; Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно. Строк корисної експлуатації встановлюється для кожного об’єкта індивідуально експертною комісією. Орієнтовні строки корисної експлуатації: - Будинки та споруди – 12 - 50 років; - машини та обладнання – 5 – 10 років; - комп’ютерне та офісне обладнання – 2 - 5 років; - телефони – 2 – 5 років; - меблі – 4 – 5 років ; - транспортні засоби – 5 – 15 років; - інструменти, прилади, інвентар – 4 роки; - інші основні засоби –4 -12 років. - поліпшення орендованих приміщень - відповідно до строку договору оренди При встановленні строку корисної експлуатації враховуються мінімально допустимі строки амортизації основних засобів відповідно до вимог Податкового кодексу України. Ліквідаційна вартість ОЗ з метою амортизації встановлюється для кожного об’єкта індивідуально експертною комісією. Орієнтовна ліквідаційна вартість – 1% від первісної вартості. Ліквідаційна вартість, термін корисного використання і методи амортизації активів аналізуються в кінці кожного річного звітного періоду і при необхідності корегуються. Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Земля має необмежений термін експлуатації і тому не амортизується. Метод нарахування амортизації може переглядатися щорічно. Результати його перегляду враховуються як перегляд бухгалтерської оцінки. При цьому коригуванню підлягають амортизаційні відрахування поточного та майбутнього періодів. Нарахування амортизації проводиться з моменту, коли основний засіб став придатним для використання. Суму нарахованої амортизації Товариство відображає збільшенням суми витрат Товариства і накопиченої амортизації основних засобів. Нарахування амортизації припиняється з дати перекласифікації основного засобу як такого, що утримується для продажу, або на дату припинення його визнання.

Опис облікової політики щодо визнання доходу від звичайної діяльності

Товариство визнає дохід від реалізації лише тоді, коли воно задовольняє ідентифіковане зобов’язання щодо виконання шляхом передачі товарів (робіт, послуг) покупцеві (замовнику), тобто, коли покупець (замовник) отримує над ними контроль. Одним з основних показників, що свідчать про передачу контролю, є передача покупцеві (замовнику) права власності на товари або результати робіт. Якщо управлінський персонал Товариства, розглянувши всі чинники, приходить до висновку про передачу контролю без передачі права власності, такий висновок повинен бути обґрунтованим та задокументованим. В момент укладення договору управлінський персонал Товариства визначає, чи задовольнить Товариство ідентифіковане зобов’язання щодо виконання з плином часу, чи у певний момент часу. Якщо управлінський персонал Товариства визначає, що Товариство задовольнить ідентифіковане зобов’язання щодо виконання з плином часу, дохід від реалізації визнається лише тоді, коли прогрес на шляху до повного задоволення зобов'язання щодо виконання можна обґрунтовано оцінити. Для оцінки прогресу на шляху до повного задоволення зобов'язання щодо виконання використовуються методи оцінювання за результатом, до яких належать:  аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день,  оцінка досягнутих результатів,  оцінювання завершених етапів,  оцінка кількості виготовлених чи переданих одиниць. Якщо Товариство має право на компенсацію від покупця (замовника) в сумі, яка відповідає вартості для покупця (замовника) зобов’язання, виконаного Товариством на сьогоднішній день, Товариство визнає дохід у сумі, на яку має право виставити рахунок.

Опис облікової політики щодо ремонту та обслуговування

Ремонти основних засобів, що здійснюються для підтримання об’єктів в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід та регулярно доступних вигід від його використання відображаються як витрати періоду і обліковувати на рахунках витрат діяльності в повному обсязі.

Опис облікової політики щодо торговельної та іншої дебіторської заборгованості

Визнання фінансових активів Товариство здійснює у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»: дебіторська заборгованість визнається з моменту, коли одна зі сторін виконає свою частину договору. Товариство припиняє визнання фінансових активів: дебіторську заборгованість – з моменту оплати заборгованості або з моменту, коли дебіторську заборгованість визнано «безнадійною». Для дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги Товариство оцінює резерв під збитки в розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії. Для оцінювання очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю Товариство використовує матрицю резервування. Матриця резервування визначає фіксовані ставки резервування, залежно від виду заборгованості, виду контрагента та терміну прострочення заборгованості. Матриця резервування Група дебіторів Термін прострочення заборгованості (календарні дні) 91-365 366-730 730-1095 понад 1095 Юридичні особи – орендарі 0% 15% 40% 100% Юридичні особи – замовники проектних робіт 0% 15% 40% 100% Інші юридичні особи 0% 25% 40% 100% Фізичні особи підприємці 0% 30% 60% 100% Фізичні особи (не суб’єкти підприємницької діяльності) 0% 30% 70% 100% Дебітори, щодо яких наявна інформація про можливість ліквідації, процедури банкрутства. 100% 100% 100% 100%

[810000] Примітки - Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ
Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації

Публічне акціонерне товариство "Київпроект"

Ідентифікаційний код юридичної особи

04012780

Походження суб'єкта господарювання

Публічне акціонерне товариство «Київпроект», засноване згідно з наказом Управління комунального майна міста Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації ) від 28 грудня 1993 року №176 шляхом перетворення державного підприємства –Державного комунального проектного комплексу «Київпроект» - у відкрите акціонерне товариство «Київпроект». Рішенням загальних зборів акціонерів від 02.11.2010 року повне найменування Товариства змінено та затверджено нове: Публічне акціонерне товариство «Київпроект».

Правова форма суб'єкта господарювання

Акціонерне товариство

Країна реєстрації

Україна

Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання

вулиця Б.Хмельницького, буд. 16-22, м. КИЇВ, 01030

Основне місце ведення господарської діяльності

м. Київ

Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання

Метою діяльності Товариства є отримання прибутку і реалізація на цій основі інтересів акціонерів. Основними видами діяльності Товариства є: - Організація будівництва будівель. - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сфера; - Діяльність у сфері архітектури; - Надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна.

Твердження про відповідність до вимог МСФЗ

Керiвництво ПАТ "Київпроект" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують фінансову звітність, заявляє, що наскiльки це вiдомо вiдповiдальним особам, проміжна фiнансова звiтнiсть Товариства за І півріччя 2022 року, що закiнчилося 30 червня 2022року, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства. Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за І півріччя 2022 року, що закiнчилося 30 червня 2022року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО).

Розкриття інформації про невизначеності щодо здатності суб'єкта господарювання продовжувати діяльність безперервно

Плани щодо безперервної діяльності. Товариство складає фінансову звітність на основі принципу безперервності. Управлінський персонал не має намірів ліквідувати Товариство чи припинити діяльність. Фінансова звітність Товариства за І півріччя 2022 року підготовлена на основі припущення акціонерів і менеджменту про безперервну діяльність Товариства. Але, у зв’язку із невизначеністю тривалості та впливу воєнного стану, майбутні події, пов’язані з воєнним станом, можуть вплинути на діяльність Товариства. негативно впливати на діяльність Товариства. З 24 лютого 2022 року на діяльність Товариства суттєво впливає триваюче військове вторгнення в Україну та що масштаби подальших подій або терміни коли ці дії припиняться, невідомо. Тривалість та вплив воєнного стану на дату підготовеи цієї фінансової звітності залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності Товариства в майбутніх періодах.

Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати
тис. грн
Строк погашення не більше одного року Усі часові інтервали
Поточні запаси 389 389
Поточна торговельна дебіторська заборгованість 3,170 3,170
Поточна торговельна кредиторська заборгованість 1,997 1,997
Розкриття інформації про суттєві аспекти облікової політики

Облікова політика Товариства розроблена відповідно до вимог МСБО 8" Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ.

Опис інших аспектів облікової політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності

.

