Суб'єкт господарювання: Публічне акціонерне товариство "Київпроект"
Ідентифікатор суб'єкта господарювання 04012780
[101000] Звіт про управління (звіт керівництва)

Публічне акціонерне товариство "Київпроект"

за 2021 рік
Дата звіту про управління

2021-12-31

Цей Звіт про управління складено відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 No 996-XIV.

1. Інформація про діяльність та організаційну структуру
Інформація про основну діяльність

Загальна інформація про Товариство. Публічне акціонерне товариство «Київпроект», засноване згідно з наказом Управління комунального майна міста Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації ) від 28 грудня 1993 року №176 шляхом перетворення державного підприємства –Державного комунального проектного комплексу «Київпроект» - у відкрите акціонерне товариство «Київпроект». Рішенням загальних зборів акціонерів від 02.11.2010 року повне найменування Товариства змінено та затверджено нове: Публічне акціонерне товариство «Київпроект». Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства. Опис діяльності Товариства Метою діяльності Товариства є отримання прибутку і реалізація на цій основі інтересів акціонерів. Основними видами діяльності Товариства є: - Організація будівництва будівель; - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сфера; - Діяльність у сфері архітектури; - Надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна.

Мета, цілі та стратегії досягнення цих цілей

Метою діяльності Товариства є отримання прибутку і реалізація на цій основі інтересів акціонерів.

Інформація про дочірні компанії

Станом на 01.01.2021 р. та 31.12.2021 р. Товариство не має часток участі в дочірніх підприємствах.

Організаційна структура та керівництво

Система корпоративного управлiння ПАТ «Київпроект» має наступну структуру: 1. Загальнi збори акцiонерiв - Вищий орган управлiння Товариством. 2. Наглядова рада – орган Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства , і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» контролює та регулює діяльність виконавчого органу; 3. Директор Товариства - виконавчий орган Товариства, який в межах компетенцii, визначеноi законодавством та Статутом здiйснюе управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Органiзацiйна структура станом на 31.12.2021 р: - директор; адмiнiстрацiя; юридичний вiддiл;- режимно-секретний вiддiл - господарський вiддiл.

2. Вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності

Протягом 2021 року Товариство здійснювало наступні види діяльності: - надання в оренду власного нерухомого майна; - організація будівництва будівель. Підсумки роботи за 2021 рік показують, що ПАТ "Київпроект" зберігає стабільність і позитивну динаміку за основними напрямками фінансово - господарської діяльності, забезпечуючи зростання основних техніко-економічних показників. Підприємство: • не залучає банківські кредити; • не має заборгованості по зарплаті, податках, перерахуванням платежів до Державного бюджету України та єдиного соціального внеску; • своєчасно оплачує за спожиті енергоресурси. Найважливішими показниками, які визначають життєздатність і прибутковість Товариства, є дохід від реалізації робіт та послуг, а також - чистий прибуток, отриманий від цієї діяльності. Основні фінансові показники Згідно з даними річної фінансової звітності, складеної за складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі МСФЗ), Товариство отримало у 2021 році загалом 7800 тис. грн чистого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг, товарів). Основний дохід (99 %) було отримано за рахунок надання в оренду власного нерухомого майна. Підприємство пропонує споживачам офісні приміщення різної площі та комфорту. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) має таку динаміку зростання протягом останніх п’яти років: Показники, тис. грн. 2017 2018 2019 2020 2021 % до 2020 р. % до 2017 р. Дохід від реалізації продукції, робіт, послуг) 32 193,0 46 888,4 50 920,1 32 416,0 7 800,0 24,1% 24,2% Дохід від оренди майна 31 588,0 43 149,6 49 285,1 31 601,0 7 746,0 24,5% 24,5% оренда приміщень 27 904,0 38 569,1 43 769,2 28 452,0 5 625,0 19,8% 20,2% оренда павільйонів 655,5 1 586,7 181,0 0,0% експлуатаційні послуги 1 916,0 1 819,3 2 065,8 1 972,0 1 830,0 92,8% 95,5% оренда обладнання 296,0 296,6 76,7 41,0 10,0 24,4% 3,4% оренда спортзалу 857,0 904,8 1 032,5 696,0 211,0 30,3% 24,6% оренда актового залу 615,0 904,4 754,2 259,0 70,0 27,0% 11,4% Дохід від проектних робіт 3 323,9 1 281,0 681,0 0,0% Дохід від послуг архіву 167,0 192,8 141,0 13,0 32,0 246,2% 19,2% Інші послуги 177,0 222,2 213,0 121,0 22,0 18,2% 12,4% Продаж товарів 261,0 EBIDTA 2 989,0 1 818,0 2 451,0 2 825,0 679,0 24,0% 22,7% Чистий прибуток 924,0 427,0 1 728,0 1 726,0 49,0 2,8% 5,3% Рентабельність діяльності 2,9% 0,9% 3,4% 5,0% 0,6% 12,0% 20,9% Сума активів 45 629,0 45 640,0 45 952,0 43 639,0 139 995 320,8% 306,8% Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2021 році склав 7 800,0 тис. грн. (32416.0 тис. грн. за 2020 рік). Інші операційні доходи склали 3 829,0 тис. грн., в т. ч. :  Дохід від відшкодування орендарями комунальних послуг - 3 662,0 тис. грн.  Дохід від реалізації запасів та необоротних активів - 112,0 тис. грн.  Дохід від процентів на залишок коштів на рахунках - 26,0 тис. грн.  Інші доходи - 29,0 тис. грн. Основним напрямком фінансово-господарської діяльності в 2021 році було надання в оренду власних офісних приміщень та проведення реконструкції нежитлового будинку ПАТ «КИЇВПРОЕКТ», що є власністю Товариства та знаходиться по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22 у Шевченківському р-ні м. Києва, під сучасний багатофункціональний комплекс». Було припинено договірні відносини між ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» та орендарями нежилих приміщень в будівлі Товариства по вул. Б.Хмельницького, 16-22 з 31 березня 2021 року, вивільнено приміщення в будівлі та підготовлено їх для передачі для подальших підрядних робіт та організації будівельного майданчика. Підготовчі та демонтажні роботи розпочато з 01.04.2021 р. Таким чином, отримано зменшення доходу від орендних послуг за 2021 року у порівнянні з 2020 роком на 24 616 тис. грн. Дохід від реалізації проектної продукції за 2021 рік склав – 0 тис. грн., за 2020 рік склав 688,0 тис. грн. Чистий фінансовий результат склав 49,0 тис. грн. за 2021 р., в 2020 р. одержано прибуток 1 726,0 тис. грн.