Пояснення суджень управлінського персоналу в ході застосування облікової політики суб'єкта господарювання із значним впливом на визнані суми

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, на суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, відображених у звітності, та на розкриття інформації щодо потенційних активів та зобов’язань. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. Оцінки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облікових оцінок визнаються у періоді, в якому вони переглядаються, а також у всіх наступних періодах, на які впливають такі оцінки. Нижче наведені професійні судження, які найбільш суттєво впливають на суми, що відображені у фінансовій звітності, та основні джерела невизначеності оцінок. Визначення невідмовного періоду оренди Оцінку тривалості невідмовного періоду оренди Товариство здійснює наступним чином: 1) для договорів, за якими оренда є забезпеченою правовою санкцією, тривалість невідмовного періоду оренди оцінюється як період, протягом якого договір є забезпеченим правовою санкцією; 2) для договорів, за якими оренда не є забезпеченою правовою санкцією, тривалість невідмовного періоду оренди оцінюється таким чином: • якщо базовий актив за договором є спеціалізованим активом або базовий актив не може бути замінений без значних витрат, тривалість невідмовного періоду оренди оцінюється як максимальний строк оренди (але не більше 5 років), з урахуванням можливого продовження строку дії договору оренди або укладання нового договору оренди цього базового активу; • якщо базовий актив за договором не є спеціалізованим активом та може бути замінений без значних витрат, оцінка тривалості невідмовного періоду оренди залежить від того, чи є Товариство обґрунтовано впевнено у тому, що реалізує можливість продовжити оренду або у тому, що вона не реалізує можливість припинити дію оренди. Ставка додаткових запозичень Ставка додаткових запозичень – це ставка, за якою Товариство може отримати позикові кошти на дату, що відповідає даті початку дії договору оренди. При визначенні ставки додаткових запозичень Товариство враховує інформацію, що міститься на офіційному сайті Національного банку України (розділ «Статистика фінансового сектору», «Процентні ставки за кредитами та депозитами. Цінні папери резидентів. Індекс ПФТС»). Принципи оцінки за справедливою вартістю. Товариство класифікує оцінки за справедливою вартістю за допомогою ієрархії справедливої вартості: 1) рівень 1: ціни котирувань на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань; 2) рівень 2: вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для активів або зобов’язань або прямо, або опосередковано; 3) рівень 3: вхідні дані активів або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку, які можна спостерігати. Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання є ціни котирування на активному ринку. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо ціни котирування легко і регулярно доступні та відображають фактичні й регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. Справедлива вартість визначається як ціна, узгоджена між зацікавленим покупцем та зацікавленим продавцем в операції незалежних сторін. Мета визначення справедливої вартості для фінансового інструмента, який відкрито купується та продається на активному ринку – отримати ціну, за якою відбулась би операція з цим інструментом на кінець звітного періоду на найсприятливішому активному ринку, до якого Товариство має безпосередній доступ. Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, Товариство визначає справедливу вартість, застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на застосуванні останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні), посиланні на поточну справедливу вартість іншого ідентичного інструмента, аналізі дисконтованих грошових потоків. Мета застосування методів оцінювання – визначити, якою була б ціна операції на дату оцінки в обміні між незалежними сторонами, виходячи із звичайних міркувань бізнесу. Справедлива вартість оцінюється на основі результатів застосування методів оцінювання, в яких максимально враховуються ринкові показники (та якомога менше – дані, специфічні для товариства). Періодично Товариство обстежує методи оцінювання та перевіряє їх на обґрунтованість, застосовуючи ціни спостережених поточних ринкових операцій з такими самими інструментами, або на основі інших доступних спостережених ринкових даних. Справедлива вартість фінансових інструментів базується на наведених далі чинниках: - вартість грошей у часі; - кредитний ризик; - ціни на валютних біржах; - товарні ціни; - ціни на інструменти капіталу; - волатильність; - ризик дострокового погашення та ризик відмови; - витрати на обслуговування фінансового активу або фінансового зобов’язання. Первісне визнання операцій з пов’язаними особами. В ході своєї звичайної діяльності Товариство здійснює операції з пов’язаними особами. Основою для судження є ціноутворення на аналогічні види операцій з непов’язаними сторонами.

[813000] Примітки - Проміжна фінансова звітність
Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність

Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність Ця скорочена проміжна фінансова звітність за І півріччя 2022 року, не перевірена аудитом, була підготовлена відповідно до МСБО 34 „Проміжна фінансова звітність”. Ця скорочена проміжна фінансова звітність не містить всіх приміток та інформації, що вимагаються від річної фінансової звітності, , а лише окремі примітки для пояснення подій та операцій, які є суттевими для розуміння змін у фінансовому стані та результатах діяльтості Товариства з дати останньої річної фінансової звітності. Ця скорочена проміжна фінансова звітність повинна розглядатися разом з останньою річною фінансовою звітністю станом на 31 грудня 2021 року та за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, підготовленою відповідно до МСФЗ. Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) директором Товариства 20 липня 2022 року.

Опис значних подій та операцій
Опис значних подій та операцій щодо визнання збитку від знецінення нефінансових активів, майна, основних засобів, нематеріальних активів, активів, що виникають з договорів з клієнтами, або інших активів, а також анулювання такого збитку від знецінення

Протягом І півріччя 2022 року, не було визнано збитків від знецінення щодо основних засобів та незавершених капітальних інвестицій.

Опис облікової політики та методів обчислення, яких дотримувались при складанні проміжної фінансової звітності

Товариство при складанні проміжної фінансової звітності застосовує ті самі облікові політики, які застосовує в річній фінансовій звітності.

Пояснення подій після проміжного періоду, які не були відображені

Суттєвих подій які вказують на обставини, що виникли після дати балансу у Товариства не було

Опис відповідності МСФЗ у разі застосування до проміжного фінансового звіту

Ця скорочена проміжна фінансова звітність за І півріччя 2022 року, не перевірена аудитом, була підготовлена відповідно до МСБО 34 „Проміжна фінансова звітність”.

[815000] Примітки - Події після звітного періоду
Розкриття інформації про події після звітного періоду

Події, які трапились в проміжку між датою балансу та датою публікації фінансової звітності можуть потребувати коригувань активів та зобов’язань. Ця фінансова звітність не містить будь-яких коригувань у зв’язку з подіями, які трапилися після звітного періоду. В обліку та розкритті подій після дати балансу Товариство керується МСБО 10 «Події після звітного періоду». Після дати балансу не відбувалося наступних подій: - об’єднання бізнесу не було; - припинення діяльності не було; - істотного придбання активів не було; - реструктуризації не було; - значних операцій зі звичайними акціями не було; - великі судові процеси не розпочиналися; - прийняття значних або непередбачених зобов’язань не було. Події, які трапились в проміжку між датою балансу та датою публікації фінансової звітності можуть потребувати коригувань активів та зобов’язань. Ця фінансова звітність не містить будь-яких коригувань у зв’язку з подіями, які трапилися після звітного періоду. Ситуація з COVId-19 (короновірус) досі актуальна, але наразі відсутній її помітний вплив на фінансовий стан Товариства. 24 лютого 2022 року Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення на територію України. Цього ж дня у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/200 введено воєнний стан. Війна з Росією може мати безпосередній і значний вплив на діяльність Товариства в майбутніх періодах, його активи та фінансові показники. Фінансова звітність Товариства за І півріччя 2022 року підготовлена на основі припущення акціонерів і менеджменту про безперервну діяльність Товариства. Але, у зв’язку із невизначеністю тривалості та впливу воєнного стану, майбутні події, пов’язані з воєнним станом, можуть вплинути на діяльність Товариства.