3. Ліквідність та зобов'язання

Загальна сума зобов'язань та забезпечень склала 3 402,0 тис. грн., серед них : торгова кредиторська заборгованість – 1 630,0 тис. грн. ; поточні зобов’язання з одержаних авансів – 35,0 тис. грн. ; поточні забезпечення – 474,0 тис. грн.; розрахунки з бюджетом – 542,0 тис. грн. Активи Товариства станом на 31 грудня 2021 року становлять становить 139 995,0 тис. грн., збільшились за 2021 р. на 96 356,0 тис. грн. Оцінку ліквідності Товариство виконує за довомогою коефіціентів: -Коефіціет загальної ліквідності - 20,36; -Коефіціет швидкої ліквідності - 19,17; -Коефіціет загальної ліквідності - 6,92. На розвиток Товариства, окрім внутрішніх, впливають також фактори економічного середовища, в якому Товариства здійснює свою діяльність, зокрема:  нестабільність національної валюти;  ведення воєнних дій на сході України та окупація АР Крим;  інші фактори . Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фiнансовi зобов’язання шляхом грошових коштiв чи iншого фiнансового активу. Пiдхiд до управлiння лiквiднiстю передбачає забезпечення, наскiльки це можливо, постiйної наявностi лiквiдностi, достатньої для виконання зобов’язань Товариства по мiрi настання строкiв їх погашення як у звичайних умовах, так i у надзвичайних ситуацiях, уникаючи при цьому неприйнятних збиткiв i ризику нанесення шкоди репутацiї Товариству. Як правило, Товариство забезпечує наявнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, доступних на першу вимогу, в обсязi, достатньому для покриття очiкуваних короткострокових операцiйних витрат, включаючи витрати на обслуговування фiнансових зобов’язань. Система оцінювання та управління ризиками Товариства охоплює всі ризики притаманні діяльності товариства, забезпечує виявлення, вимірювання та контроль кількості ризиків. Управління ризиками передбачає наявність послідовних рішень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем контролю. Корпоративне управління забезпечує чесний та прозорий бізнес, відповідальність та підзвітність усіх залучених до цього сторін.

4. Екологічні аспекти

Дiяльнiсть товариства здiйснюється вiдповiдно до вимог чинного природоохоронного законодавства. Діяльність Товариства впливає на оточуюче середовище. - викиди забруднюючих речовин при спалюванні природного газу в котельні; - утворення побутових відходів. Щокварталу Товариство має податкове зобов’язання щодо сплати екологічного податку за викиди забруднюючих речовин. Розмір екологічного податку безпосередньо залежить від об’єму забруднюючих речовин, викинутих у навколишнє середовище протягом звітного періоду. Побутовi вiдходи передаються на утилiзацiю або розмiщення спецiалiзованим пiдприємствам.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

1. Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2021 рiк - 16 осiб. 2. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв за 2021 рiк - 4 особи. 3. Середня чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного рабочого дня - 1 особа. 4. Фонд оплати працi в 2021 роцi становить 4519,8 тис.грн. (в 2020р. 4967,3 тис.грн.), зменшився порiвняно з 2020р. на 447,5 тис.грн. Зменшення фонду оплати працi вiдбулося у зв'язку зi скороченням штату в 2021р. на виконання рiшення Наглядової ради Товариства про реконструкцiю будiвлi ПАТ "Київпроект" та змiнаси у зв'язку з цим в органiзацiї виробництва. 5. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв його операцiйним потребам. Основною метою кадрової полiтики Товариства є своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхiдної якостi та необхiдної чисельностi. Перевага при призначеннi на вищi посади надається працiвникам Товариства. пiдприємствi.

6. Використання фінансових інструментів, що мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан і доходи або витрати
Завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Для діяльності Товариства характерна низка фінансових ризиків: ринковий ризик (у тому числі валютний ризик та ризик відсоткових ставок), ризик концентрації, кредитний ризик та ризик ліквідності. Підприємство переглядає та узгоджує свою політику управління ризиками для мінімізації негативного впливу цих ризиків на фінансові показники діяльності Товариства. Система оцінювання та управління ризиками товариства охоплює всі ризики, притаманні діяльності товариства, забезпечує виявлення, вимірювання та контроль кількості ризиків. Управління ризиками передбачає наявність послідовних рішень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем контролю. Корпоративне управління забезпечує чесний та прозорий бізнес, відповідальність та підзвітність усіх залучених до цього сторін. ПАТ «Київпроект» веде основну діяльність у сфері надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна. Протягом 2020 року функціонування цієї галузі економіки не зазнало значних негативних тенденцій та коливань. Конкуренція в галузі була помірною.

Вразливість до ризику ліквідності

Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фiнансовi зобов’язання шляхом грошових коштiв чи iншого фiнансового активу. Пiдхiд до управлiння лiквiднiстю передбачає забезпечення, наскiльки це можливо, постiйної наявностi лiквiдностi, достатньої для виконання зобов’язань Товариства по мiрi настання строкiв їх погашення як у звичайних умовах, так i у надзвичайних ситуацiях, уникаючи при цьому неприйнятних збиткiв i ризику нанесення шкоди репутацiї Товариству. Як правило, Товариство забезпечує наявнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, доступних на першу вимогу, в обсязi, достатньому для покриття очiкуваних короткострокових операцiйних витрат, включаючи витрати на обслуговування фiнансових зобов’язань. В таблиці наведені чисті розриви між строками погашення фінансових активів та фінансових зобов’язань: В таблиці нижче наведені чисті розриви між строками погашення фінансових активів та фінансових зобов’язань: Фінансові активи та фінансові зобов'язання За строками погашення на вимогу та до 3 місяців від 3 місяців до 1 року від 1 до 3 років більше 3 років фактична Довгострокові фінансові інвестиції (крім інвестицій в дочірні підприємства) Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 283 2 279 887 19 3 468 Інша поточна дебіторська заборгованість (інша+бюджет) 39 0 6 085 48 6 172 Гроші та їх еквіваленти 23 532 23 532 Всього фінансові активи 23 854 2 279 6 972 67 33 172 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1 630 1 630 Інші поточні зобов'язання (в частині фінансових зобов'язань) 718 718 аванси одержані 14 21 35 кредиторська заборгованість по розрахункам з бюджетом 542 542 резерв відпусток 474 474 оплатапраці+єсв 1 1 Всього фінансові зобов'язання 2 905 474 0 21 3 400 Чистий розрив в строках погашення 20 949 1 805 6 972 46 29 772

Вразливість до кредитного ризику

Кредитний ризик – це ризик, який являє собою ризик фінансового збитку для Товариства через невиконання контрагентом свого зобов’язання перед Товариством за договором. Даний ризик виникає в основному в зв’язку з дебіторською заборгованістю орендарів. Управління кредитним ризиком здійснюється відповідно до політики і процедур, встановлених в Товаристві. Оцінка майбутніх кредитних збитків здійснюється на кожну звітну та проміжну звітну дату, використовуючи матрицю резервування. Ставки резервування базуються на періоді прострочення для різних груп дебіторів. Дебіторська заборгованість вважається безнадійною, коли вона прострочена більше, ніж на три роки. Максимальний кредитний ризик на звітну дату – це балансова вартість дебіторської заборгованості.

Вразливість до ринкового ризику

зазнало значних негативних тенденцій та коливань. Конкуренція в галузі була помірною. Ринковий ризик – це ризик того, що майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик включає в себе три типи ризику: відсотковий ризик, валютний ризик та інші цінові ризики. Фінансовим інструментом, якому притаманний ринковий ризик, є дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги. Відсотковий ризик та валютний ризик не є значущими для Товариства

7. Опис діяльності у сфері досліджень та інновацій

За звiтний перiод Товариством кошти не проводилось діяльності у сфері дослiджень та інновацій.