Пояснення про орган затвердження

Ця фінансова звітність затверджена до випуску директором

Дата затвердження до випуску фінансової звітності

2023-07-20

[822100] Примітки - Основні засоби
Розкриття інформації про основні засоби

Порядок визнання, оцінки основних засобів та відображення в обліку всіх пов’язаних із ними операцій регулюються МСБО (IAS) 16 «Основні засоби». Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Критерії визнання: існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктом, надійдуть до Товариства, і собівартість об’єкта може бути достовірно оцінена. Первісна оцінка об’єктів всіх груп основних засобів здійснюється за собівартістю, що включає: ціну придбання (у т.ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються); будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації. Якщо об’єкт основних засобів (частина об’єкту основних засобів) повертається Товариству за рішенням суду внаслідок визнання контракту про продаж недійсним, такий об’єкт основних засобів визнається активом з одночасним визнанням доходу. Собівартість такого об’єкту основних засобів оцінюється за балансовою вартістю, яку мав об’єкт на дату продажу. Подальша оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Подальші витрати збільшують первісну вартість основних засобів лише в тому випадку, якщо існує велика ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, пов’язані з активом, та його вартість може бути достовірно оцінена. Всі інші витрати визнаються як витрати в тому періоді, в якому вони понесені. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.

Розкриття детальної інформації про основні засоби

Основні засоби для обліку та складання звітності поділяються на наступні групи: земельні ділянки; будівлі, споруди і передавальні пристрої; машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка); транспорті засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); інші основні засоби; інші необоротні матеріальні активи. Товариство для правильного відображення в бухгалтерському обліку основних засобів створює експертну інвентаризаційну комісію (за окремим наказом), в обов’язки якої входить: визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів; визначення строку їх корисної експлуатації та ліквідаційної вартості; Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно. Строк корисної експлуатації встановлюється для кожного об’єкта індивідуально експертною комісією. Орієнтовні строки корисної експлуатації: машини та обладнання – 5 років; комп’ютерне обладнання – 2-5 років; телефони – 2 роки; меблі – 4 роки; транспортні засоби – 5 років; інструменти, прилади, інвентар – 4 роки; інші основні засоби –12 років. При встановленні строку корисної експлуатації враховуються мінімально допустимі строки амортизації основних засобів відповідно до вимог Податкового кодексу України. Ліквідаційна вартість ОЗ з метою амортизації встановлюється для кожного об’єкта індивідуально експертною комісією. Орієнтовна ліквідаційна вартість – 1% від первісної вартості. Ліквідаційна вартість, термін корисного використання і методи амортизації активів аналізуються в кінці кожного річного звітного періоду і при необхідності корегуються. Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Земля має необмежений термін експлуатації і тому не амортизується. Метод нарахування амортизації може переглядатися щорічно. Результати його перегляду враховуються як перегляд бухгалтерської оцінки. При цьому коригуванню підлягають амортизаційні відрахування поточного та майбутнього періодів. Нарахування амортизації проводиться з моменту, коли основний засіб став придатним для використання. Суму нарахованої амортизації Товариство відображає збільшенням суми витрат Товариства і накопиченої амортизації основних засобів. Нарахування амортизації припиняється з дати перекласифікації основного засобу як такого, що утримується для продажу, або на дату припинення його визнання. Ремонти основних засобів, що здійснюються для підтримання об’єктів в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід та регулярно доступних вигід від його використання відображаються як витрати періоду і обліковувати на рахунках витрат діяльності в повному обсязі. Станом на 01 січня 2020 року та 31 грудня 2020 року у Товариства: - відсутні обмеження на право власності; - відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція); - відсутні контрактні зобов’язання, пов’язані з придбанням основних засобів; - відсутні компенсації третіх сторін за об’єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані; - відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди. Первісна вартість повністю замортизованих основних засобів складає 790,0 тис. грн. (у 2019 р. – 1 087,0 тис. грн.) Протягом 2020 року Товариство не отримувало основні засоби в результаті об'єднання підприємств . Протягом 2020 року основні засоби не переоцінювалися. Втрати від зменшення корисності та вигоди від відновлення корисності основних засобів не визнавалися. Інших змін первісної вартості та суми зносу основних засобів не було. Протягом 2020 року Товариство не отримувало основні засоби за рахунок цільового фінансування. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу Строки корисного використання встановлюються для кожного об’єкта основних засобів окремо. Товариство провело тест на зменшення корисності основних засобів відповідно до МСБО (IAS) 36, зокрема із врахуванням впливу наслідків пандемії Covid-19. Управлінський персонал, за поточних обставин, не виявив ознак зменшення корисності основних засобів і не визнавав збитки від зменшення корисності.

Земля та будівлі Машини Транспортні засоби Пристосування та приладдя Незавершені капітальні вкладення в основні засоби Інші основні засоби
Земля Будівлі Кораблі Літак Автомобілі
Основи оцінки, основні засоби

Оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус накопичена амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності

Оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус накопичена амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності

Оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус накопичена амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності

Оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус накопичена амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності

Оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус накопичена амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності

Оцінка незавершених капітальних інвестицій здійснюється за собівартістю мінус накопичені збитки від зменшення корисності

Оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус накопичена амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності

Метод амортизації, основні засоби

Прямолінійний

Прямолінійний

Прямолінійний

Прямолінійний

Прямолінійний

незавершені капітальні інвестиції не амортизуються

Прямолінійний

Строк корисної експлуатації, що вимірюється як період часу, основні засоби

P5Y

P5Y

Опис строку корисної експлуатації, основні засоби

Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно. Строк корисної експлуатації встановлюється для кожного об’єкта індивідуально експертною комісією. Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно. Строк корисної експлуатації встановлюється для кожного об’єкта індивідуально експертною комісією.

Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно.

Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно.

Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно. Орієнтовний строк корисного використання - 5-15 років.

Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно.

Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно. Орієнтовний строк корисного використання - 12 років.

тис. грн
Основні засоби
Земля та будівлі Машини Транспортні засоби Пристосування та приладдя Незавершене будівництво Незавершені капітальні вкладення в основні засоби Інші основні засоби
Будівлі Автомобілі
Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття детальної інформації про основні засоби
Узгодження змін в основних засобах
Основні засоби на початок періоду 29,727 30,977 (11,875) (12,172) 17,852 18,805 29,727 30,977 (11,875) (12,172) 17,852 18,805 4,643 5,405 (3,251) (3,164) 1,392 2,241 743 743 (669) (621) 74 122 743 743 (669) (621) 74 122 2,107 3,004 (1,727) (2,362) 380 642 40,426 40,426 5,719 5,621 5,719 5,621 3,611 2,598 (813) (774) 2,798 1,824 86,976 48,348 (18,335) (19,093) 68,641 29,255
Зміни в основних засобах
Амортизація, основні засоби (335) (349) (335) (349) (335) (349) (335) (349) (357) (411) (357) (411) (24) (24) (24) (24) (24) (24) (24) (24) (82) (106) (82) (106) (305) (101) (305) (101) (1,103) (991) (1,103) (991)
Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення 870 870 6 99 6 99 20,163 8,113 20,163 8,113 301 98 301 98 296 50 296 50 20,766 8,360 20,766 8,360
Вибуття та вибуття з використання, основні засоби
Вибуття, основні засоби (323) 245 (78) (195) (340) 185 309 (10) (31) (301) (98) (301) (98) (65) 62 (3) (496) (826) 185 616 (311) (210)
Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основні засоби (323) 245 (78) (195) (340) 185 309 (10) (31) (301) (98) (301) (98) (65) 62 (3) (496) (826) 185 616 (311) (210)
Загальна сума збільшення (зменшення) основних засобів 870 (335) (349) (335) 521 (335) (349) (335) (349) 6 (224) (357) (166) (351) (390) (24) (24) (24) (24) 0 (24) (24) (24) (24) (195) (340) 103 203 (92) (137) 20,163 8,113 20,163 8,113 0 0 0 0 296 (15) (305) (39) (9) (54) 20,270 7,534 (918) (375) 19,352 7,159
Основні засоби на кінець періоду 29,727 31,847 (12,210) (12,521) 17,517 19,326 29,727 30,977 (12,210) (12,521) 17,517 18,456 4,649 5,181 (3,608) (3,330) 1,041 1,851 743 743 (693) (645) 50 98 743 743 (693) (645) 50 98 1,912 2,664 (1,624) (2,159) 288 505 60,589 8,113 60,589 8,113 5,719 5,621 5,719 5,621 3,907 2,583 (1,118) (813) 2,789 1,770 107,246 55,882 (19,253) (19,468) 87,993 36,414
Додаткова інформація
Основні засоби, валова балансова вартість повністю амортизованих активів, які ще використовуються 5 5 654 654 9 9 668 668
[822390-01] Примітки - Фінансові активи
Розкриття інформації про фінансові активи

Класифікація і оцінка фінансових активів здійснюється Товариством, виходячи з бізнес-моделі, яку воно використовує для управління цими активами, та характеристик грошових потоків, передбачених договором.

Товариство оцінює й відображає в бухгалтерському обліку фінансовий актив за амортизованою собівартістю, якщо одночасно виконуються такі умови:


- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для отримання передбачених договором грошових потоків;
- договір за фінансовим активом передбачає отримання у визначені дати грошових потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми та процентів на непогашену частину основної суми.

Товариство відображає в бухгалтерському обліку інвестиції в інструменти капіталу за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, лише якщо бізнес-моделлю передбачено отримання прибутку від короткострокових коливань справедливої вартості таких інвестицій. Всі інші інвестиції в інструменти капіталу Товариство обліковує за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході. При цьому, кумулятивні зміни справедливої вартості не переносяться з іншого сукупного доходу до прибутків або збитків, а можуть бути віднесені тільки до іншої статті капіталу під час припинення визнання інструментів капіталу, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через інший сукупний дохід. Дивіденди за такими інструменти капіталу визнаються як прибуток, крім випадків, коли дивіденди представляють собою відшкодування частини собівартості інвестицій.

Визнання фінансових активів Товариство  здійснює у відповідності до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти":

інвестиції в інструменти капіталу визнаються з моменту зарахування цінних паперів на рахунок в цінних паперах Товариства або з моменту внесення змін до Статуту об’єкта інвестування;

дебіторська заборгованість визнається з моменту, коли одна зі сторін виконає свою частину договору.

Товариство  припиняє визнання фінансових активів:

інвестицій в інструменти капіталу – з моменту продажу інвестицій або з моменту, коли Товариством встановлено, що емітента цінних паперів (об’єкт інвестування) визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв’язку з його ліквідацією;

дебіторську заборгованість – з моменту оплати заборгованості або з моменту, коли дебіторську заборгованість визнано "безнадійною".

Безнадійною вважається дебіторська заборгованість, що відповідає одній з ознак:


-
 заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником;
-
заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;
-
заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією;
-
заборгованість суб’єктів господарювання, проти яких почато процедуру банкрутства;
-
заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством.

Строк загальної позовної давності встановлюється відповідно до статті 257 Цивільного кодексу України і складає 3 роки. Підтвердження зобов’язань між ПАТ "Київпроект" та підприємствами – контрагентами шляхом складання актів звіряння за розрахунками є діями, що свідчать про визнання боргу і, відповідно до статті 264 Цивільного кодексу України, є підставою для перегляду строку позовної давності.

Припинення визнання безнадійної дебіторської заборгованості проводиться при наявності розпорядчого документу керівника Товариства. Після припинення визнання сума безнадійної дебіторської заборгованості обліковується на забалансовому субрахунку 071 "Списана дебіторська заборгованість" протягом не менше ніж 3 роки з дати припинення визнання.  

Оцінку фінансових активів під час первісного визнання та подальшу їх оцінку Товариство здійснює у відповідності до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", як наведено в таблиці нижче.

Група фінансових активів

Оцінка під час первісного визнання

Подальша оцінка

Інвестиції в інструменти капіталу

За справедливою вартістю плюс витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання інвестиції

За справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

За ціною операції

За амортизованою собівартістю

Інша дебіторська заборгованість та боргові фінансові активи

За справедливою вартістю плюс витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання інвестиції

За амортизованою собівартістю

 

У зв’язку з тим, що інвестиції в інструменти капіталу Товариство не утримує для торгівлі і бізнес-моделлю не передбачено отримання прибутку від короткострокових коливань справедливої вартості таких інвестицій, було прийняте безвідкличне рішення про відображення в іншому сукупному доході змін справедливої вартості інвестицій в інструменти капіталу.

 

Для визначення поточної справедливої вартості фінансових активів використовуються наступні методи оцінки:


-
на основі цін котирування (нескоригованих) на активних ринках на ідентичні активи, до яких Товариство може мати доступ на дату оцінки;
-
на основі цін котирування на подібні активи на активних ринках; або цін котирування на ідентичні або подібні активи на ринках, які не є активними; або інших вхідних даних, підтверджених ринком.
-
на основі вхідних даних, яких немає у відкритому доступі (закритих вхідних даних), які мають бути скориговані, якщо доступна у розумних межах інформація свідчить про те, що інші учасники ринку використали б інші дані.

Зміни справедливої вартості інвестицій в інструменти капіталу визнаються в іншому сукупному доході та, відповідно, у власному капіталі (субрахунки рахунку 41), за виключенням дивідендів.

 

Товариство визначає оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за борговими фінансовими активами та дебіторською заборгованістю в сумі, що дорівнює:


-
сумі майбутніх кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу, якщо кредитний ризик за цим фінансовим активом значно збільшився з моменту первісного визнання та за кредитно-знеціненими фінансовими активами;
-
сумі майбутніх кредитних збитків за 12 місяців (12-місячні очікувані кредитні збитки), якщо відсутнє значне збільшення кредитного ризику за цим фінансовим активом з моменту первісного визнання.

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи відбулося значне збільшення кредитного ризику за фінансовим активом з моменту первісного визнання. Здійснюючи таку оцінку Товариство порівнює ризик настання дефолту (ймовірність дефолту) за фінансовим активом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту (ймовірністю дефолту) за фінансовим активом на дату первісного визнання.

Товариство вважає кредитний ризик за фінансовим активом низьким, якщо ймовірність дефолту за таким фінансовим активом не перевищує 10%.

Під час аналізу змін кредитного ризику Товариство враховує наступну інформацію про боржника (емітента):


-
значні зміни внутрішніх показників кредитного ризику;
-
значні зміни зовнішніх ринкових показників кредитного ризику для певного фінансового інструменту або аналогічного фінансового інструменту з таким же строком дії;
-
існуючі або прогнозовані несприятливі зміни комерційних, фінансових або економічних умов, які, як очікується, призведуть до значних змін в здатності боржника виконати свої боргові зобов’язання;
- фактичні або очікувані значні зміни результатів операційної діяльності боржника (зменшення виручки, збільшення операційних ризиків, зниження якості активів, проблеми, пов’язані з ліквідністю та/або управлінням, тощо);
- значне збільшення кредитного ризику за іншими фінансовими інструментами того ж
боржника;
- фактичні або очікувані несприятливі зміни нормативно-правових, економічних або технологічних умов діяльності боржника, що призводить до значних змін в здатності боржника виконати свої боргові зобов’язання.

Незалежно від наведених вище чинників, Товариство вважає, що кредитний ризик за фінансовим активом значно збільшився з моменту первісного визнання, якщо платежі за таким фінансовим активом прострочені більше ніж на 30 днів.


-
Дебіторська заборгованість

Для дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги Товариство оцінює резерв під збитки в розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії.

Для оцінювання очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю Товариство використовує матрицю резервування. Матриця резервування визначає фіксовані ставки резервування, залежно від виду заборгованості, виду контрагента та терміну прострочення заборгованості.

Матриця резервування

Група дебіторів 

Термін прострочення заборгованості (календарні дні)

181-365

366-730

730-1095

понад 1095

Юридичні особи – орендарі

0%

15%

40%

100%

Юридичні особи – замовники проектних робіт

0%

15%

40%

100%

Інші юридичні особи

0%

25%

40%

100%

Фізичні особи підприємці

0%

30%

60%

100%

Фізичні особи (не суб’єкти підприємницької діяльності)

0%

30%

70%

100%

Дебітори, щодо яких наявна інформація про можливість ліквідації, процедури банкрутства.