8. Інформація щодо придбання власних акцій

Не придбавались

9. Опис відносин з акціонерами/учасниками та пов'язаними особами, вплив цих відносин на результат діяльності та здійснення управління ними

Згідно Закону України «Про акціонерні товаристава» та Статуту ПАТ «Київпроект», взаємодія з акціонерами Товариства відбувається безпосередньо через прийняття рішень на Загальних зборах акціонерів. В період між Загальними зборами інтереси акціонерів представляє Наглядова рада Товариства.

10. Інформація про фінансові інвестиції

У балансі Товариства станом на 31.12.2021 р. відображено довгострокові фінансові інвестиції непов’язаним сторонам на суму 0 тис.

11. Ймовірні перспективи подальшого розвитку (в тому числі інформація про злиття чи поглинання)

Перспективи розвитку Товариства залежать від тенденцій та перспектив розвитку ринку комерційної нерухомості м. Києва, оскільки основні види діяльності Товариства є надання в оренду власного нерухомого майна та діяльність у сфері архітектури . З метою підвищення ефективності використання будівлі ПАТ “КИЇВПРОЕКТ” як сучасного бізнес-центру річними загальними зборами акціонерів, які відбулися 17.04.2019 р., було прийнято рішення про проведення реконструкції нежитлового будинку ПАТ «КИЇВПРОЕКТ», що є власністю Товариства та знаходиться по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22 у Шевченківському р-ні м. Києва, під сучасний багатофункціональний комплекс». Таким чином, плани на 2022 рік: виконання комплексу заходів, пов’язаних з реконструкцією нежитлового будинку ПАТ «Київпроект» по вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22 під багатофункціональний комплекс. Реалізація вищезазначених напрямів діяльності дозволить отримати достатній прибуток для задоволення потреб Товариства, його працівників, акціонерів, забезпечить сталий виробничий процес та соціальну стабільність у колективі. В планах реконструкції є зонувати забудову на апартаменти, офіси та комерційні приміщення. При цьому особлива увага приділятиметься публічним просторам. Проект також передбачає створення дворівневого підземного паркінгу на понад 500 автомобілів. У проекті передбачено реалізувати дитячу освітню платформу, сімейне кафе з фокусом на взаємодію, художню майстерню, розважальний центр з фотозоною, ігровими консолями.. Також планують розмістити освітньо-культурні інституції: платформи міського розвитку, коворкінги, простори для лекцій, конференцій, Відкриття комплексу заплановано на 2024 рік.

13. Розкриття інформації про корпоративне управління
1) Кодекс корпоративного управління
Власний кодекс корпоративного управління, яким керується суб'єкт господарювання, що звітує (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі)

4.1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПАТ «Київпроект» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Кодекс корпоративного управління, який суб'єкт господарювання, що звітує добровільно вирішив застосовувати (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі)

Кодекс відсутній.

Практика корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством вимоги

Не застосовується

Від яких частин власного кодексу корпоративного управління або іншого кодексу корпоративного управління, який суб'єкт господарювання, що звітує добровільно вирішив застосовувати відхиляється і причини таких відхилень

Кодекс відсутній.

2) Основні системи внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками, в тому числі, які стосуються процесу складання фінансової звітності

Система внутрішнього контролю Товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за її фінансово-господарською діяльністю. Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: Затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальні збори, Наглядову раду та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства; обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства, в тому числі, для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг. Статутом Товариства не передбачено створення ревізійної комісії. Функції внутрішнього контролю покладені на Першого заступника директора, який здійснює поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії. Товариство щорічно проводить аудиторську перевірку фінансової звітності за участю зовнішнього аудитора. Фінансова звітність за 2021 рік підтверджена незалежним аудитором – ТОВ «Інтелект-сервіс». Основною процесу складання фінасової звітності є облікова політика підприємства, діючі процедури з внутрішнього контролю та звітності.

4) Вищий орган управління
Назва та склад вищого органу управління

Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки його діяльності.

Повноваження вищого органу управління

До виключної компетенції Загальних зборів належить: 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства; 2) внесення змін до Статуту Товариства; 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства; 5) прийняття рішення про емісію акцій; 6) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції; 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора, а також внесення змін до них; 11) затвердження річного звіту Товариства; 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України; 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України; 14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України; 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів; 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради; 19) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; 20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 21) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості; 22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить не менше 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства; 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу; 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора; 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; 26) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільчого балансу, передавального акту; 27) інші питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції Загальних зборів.

Функціонування вищого органу управління

Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом Товариства. Загальнi збори акцiонерiв мають право приймати рiшення з ycix питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що переданi Загальними зборами акцiонерiв до компетенцi i iнших органiв Товариства. Протягом 2021 року Загальні збори акціонерів скликались 2 рази. Вид загальних зборів чергові позачергові Х Дата проведення 30.11.2021 Кворум зборів 99,0114%. Опис Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Київпроект" скликанi згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 04.10.2021р. (протокол № 10). До перелiку питань до порядку денного пропозицiй не поступало. Порядок денний розглянуто. За пiдсумками голосування з питань порядку денного вирiшене наступне: 1. Обрання лічильної комісії. Прийняте рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Князєва Юрія Віталійовича, Приймак Світлани Василівни, Федорюк Наталії Григорівни. 2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів. Прийняте рішення: Обрати Головою загальних зборів Гуцало Павла Сергійовича, Секретарем загальних зборів – Шпак Аллу Іванівну. 3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів. Прийняте рішення: Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів: - для доповіді з питань порядку денного – до 10 хв. - для виступів при обговоренні – до 3 хв. Голосування на загальних зборах проводяться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування. 4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення у термін до 30.11.2022 року Товариством значних правочинів щодо реконструкції майнового комплексу – Будівлі «Київпроект» під багатофункціональний комплекс по вул. Богдана Хмельницького, 16-22, у Шевченківському районі м. Києва, що належить Товариству, в тому числі, але не обмежуючись цим, укладання договорів, пов’язаних із участю у будівництві, передачею функцій замовника будівництва, договори генерального підряду, субпідряду, закупівлі та на постачання, на виконання спеціалізованих робіт, робіт з науково технічного супроводу, створення проектної та проектно-кошторисної документації, та інші договори, інвестиційних договорів, договорів про спільну діяльність у будівництві, договорів та правочинів, укладення яких передбачено ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», договорів спрямованих на купівлю/продаж об’єктів нерухомого майна та майнових прав на такі об’єкти нерухомого майна (генеральні угоди про фінансування будівництва, договори на організацію та проведення електронних аукціонів з продажу майна, майнових прав, інших товарів, забезпечення укладення, обігу та обліку деривативів, форвардні контракти, аукціонні свідоцтва про факт укладення форвардного контракту (деривативу), заявки на організацію та проведення електронного аукціону з продажу майна, майнових прав, інших товарів, забезпечення укладення, обігу та обліку деривативів, договори купівлі-продажу форвардного контракту (деривативу), акти пред‘явлення до виконання форвардного контракту, та інші документи, що передбачені внутрішніми положеннями організатора торгівлі, договори купівлі-продажу майнових прав, договори відступлення прав та обов’язків (заміну сторони), тощо), розподіл площ у об’єктах нерухомого майна, договорів пов’язаних із залученням інвестицій для здійснення реконструкції будівлі, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори тощо), а також правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори позики, застави, поруки, іпотеки, кредитні договори, тощо), договори купівлі-продажу цінних паперів, договори відступлення прав вимоги, граничною сукупною вартістю вісім мільярдів гривень за ціною та на умовах визначених на власний розсуд директора Товариства. 2. Надати дозвіл директору Товариства на передоручення вчинення (виконання) від імені Товариства зазначених вище правочинів, за умови одержання дозволу від Наглядової ради Товариства.

5) Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звітує), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік

Власниками істотної участі Товариства станом на 31.12.2021 р. є: 1. ТОВ "СПЕЦРЕНТФІНАНС" (Україна) – 47,623282 % Кінцеві беніфіціари : Шомонка Василь Тимошенко Олег Романович Володимирович 50% 50% Україна Україна РНОКПП 3113104558 РНОКПП 65701009570 Дата народження 26.03.1985 Дата народження 29.09.1972 2. ТОВ "ДЖЕМП" (Україна) – 47,235346 % Кінцеві беніфіціари : Райчук Дмитро Андрійович 100% Україна РНОКПП 2893907675 Дата народження 26.03.1979

6) Наглядовий орган, що здійснює нагляд за діяльністю виконавчого органу та представляє інтереси вищого органу управління, та комітети, що підзвітні такому органу
Назва та склад наглядового органу

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів ПАТ «КИЇВПРОЕКТ». Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради, члени Наглядової ради. - Софієв Сергій Сергійович - Голова Наглядової ради, представник акціонера ТОВ «ДЖЕМП» - Янішевський Андрій Вікторович, представник акціонера – ТОВ «Спецрентфінанс»; - Маєвський Сергій Васильович, представник акціонера – ТОВ «Спецрентфінанс»; Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси, або незалежні директори. Вимоги до кандидатів до складу Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про його обрання.