100%

100%

100%

100%

 

тис. грн
Фінансові активи, клас
Фінансові активи за амортизованою собівартістю, клас
Торговельна дебіторська заборгованість Інші фінансові активи за амортизованою вартістю
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття інформації про фінансові активи
Фінансові активи 3,170 3,199 24,818 27,486 27,988 30,685 27,988 30,685
Узгодження змін в рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів
Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на початок періоду 769 269 2,227 2,185 2,996 2,454 2,996 2,454
Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на кінець періоду 769 269 2,227 2,185 2,996 2,454 2,996 2,454
Аналіз вразливості до кредитного ризику за допомогою внутрішньої системи кредитного рейтингу

Кредитний ризик – це ризик, який являє собою ризик фінансового збитку для Товариства через невиконання контрагентом свого зобов’язання перед Товариством за договором. Даний ризик виникає в основному в зв’язку з дебіторською заборгованістю орендарів. Управління кредитним ризиком здійснюється відповідно до політики і процедур, встановлених в Товаристві. Оцінка майбутніх кредитних збитків здійснюється на кожну звітну та проміжну звітну дату, використовуючи матрицю резервування. Ставки резервування базуються на періоді прострочення для різних груп дебіторів. Дебіторська заборгованість вважається безнадійною, коли вона прострочена більше, ніж на три роки. Максимальний кредитний ризик на звітну дату – це балансова вартість дебіторської заборгованості. Інформація про кредитний ризик щодо дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги наведена в примітці 5.9.

тис. грн
Фінансові активи, категорія
Фінансові активи за амортизованою собівартістю, категорія
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття інформації про фінансові активи
Фінансові активи 27,988 30,685 27,988 30,685
Узгодження змін в рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів
Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на початок періоду 2,996 2,454 2,996 2,454
Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на кінець періоду 2,996 2,454 2,996 2,454
[822390-03] Примітки - Фінансові зобов’язання
Розкриття інформації про фінансові зобов'язання

Під час первісного визнання Товариство оцінює всі фінансові зобов’язання за справедливою вартістю. Найкращими доказами справедливої вартості фінансового зобов’язання при первісному визнанні є ціна операції, тобто справедлива вартість одержаної компенсації. Якщо Товариство з'ясовує, що справедлива вартість при первісному визнанні відрізняється від вартості за договором, то різниця між вартістю за договором та справедливою вартістю відображається як витрати/дохід з одночасним збільшенням/зменшенням балансової вартості фінансового зобов’язання. Подальша оцінка фінансових зобов’язань здійснюється за амортизованою собівартістю.

тис. грн
Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю, клас Фінансові зобов'язання, клас
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Розкриття інформації про фінансові зобов'язання
Фінансові зобов'язання 117,662 99,083 117,662 99,083
[822390-12] Примітки - Узгодження змін у величині можливих збитків та пояснення змін валової балансової вартості для фінансових інструментів
тис. грн
Фінансові інструменти, клас
Торговельна дебіторська заборгованість Інші фінансові інструменти
Типи оцінки очікуваних кредитних збитків Типи оцінки очікуваних кредитних збитків Типи оцінки очікуваних кредитних збитків
12-місячні очікувані кредитні збитки 12-місячні очікувані кредитні збитки 12-місячні очікувані кредитні збитки
Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття інформації про узгодження змін у резерві під збитки та пояснення змін валової балансової вартості для фінансових інструментів
Фінансові активи на початок періоду 3,468 3,565 (269) (328) 3,199 3,237 3,468 3,565 (269) (328) 3,199 3,237 29,671 6,877 (2,185) (1,765) 27,486 5,112 29,671 6,877 (2,185) (1,765) 27,486 5,112 33,139 10,442 (2,454) (2,093) 30,685 8,349 33,139 10,442 (2,454) (2,093) 30,685 8,349
Збільшення (зменшення) фінансових активів
Зменшення через припинення визнання, фінансові активи (77) 77 (77) 77 (201) 201 (201) 201 (278) 278 (278) 278
Збільшення через видачу або придбання, фінансові активи 470 826 470 826 470 826 470 826 470 826 470 826 470 826 470 826
Збільшення (зменшення) через зміну потоків грошових коштів за договором, фінансові активи (846) (846) (846) (846) 23,350 23,350 23,350 23,350 22,504 22,504 22,504 22,504
Збільшення (зменшення) через курсові та інші зміни, фінансові активи
Збільшення (зменшення) через інші дії, фінансові активи (499) (18) (499) (18) (499) (18) (499) (18) (2,626) (355) (42) (621) (2,668) (976) (2,626) (355) (42) (621) (2,668) (976) (2,626) (355) (541) (639) (3,167) (994) (2,626) (355) (541) (639) (3,167) (994)
Загальна сума збільшення (зменшення) через валютний курс та інші зміни, фінансові активи (499) (18) (499) (18) (499) (18) (499) (18) (2,626) (355) (42) (621) (2,668) (976) (2,626) (355) (42) (621) (2,668) (976) (2,626) (355) (541) (639) (3,167) (994) (2,626) (355) (541) (639) (3,167) (994)
Загальна сума збільшення (зменшення) фінансових активів 470 (97) (499) 59 (29) (38) 470 (97) (499) 59 (29) (38) (2,626) 22,794 (42) (420) (2,668) 22,374 (2,626) 22,794 (42) (420) (2,668) 22,374 (2,156) 22,697 (541) (361) (2,697) 22,336 (2,156) 22,697 (541) (361) (2,697) 22,336
Фінансові активи на кінець періоду 3,938 3,468 (768) (269) 3,170 3,199 3,938 3,468 (768) (269) 3,170 3,199 27,045 29,671 (2,227) (2,185) 24,818 27,486 27,045 29,671 (2,227) (2,185) 24,818 27,486 30,983 33,139 (2,995) (2,454) 27,988 30,685 30,983 33,139 (2,995) (2,454) 27,988 30,685
[822390-13] Примітки - Величини кредитного ризику
Вразливість до кредитного ризику за кредитними зобов'язаннями та контрактами фінансових гарантій


Таблиця A - Величина кредитного ризику - Зовнішні кредитні рейтинги
тис. грн
Статті Усього
Усього наявні зовнішні кредитні рейтинги Відсутні зовнішні кредитні рейтинги
Інвестиційний рівень Спекулятивний рівень
Фінансові активи 30,983 30,983
Таблиця B - Величина кредитного ризику - Внутрішні кредитні рейтинги
тис. грн
Статті Усього
Усього наявні внутрішні кредитні рейтинги Відсутні внутрішні кредитні рейтинги
Інвестиційний рівень Спекулятивний рівень
Фінансові активи 30,983 30,983
Таблиця C - Величина кредитного ризику - Ймовірність невиконання зобов'язань (дефолт)
тис. грн
Статті Усього
не більше 10% від 10% до 25% (включно) від 25% до 50% (включно) більше 50%
Фінансові активи 30,983 30,983
Таблиця D - Величина кредитного ризику - Класи фінансових інструментів
тис. грн
Статті Усього
Торговельна дебіторська заборгованість Інші фінансові інструменти
Фінансові активи 3,938 27,045 30,983
Таблиця E - Величина кредитного ризику - Типи оцінки очікуваних кредитних збитків
тис. грн
Статті Усього
12-місячні очікувані кредитні збитки Очікувані кредитні збитки за весь строк дії
Фінансові активи 30,983 30,983
Таблиця F - Величина кредитного ризику - Методи оцінки очікуваних кредитних збитків
тис. грн
Статті Усього
Очікувані кредитні збитки за індивідуальною оцінкою Очікувані кредитні збитки за сукупною оцінкою
Фінансові активи 30,983 30,983
Таблиця G - Величина кредитного ризику - Зменшення корисності за кредитними фінансовими інструментами
тис. грн
Статті Усього
Фінансові інструменти не кредитно-знецінені Фінансові інструменти кредитно-знецінені
Фінансові інструменти придбані або створені кредитно-знецінені Фінансові інструменти кредитно-знецінені після придбання або створення
Фінансові активи 30,983 30,983
Таблиця H - Величина кредитного ризику - Балансова вартість, накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів, зменшення корисності та валова балансова вартість
тис. грн
Статті Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичене зменшення корисності
Фінансові активи 30,983 (2,995) 27,988
[822390-14] Примітки - Матриця резерву за зобов'язанням
Таблиця А - Матриця забезпечення за класами фінансових інструментів
тис. грн
Статті Фінансові інструменти по класах - Усього
Торговельна дебіторська заборгованість Інші фінансові інструменти
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Фінансові активи (валова балансова вартість) 3,938 3,468 27,045 29,671 30,983 33,139
Очікуваний рівень збитків за кредитами, % 20.00% 8.00% 18.00 7.00 10.00% 8.00%
Фінансові активи (балансова вартість) 3,170 3,199 24,818 27,486 27,988 30,685
Таблиця В - Матриця забезпечення за тривалістю прострочення
тис. грн
Статті Фінансові активи за тривалістю прострочення - Усього
Поточний Більше одного місяця та не більше двох місяців Більше трьох місяців
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Фінансові активи (валова балансова вартість) 21,374 23,546 6 9,609 9,587 30,983 33,139
Очікуваний рівень збитків за кредитами, % 31.00% 26.00% 10.00% 8.00%
Фінансові активи (балансова вартість) 21,374 23,456 6 6,614 7,223 27,988 30,685
Таблиця С - Матриця забезпечення, балансова вартість, накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів, зменшення корисності та валова балансова вартість
тис. грн
Статті Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичене зменшення корисності
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Фінансові активи 30,983 33,139 (2,995) (2,454) 27,988 30,685
[823180] Примітки - Нематеріальні активи
Розкриття інформації про нематеріальні активи