Повноваження наглядового органу

Повноваження та функцiональнi обов'язки членiв Наглядовоi ради визначенi у Статутi ПАТ «Київпроект»» та у Положеннi про Наглядову Раду ПАТ «Київпроект», якi у вiльному доступi розмiщенi на сайтi Товариства у мережi Iнтернет: Статут ПАТ «Київпроект» http:// http://kyivproekt.com/uploadfiles/fckeditor/file/2021/Statut_2020.pdf Положения про Наглядову Раду ПАТ «Київпроект» http://kyivproekt.com/uploadfiles/fckeditor/file/2021/naglyadova_rada.pdf

Функціонування наглядового органу

Функцiональнi обов'язки для кожного члена Наглядової ради не виокремлюються, крiм обов'язкiв Голови Наглядової ради, який органiзовує роботу Наглядової ради, здiйснює управлiння та контроль за работою Наглядової ради, координує роботу Наглядової ради та направляє її на захист прав акцiонерiв; дає необхiднi доручення членам Наглядової ради з пiдготовки питань, якi розглядаються на засiданнях Наглядової ради; пiдписує протоколи Наглядової ради за пiдсумками засiдань Наглядової ради, а також виконує iншi функцiї органiзацiйного характеру, визначенi у Положеннi про Наглядову раду ПАТ «Київпроект Протягом 2021 року Наглядовою радою було проведено 15 засідання. Всі засідання було проведено в очній формі. На засіданнях Наглядової ради розглядалися наступні питання:- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, обрання реєстраційної комісії, визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; - затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів; - обрання Голови Наглядової ради Товариства; - погодження укладання договорів на закупівлю товарів і послуг для забезпечення функціонування Товариства.; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - затвердження річного звіту емітента; - розгляд звіту директора та звіту Наглядової ради; Майже на всіх засіданнях Наглядової ради був присутній директор Товариства. Копії протоколів Наглядової ради надавались виконавчому органу Товариства. Всі рішення, прийняті на засіданнях Наглядової ради Товариства, належним чином оформлені протоколами. Протоколи пронумеровані, засвідчені підписами членів Наглядової ради. Кожен акціонер Товариства має право ознайомитися з протоколами Наглядової ради, звернувшись з відповідною заявою на ім'я Голови Наглядової ради в термін і в порядку визначеному чинним законодавством та статутними документами Товариства. За звітний період до Наглядової ради не надходило, жодних скарг, претензій, запитів з приводу роботи виконавчого органу Товариства або Наглядової ради.

Розмір винагороди за рік членів наглядового органу

Винагорода не виплачується.

Зміни у складі наглядового органу за рік

Змін у складі наглядової ради протягом 2021 року не відбувалось.

Назви та склади комітетів, що підзвітні наглядовому органу

Комітетів Наглядової ради не створено.

7) Виконавчий орган та комітети, що підзвітні такому органу
Назва та склад виконавчого органу

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Директор є виконавчим органом Товариства. З 21.10.2020 р. по теперішній час. -Директор Гуцало Павло Сергійович., обраний на посаду згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 20.10.2020р. (оформлене протоколом № 29) терміном на 3 роки з 21.10.2020 р.

Повноваження виконавчого органу

Права та обов'язки директора визначаються законодавством, Статутом, а також контрактом,що укладається з ним. Відповідно до Статуту: - Директор здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень; - Директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. Рішення про обрання Директора приймається простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор здійснює керівництво всією поточною діяльністю Товариства, виконує рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Права та обов’язки Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Згiдно Статуту Товариства Директор здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, виконує рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства: 1) дiє без довiреностi вiд iменi Товариства, представляє його в усiх установах i органiзацiях незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами на територiї України та за її межами; 2) без отримання згоди Наглядової ради укладає вiд iменi Товариства договори, угоди, контракти, iншi правочини, цiна яких не перевищує 1 000 000,00 грн.; 3) видає вiд iменi Товариства довiреностi в порядку представництва; 4) затверджує та вводить в дiю наказом штатний розпис (розклад) Товариства; 5) приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, визначає умови органiзацiї та оплати їх працi, застосовує заходи заохочення та накладає стягнення на працiвникiв Товариства iз дотриманням вимог Статуту та чинного законодавства України; 6) видає вiдповiдно до своїх повноважень накази та розпорядження, обов'язковi для виконання працiвниками Товариства; 7) затверджує положення про структурнi пiдроздiли Товариства; 8) затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, приймає рiшення про їх вiдрядження; 9) вживає заходiв щодо вiдкриття, закриття та розпорядження рахунками в установах банкiв, в тому числi в iноземних валютах; 10) має право першого пiдпису банкiвських та розрахунково-платiжних документiв; 11) приймає рiшення про списання майна (активiв, дебiторської та кредиторської заборгованостi тощо) Товариства в межах повноважень згiдно з Статутом; 12) опрацьовує i подає Наглядовiй радi на затвердження фiнансовий план Товариства; 13) надає на погодження Наглядовою радою пропозицiї щодо основних напрямкiв дiяльностi Товариства та планiв його роботи; 14) розробляє пропозицiї щодо розмiру, умов та порядку збiльшення або зменшення статутного капiталу Товариства; випуску цiнних паперiв; розмiру виплати дивiдендiв; пропозицiї щодо порядку використання прибутку i покриття збиткiв; 15) визначає та подає на затвердження Наглядовiй радi шляхи використання вiльних коштiв Товариства; 16) вносить пропозицiї Наглядовiй радi щодо органiзацiйної структури Товариства; 17) забезпечує нормальнi умови експлуатацiї будiвель, що належать Товариству, оновлення основних фондiв та обладнання; 18) органiзовує ведення бухгалтерського та податкового облiку, складання звiтностi про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, а також її подання до вiдповiдних державних органiв та установ; 19) є уповноваженим органом (особою) власника як роботодавця та стороною Колективного договору з вiдповiдними повноваженнями згiдно з чинним законодавством України, в тому числi має право пiдпису Колективного договору; 20) здiйснює вiд iменi Товариства функцiї власника (засновника, учасника, акцiонера) вiдносно управлiння юридичними особам, засновником, учасником або акцiонером яких є Товариство (далi в цьому пунктi - юридичнi особи); 21) приймає рiшення про участь Товариства в торгах, тендерах, закупiвлях тощо; 22) виконує iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.