Порядок визнання, оцінки нематеріальних активів та подальшого відображення в обліку всіх пов’язаних із ними операцій регулюються МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи». Нематеріальні активи – немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути ідентифіковані, тобто можуть бути відокремлені або відділені від товариства або виникають внаслідок договірних або інших юридичних прав (незалежно від того, чи можуть вони бути відокремлені). Нематеріальні активи визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, що відносяться до активу, надходитимуть товариству та собівартість активу можна достовірно оцінити.

Розкриття детальної інформації про нематеріальні активи

Класи (групи) нематеріальних активів, що застосовуються Підприємством: - права на користування майном (земельною ділянкою, будівлею), право на оренду приміщень тощо; - права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо); - авторські та суміжні з ними права (право на програми для ЕОМ, бази даних тощо); - гудвіл – перевага, яку отримує покупець при купівлі вже діючого підприємства порівняно зі створенням нового; - інші нематеріальні активи (право на проведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв, проектна документація тощо). Патенти і ліцензії, придбані на строк більше одного року, визнаються у фінансовій звітності нематеріальними активами. В момент первісного визнання нематеріальні активи всіх класів оцінюються за собівартістю. Наступна оцінка здійснюється за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Строк корисної експлуатації визначається за кожним активом та залежить від виду нематеріальних активів. Амортизація всіх класів (груп) нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Строк корисної експлуатації та метод амортизації переглядаються один раз на рік. Амортизація нематеріальних активів з невизначеним строком корисної експлуатації не нараховується. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля. Протягом 2020 р. було реалізовано нематеріальний актив «Технічний архів» згідно договору купівлі-продажу з ДП «Інститут «Київпроект-1». Вартість продажу становить 171,0 тис. Нематеріальних активів, що контролюються товариством, але не визнані активами, у зв’язку з невідповідністю критеріям визнання, наведеним в МСБО 38 «Нематеріальні активи», Товариство не має. Нематеріальних активів, корисність яких зменшилась, Товариство не має. Протягом звітного періоду змін методів амортизації та термінів корисного використання нематеріальних активів не було. У зв’язку з тим, що технічний архів (документація) знаходиться в будівлі ПАТ «Київпроект», яка підлягає реконструкції, необхідно забезпечити безперешкодний доступ до архіву і його схоронність для ефективного використання та подальшої експлуатації. З метою збереження цілісності документації технічного архіву Товариства Наглядовою радою було прийнято рішення про продаж технічного архіву Покупцеві – ДП «Інститут «КИЇВПРОЕКТ-1» за ціною 171 тис. що відповідає його ринковій вартості, яка була визначена незалежним оцінювачем. Станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. Товариство не мало нематеріальних активів з обмеженим правом володіння та нематеріальних активів, заставлених як забезпечення зобов’язань. Протягом 2020 року Товариство не несло видатки на дослідження та розробки. Товариство провело тест на зменшення корисності нематеріальних активів відповідно до МСБО (IAS) 36, зокрема із врахуванням впливу наслідків пандемії Covid-19. Управлінський персонал, за поточних обставин, не виявив ознак зменшення корисності нематеріальних активів і не визнавав збитки від зменшення корисності.

Назви брендів Комп'ютерне програмне забезпечення Інші нематеріальні активи
Розкриття детальної інформації про нематеріальні активи
Опис статті(ей) у звіті про сукупний дохід, до якої(их) включено амортизацію нематеріальних активів

Адміністративні витрати

Адміністративні витрати

Не амортизуються

Метод амортизації, нематеріальні активи за винятком гудвілу

Прямолінійний

Прямолінійний метод

Строк корисної експлуатації, що вимірюється як період часу, нематеріальні активи за винятком гудвілу

P10Y

P2Y

Опис строку корисної експлуатації, нематеріальні активи за винятком гудвілу

Cтрок корисної експлуатації визначається за кожним активом та залежить від виду нематеріальних активів

Cтрок корисної експлуатації визначається за кожним активом та залежить від виду нематеріальних активів

Необмежений

тис. грн
Нематеріальні активи за винятком гудвілу
Назви брендів Комп'ютерне програмне забезпечення Інші нематеріальні активи
Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Узгодження змін у нематеріальних активах за винятком гудвілу
Нематеріальні активи за винятком гудвілу на початок періоду 4 4 (2) (1) 2 3 104 140 (65) (117) 39 23 108 144 (67) (118) 41 26
Зміни у нематеріальних активах за винятком гудвілу
Амортизація, нематеріальні активи за винятком гудвілу 1 (1) 20 10 (20) (10) 20 11 (20) (11)
Капітальні інвестиції на вдосконалення нематеріальних активів 1 22 1 22 1 22 1 22
Вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи за винятком гудвілу
Вибуття, нематеріальні активи за винятком гудвілу (1) (1) (1) (1)
Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи за винятком гудвілу (1) (1) (0) (0) (0) (1) (1) (0)
Загальна сума збільшення (зменшення) нематеріальних активів за винятком гудвілу (1) (1) 1 21 (20) (9) (19) 12 0 0 1 21 (20) (10) (19) 11
Нематеріальні активи за винятком гудвілу на кінець періоду 4 4 (2) (2) 2 2 105 161 (85) (126) 20 35 109 165 (87) (128) 22 37
Розкриття інформації про нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання

Протягом 2020 р. було реалізовано нематеріальний актив «Технічний архів» з невизначеним строком корисного користування згідно договору купівлі-продажу з ДП «Інститут «Київпроект-1». Вартість продажу становить 171,0 тис.

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації
Опис нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання на підтвердження оцінки строку корисного використання як невизначеного

Технічний архів проектної документації

тис. грн
Нематеріальні активи та гудвіл
Назви брендів Комп'ютерне програмне забезпечення Інші нематеріальні активи
Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття інформації про узгодження змін нематеріальних активів та гудвілу
Узгодження змін у нематеріальних активах та гудвілі
Нематеріальні активи та гудвіл на початок періоду 144 (118) 26
Зміни у нематеріальних активах та гудвілі
Амортизація, нематеріальні активи за винятком гудвілу 11 (11)
Капітальні інвестиції на вдосконалення нематеріальних активів 22 22
Вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи та гудвіл
Вибуття, нематеріальні активи та гудвіл (1) (1)
Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи та гудвіл (1) (1)
Загальна сума збільшення (зменшення) нематеріальних активах та гудвілу 21 (10) 11
Нематеріальні активи та гудвіл на кінець періоду 165 (128) 37
[826380] Примітки - Запаси
Розкриття інформації про запаси

Товарно - матеріальні цінності визнавати, оцінювати і обліковувати згідно вимогам МСБО (IAS) 2 «Запаси». Запаси визнаються активом, якщо існує ймовірність того, що Підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від їх використання та вартість може бути достовірно визначена. Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати кожне найменування. Залежно від надходження та цільового призначення запаси Підприємства класифікуються наступним чином: - Сировина та матеріали; - Паливо-мастильні матеріали; - Будівельні матеріали; - Запасні частини; - Тара та пакувальні матеріали; - Малоцінний інвентар; - Товари; - Готова продукція; - Незавершене виробництво.

Опис облікової політики щодо оцінки запасів

Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. В Балансі (Звіті про фінансовий стан) запаси відображаються за найменшою із двох величин: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Уцінки відображаються шляхом створення резерву під знецінення запасів. Транспортно - заготівельні витрати включати до собівартості придбаних запасів безпосередньо при їх оприбуткуванні. Установити такі методи оцінки вибуття запасів: - при відпусканні запасів у виробництво - метод ФІФО; - при відпусканні запасів у реалізацію - метод ФІФО.

Опис формул собівартості запасів

Установити такі методи оцінки вибуття запасів: - при відпусканні запасів у виробництво - метод ФІФО; - при відпусканні запасів у реалізацію - метод ФІФО

тис. грн
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Запаси, за чистою вартістю реалізації 4,698 4,027
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Вартість запасів, визнаних як витрати протягом періоду 653
[827570] Примітки - Інші забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи
Розкриття інформації про інші забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи

Інші забезпечення включають в себе забезпечення на виплату відпусток працівникам та забезпечення під нарахування штрафних санкцій. Умовні активи та зобов’язання. Товариство протягом І півріччя 2022 року у справах про банкрутство в якості боржника не перебувало. ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» як кредитор продовжує брати участь у восьми провадженнях, порушених відносно боржників в 2015-2019 рр. на загальну суму 2 309,0 тис. грн. Забезпечення за судовими справами не створювались, у зв’язку з тим, що ймовірність вибуття ресурсів становить менше 50%.

Розкриття інформації про інші забезпечення

Забезпечення на виплату відпусток працівникам призначене для відшкодування майбутніх операційних витрат на оплату відпусток працівникам товариства. Сума забезпечення визначається як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, визначеного в наказі про облікову політику. Інші забезпечення включають в себе забезпечення під нарахування штрафних санкцій в результаті податкової перевірки з питань додержання податкового законодавства.

тис. грн
Інше забезпечення
Забезпечення за гарантією якості Забезпечення на реструктуризацію Забезпечення, пов'язане з судовим провадженням Забезпечення на відшкодування Забезпечення за обтяжливими договорами Забезпечення на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію Інше забезпечення, що пов'язане з довкіллям Забезпечення щодо загальних кредитних зобов'язань Забезпечення на податки крім податку на прибуток Різні інші забезпечення
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття інформації про інші забезпечення
Узгодження змін в інших забезпеченнях
Інше забезпечення на початок періоду 474 298 474 298
Зміни в інших забезпеченнях
Додаткові забезпечення, інші забезпечення
Нові забезпечення, інші забезпечення 142 248 142 248
Загальна сума додаткових забезпечень, інші забезпечення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 248 142 248
Забезпечення використані, інші забезпечння (505) (253) (505) (253)
Загальна сума збільшення (зменшення) інших забезпечень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (363) (5) (363) (5)
Інше забезпечення на кінець періоду 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 293 111 293
[831150] Примітки - Дохід (виручка) від договорів з клієнтами
Розкриття інформації про дохід від договорів з клієнтами

Відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності облік доходів та пов’язані з ними витрати регулюються МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Дохід визнається Товариством на підставі принципу безперервності, коли є впевненість в збільшенні майбутніх економічних вигід, результатом чого є збільшення власного капіталу, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників. Для визнання доходу від реалізації товарів / робіт / послуг Товариство здійснює наступні кроки: 1) ідентифікує договір; 2) виявляє зобов’язання щодо виконання; 3) визначає ціну операції; 4) розподіляє ціну операції на зобов’язання щодо виконання; 5) визнає дохід від реалізації. Договори з клієнтами не містять значного компоненту фінансування. Строки сплати дебіторської заборгованості за договорами, зазвичай, не перевищують 30 днів. Протягом звітного та попереднього періоду контрактні активи не визнавались. Товариство задовольняє зобов’язання щодо виконання в момент виконаня робіт або завершення надання послуг. Як правило, строк з моменту прийняття зобов’язання до моменту його задоволення не перевищує 30 днів. Компенсація за договорами з клієнтами є фіксованою і не включає змінні суми. Всі договори з клієнтами містять одне зобов’язання щодо виконання, тому Товариство не розподіляє ціну операцій. Протягом звітного періоду Товариство не визнавало активи внаслідок понесення витрат для отримання / виконання договорів з клієнтами.

Інформація про поточні/непоточні залишки за договорами з клієнтами на кінець періоду
тис. грн
Зобов'язання за договорами
Непоточні договірні зобов'язання 112,822
Поточні договірні зобов'язання 48
Загальна сума договірних зобов'язань 112,870
Дебіторська заборгованість за договорами з клієнтами
Поточна дебіторська заборгованість за договорами з клієнтами 3,170
Загальна сума дебіторської заборгованисті за договорами з клієнтами 3,170
Інформація про договори з клієнтами за звітний період
тис. грн
Дохід від договорів з клієнтами 762
Розкриття інформації про дезагрегацію доходу від договорів з клієнтами

Товариство дезагрегує дохід від звичайної діяльності, визнаний від договорів з клієнтами, за категоріями, які відображують вплив економічних чинників на природу, суму, час і невизначеність доходу від звичайної діяльності та грошових потоків. Товариство дезагрегує дохід від договоріів з клієнтами станом на 30.06.2022 року за видами наданих послуг - проектні роботи та оренда майна на загальну суму 762 тис. грн., у т. ч.: - послуги технічного архіву на суму 49 тис. грн.; - оренда на суму 713 тис. грн.; та станом на 30.06.2021 року на загальну суму 5 860 тис. грн., у т. ч.: - інші послуги на суму 22 тис. грн.; - оренда на суму 6819 тис. грн.

За типами клієнтів - Усього
тис. грн
Термін дії договору
Короткострокові договори
Час передачі товарів або послуг Час передачі товарів або послуг
Товари або послуги, передані в певний момент часу Товари або послуги, передані в певний момент часу
Усі сегменти Усі сегменти Усі сегменти Усі сегменти
звітний сегмент 1 звітний сегмент 1 звітний сегмент 1 звітний сегмент 1
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Дохід від договорів з клієнтами 762 762 762 762 762 762 762 762
У тому числі товари, реалізовані / продані безпосередньо покупцям 762 762 762 762 762 762 762 762
За типами клієнтів - Недержавні клієнти
тис. грн
Термін дії договору
Короткострокові договори
Час передачі товарів або послуг Час передачі товарів або послуг
Товари або послуги, передані в певний момент часу Товари або послуги, передані в певний момент часу
Усі сегменти Усі сегменти Усі сегменти Усі сегменти
звітний сегмент 1 звітний сегмент 1 звітний сегмент 1 звітний сегмент 1
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Дохід від договорів з клієнтами 762 762 762 762 762 762 762 762
У тому числі товари, реалізовані / продані безпосередньо покупцям 762 762 762 762 762 762 762 762
За типами договорів - Усього
тис. грн
Термін дії договору
Короткострокові договори
Час передачі товарів або послуг Час передачі товарів або послуг
Товари або послуги, передані в певний момент часу Товари або послуги, передані в певний момент часу
Усі сегменти Усі сегменти Усі сегменти Усі сегменти
звітний сегмент 1 звітний сегмент 1 звітний сегмент 1 звітний сегмент 1
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Дохід від договорів з клієнтами 762 762 762 762 762 762 762 762
У тому числі товари, реалізовані / продані безпосередньо покупцям 762 762 762 762 762 762 762 762
За типами договорів - Договори з фіксованою ціною
тис. грн
Термін дії договору
Короткострокові договори
Час передачі товарів або послуг Час передачі товарів або послуг
Товари або послуги, передані в певний момент часу Товари або послуги, передані в певний момент часу
Усі сегменти Усі сегменти Усі сегменти Усі сегменти
звітний сегмент 1 звітний сегмент 1 звітний сегмент 1 звітний сегмент 1
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Дохід від договорів з клієнтами 762 762 762 762 762 762 762 762
У тому числі товари, реалізовані / продані безпосередньо покупцям 762 762 762 762 762 762 762 762
Інформація про залишки за договорами з клієнтами на початок та кінець періоду
тис. грн
Договірні зобов'язання на початок періоду 94,197
Договірні зобов'язання на кінець періоду 112,870
Дебіторська заборгованість за договорами із клієнтами на початок періоду 3,199
Дебіторська заборгованість за договорами з клієнтами на кінець періоду 3,170
Пояснення того, як строки здійснення зобов'язань щодо виконання пов'язані з типовим строком оплати

Договірні зобов"язання є авансами покупців відповідно до типових умов договорів.

[832610] Примітки - Оренда
Розкриття інформації про оренду

Товариство виступає в своїй діяльності і як орендар, і як орендодавець. Товариство як орендар Як орендар, Товариство визнає активи у вигляді права користування та зобов’язання з орендних платежів. Актив у вигляді права користування почали визнаватися Товариством з березня 2021 р. та обліковуються у складі дані як інші довгострокові активи. Товариство не утримує активи у формі права користування, зв'язані з орендованими активами, що відповідають визначенню інвестиційної нерухомості. Станом на звітну дату відображені активи з права користування, що являють собою договори оренди нежитлових приміщень. Облік ведеться відповідно до МСФЗ 16. Зазначені договори оренди заключені в зв’язку з початком реконструкції нежитлової будівлі ПАТ «Київпроект» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22. Орієнтовна дата введення в експлуатацію реконструйованого будинку ІV квартал 2024 року. Таким чином, за судженням керівництва, договори оренди передбачають пролонгацію строку оренди, тому Товариство здійснювало розрахунок вартості орендного зобов’язання виходячи з періоду оренди, а саме починаючи з дати початку договори оренди нежитлових приміщень по 31 грудня 2024 року. Амортизація розраховується за прямолінійним методом. Проценти, нараховані на поточну частину зобов’язання з оренди за І півріччя 2022 р. становлять 1851 тис. грн., включені до капітальних інвестицій на незавершене будівництво. Товариство є орендарем земельної ділянки комунальної власності за договором, укладеним в 2006 році строком на 25 років. Земельна ділянка орендується з метою експлуатації та обслуговування цілісного майного комплексу, який є власністю Товариства. Орендні платежі за договором оренди земельної ділянки комунальної власності є змінними платежами, які не залежать від індексу або ставки і, відповідно до МСФЗ 16, не включаються Товариством в оцінку орендного зобов’язання, а визнаються витратами того періоду, в якому платежі здійснюються. Витрати, пов’язані із змінними орендними платежами за І півріччя 2022 р. склали 866 тис. грн.. Витрати, пов’язані із змінними орендними платежами за 6ьної ділянки за І півріччя 2022 р. склав 853 тис. грн.. Загальний обсяг відтоку грошових коштів за оренду земельної ділянки за І півріччя 2021 рік склав 787 тис. грн.. Розмір орендних платежів за договорами оренди земельних ділянок комунальної власності встановлюється у договорах оренди, але, відповідно до Податкового кодексу України, річна сума платежів не може бути меншою за розмір земельного податку та не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки землі. Для визначення розміру орендних платежів використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок, яка щорічно індексується, з врахування коефіцієнту, що розраховується щороку центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Рада з МСФЗ випустила поправку до МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» - «Поступки щодо оренді, пов'язані з пандемією Covid-19 », згідно з якою орендар звільняється від застосування вимог МСФЗ (IFRS) 16 в частині обліку модифікацій договору оренди в разі поступок з оренди, які є прямим наслідком пандемії Covid-19. Товариство не отримувало поступки по оренді, модифікації до договорів не вносились. Товариство як орендодавець Одним з основних видів діяльності Товаристів є надання в операційну оренду власного нерухомого майна. Нерухомим майном, яке Товариство надає в операційну оренду, є приміщення (частини приміщень), що знаходяться в будівлі, яка є власністю Товариства. .

Розкриття інформації орендарем
Подання оренди для орендаря
Активи з права користування
тис. грн
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Активи з права користування, які не відповідають визначенню інвестиційної нерухомості 1,927 2,064
Орендні зобов'язання
тис. грн
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Поточні зобов'язання за орендою 730 618
Непоточні орендні зобов'язання 1,298 1,519
Орендні зобов'язання 2,028 2,137
Опис статей звіту про фінансовий стан, які включають зобов'язання за орендою

Поточні зобов'язання за орендою включені за статтями Інші поточні та непоточні фінансові зобов'язання

Розкриття кількісної інформації про оренду для орендаря
Розкриття кількісної інформації про активи з права користування

Чотири актива з права користування

тис. грн
Активи
Основні засоби
Земля та будівлі
Будівлі
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття кількісної інформації про активи з права користування
Амортизація, активи з права користування 478 478 478 478
Активи з права користування на кінець періоду 1,927 1,927 1,927 1,927
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття іншої кількісної інформації про оренду для орендаря
Процентні витрати за орендними зобов'язаннями 185
Вибуття грошових коштів за договорами оренди 400
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття кількісної інформації про оренду для орендодавця
Дохід від операційної оренди 713
[880000] Примітки - Додаткова інформація
Кількість та середня кількість працівників
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Кількість працівників 15.00
Середня кількість працівників 15.00
iso4217:UAH iso4217:UAH xbrli:shares xbrli:pure utr:ha xbrli:shares 04012780 2022-01-01 2022-06-30 04012780 2022-06-30 04012780 2021-06-30 04012780 2021-01-01 2021-06-30 04012780 2022-04-01 2022-06-30 04012780 2021-04-01 2021-06-30 04012780 2021-12-31 04012780 2020-12-31 04012780 2021-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:OtherEquityInterestMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:IssuedCapitalMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:OtherEquityInterestMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:OtherReservesMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:TreasurySharesMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherEquityInterestMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:IssuedCapitalMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:TreasurySharesMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:OtherEquityInterestMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:OtherReservesMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:NotLaterThanOneYearMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:BuildingsMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:BuildingsMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:BuildingsMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:BuildingsMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:BuildingsMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:MachineryMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:MachineryMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:MachineryMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:MachineryMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:MachineryMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:VehiclesMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:VehiclesMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:VehiclesMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:VehiclesMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-06-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 04012780 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 04012780 2022-06-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 04012780 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 04012780 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember 04012780 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember 04012780 2022-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember 04012780 2022-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialAssetAtAmortizationCostMember 04012780 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialAssetAtAmortizationCostMember 04012780 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialAssetAtAmortizationCostMember 04012780 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialAssetAtAmortizationCostMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCostMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCostMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember 04012780 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2022-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember 04012780 2022-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember 04012780 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember 04012780 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember 04012780 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2022-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember 04012780 2021-06-30 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:TwelvemonthExpectedCreditLossesMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:CurrentMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:LaterThanThreeMonthsMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:BuildingsMember 04012780 2022-01-01 2022-06-30 ifrs-full:BuildingsMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2022-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-06-30 ifrs-full:BrandNamesMember ifrs-full:AccumulatedDepreci