Розмір винагороди за рік членів виконавчого органу

Розмір винагороди директоа визначається контрактом, який укладається з ним.

Зміни у складі виконавчого органу за рік

Змін у складі виконавчого органу протягом 2021 року не відбувалось.

Назви та склади комітетів, що підзвітні виконавчому органу

Комітетів Виконавчого органу не створено.

8) Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління

Розвиток та удосконалення корпоративного управління Товариства здійснюється у відповідності до нормативно-правових актів, які запроваджуються в державі.

[104000-1] Інформація про аудиторський звіт
Найменування суб'єкта аудиторської діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтелекс-сервіс"

Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності

30489017

Вебсторінка, де оприлюднена фінансова звітність підприємства разом з аудиторським звітом

https://kyivproekt.com/cms/about_the_company/finance.html

Ключовий партнер, який підписав аудиторський звіт, що оприлюднений разом з річною фінансовою звітністю на вебадресі, зазначеній у цій формі

Блейчик Галина Антонівна (сертифікат аудитора А 003711 від 26.03.1999 р.)

Номер та дата договору на проведення аудиту

№ 205/12/21від 12 січня 2022 р.

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2021 р. - 31.12.2021 р.

Дата початку та дата закінчення аудиту

01.02.2022 р. -10.05.2022 р.

Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності

120000,00 грн.

Вид думки

01 - немодифікована думка

Відповідальність аудитора в межах виконання вимог процедури подання звітності у форматі iXBRL до Центру збору фінансової звітності

Накладання кваліфікованого електронного підпису ключового партнера з аудиту на екземпляр фінансової звітності в єдиному електронному форматі (iXBRL) здійснено виключно для цілей виконання регуляторних вимог стосовно подання фінансової звітності в форматі iXBRL до Центру збору фінансової звітності "Система фінансової звітності". Управлінський персонал суб'єкта господарювання, що звітує, несе відповідальність за складання і подання фінансової звітності в форматі iXBRL та за повноту і точність відтворення інформації у цій фінансовій звітності. Опис відповідальності аудитора наведено у звіті незалежного аудитора, який оприлюднено разом із фінансовою звітністю на зазначеній веб-сторінці

[110000] Загальна інформація про фінансову звітність
Розкриття загальної інформації про фінансову звітність

Фінансову звітність (повний пакет фінансової звітності) за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, Товариство підготувало у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»), що видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»). Товариство підготувало фінансову звітність у відповідності з МСФЗ, які застосовуються для періодів, що закінчуються станом на або після 31 грудня 2021 року, разом з порівняльними даними періоду станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, за основними принципами облікової політики, описаними нижче. Підготовлена фінансова звітність достовірно відображає фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Київпроект" станом на 31 грудня 2021 року і результати його діяльності , рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за 2021 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ( МСФЗ).

Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації

Публічне акціонерне товариство "Київпроект"

Ідентифікаційний код юридичної особи

04012780

Сайт компанії

http://kyivproekt.com

Пояснення зміни назви суб'єкта господарювання, що звітує, або інших способів ідентифікації у порівнянні з кінцем попереднього звітного періоду

Зміни назви протягом звітного періоду не відбувалось.

Опис характеру фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Відповідно до п. 1-1 розд. V Закону України першим звітним періодом, за який Товариство подає фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, є 2020 рік.

Дата кінця звітного періоду

2021-12-31

Період, який охоплюється фінансовою звітністю

Рік, що закінчується 31 грудня 2021 року

Опис валюти подання

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня.

Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності

Звітність складено у тисячах гривень, округлених до цілих

[210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні
тис. грн
Примітка На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На початок попереднього періоду
Активи
Непоточні активи
Основні засоби 800100, 822100 68,641 29,270 30,247
Нематеріальні активи за винятком гудвілу 800100, 823180 41 26 178
Інші непоточні фінансові активи 800100, 822390-01 295 1,225
Інші непоточні нефінансові активи 2,064
Загальна сума непоточних активів 70,746 29,591 31,650
Поточні активи
Поточні запаси 4,027 4,139 4,164
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість 41,547 9,566 9,741
Інші поточні нефінансові активи 143 161 92
Грошові кошти та їх еквіваленти 23,532 182 305
Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам 69,249 14,048 14,302
Загальна сума поточних активів 69,249 14,048 14,302
Загальна сума активів 139,995 43,639 45,952
Власний капітал та зобов'язання
Власний капітал
Статутний капітал 12,215 12,215 12,215
Нерозподілений прибуток 26,854 27,100 26,224
Інша частка участі в капіталі 11 11 11
Інші резерви 1,832 1,832 1,832
Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємства 40,912 41,158 40,282
Загальна сума власного капіталу 40,912 41,158 40,282
Зобов'язання
Непоточні зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання 570
Інші непоточні фінансові зобов'язання 1,519
Інші непоточні нефінансові зобов'язання 94,162
Загальна сума непоточних зобов'язань 95,681 570
Поточні зобов'язання
Поточні забезпечення
Інші поточні забезпечення 474 298 818
Загальна сума поточних забезпечень 474 298 818
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість 2,208 2,088 4,248
Поточні податкові зобов'язання, поточні 34
Інші поточні фінансові зобов'язання 718 93
Інші поточні нефінансові зобов'язання 2 2
Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу 3,402 2,481 5,100
Загальна сума поточних зобов'язань 3,402 2,481 5,100
Загальна сума зобов'язань 99,083 2,481 5,670
Загальна сума власного капіталу та зобов'язань 139,995 43,639 45,952
[310000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Прибуток або збиток
Прибуток (збиток)
Дохід від звичайної діяльності 7,800 32,416
Собівартість реалізації (5,404) (24,096)
Валовий прибуток 2,396 8,320
Інші доходи 3,829 6,555
Витрати на збут (104) (605)
Адміністративні витрати (2,751) (6,114)
Інша витрата (3,210) (6,614)
Інші прибутки (збитки) (139) (139)
Прибуток (збиток) від операційної діяльності 21 1,403
Фінансові доходи 46 17
Фінансові витрати (7) (10)
Прибуток (збиток) до оподаткування 60 1,410
Податкові доходи (витрати) (11) 316
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває 49 1,726
Прибуток (збиток) 49 1,726
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Прибуток на акцію (для звичайних акцій) (в гривнях)
Базовий прибуток на акцію
Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває 0.01 0.28
Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію 0.01 0.28
Розбавлений прибуток на акцію
Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває 0.01 0.28
Загальна сума розбавленого прибутку (збитку) на акцію 0.01 0.28
[410000] Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Прибуток (збиток) 49 1,726
Інший сукупний дохід
Компоненти іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, після оподаткування
Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки основних засобів, активів за наданим правом використання та нематеріальних активів (295) (850)
Загальна сума іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток, після оподаткування (295) (850)
Загальна сума іншого сукупного доходу (295) (850)
Загальна сума сукупного доходу (246) 876
[510000] Звіт про рух грошових коштів, прямий метод
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Грошові потоки від (для) операційної діяльності
Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності
Надходження від продажу товарів та надання послуг 106,808 43,222
Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі 88 63
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності
Виплати постачальникам за товари та послуги (5,758) (30,369)
Виплати працівникам та виплати від їх імені (4,751) (5,460)
Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю (5,186) (6,927)
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності 91,201 529
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) 91,201 529
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності
Надходження від продажу основних засобів 55 219
Придбання основних засобів (67,972) (971)
Надходження від продажу інших довгострокових активів 20
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) (67,897) (752)
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності
Надходження від запозичень 100
Інші надходження (вибуття) грошових коштів 46
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) 46 100
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу 23,350 (123)
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу 23,350 (123)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 182 305
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 23,532 182
[610000] Звіт про зміни у власному капіталі
тис. грн
Поточний звітний період Примітки Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Статутний капітал Власні викуплені акції Інша частка участі в капіталі Інші резерви Нерозподілений прибуток
Акціонерний капітал
Звичайні акції Привілейовані акції
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду 12,215 12,215 0 11 1,832 27,100 41,158 41,158
Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток) 49 49 49
Інший сукупний дохід (295) (295) (295)
Сукупний дохід (246) (246) (246)
Збільшення (зменшення) власного капіталу (246) (246) (246)
Власний капітал на кінець періоду 12,215 12,215 11 1,832 26,854 40,912 40,912
тис. грн
Порівняльний звітний період Примітки Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Статутний капітал Власні викуплені акції Інша частка участі в капіталі Інші резерви Нерозподілений прибуток
Акціонерний капітал
Звичайні акції Привілейовані акції
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду 12,215 12,215 0 11 1,832 26,224 40,282 40,282
Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток) 1,726 1,726 1,726
Інший сукупний дохід (850) (850) (850)
Сукупний дохід 876 876 876
Збільшення (зменшення) власного капіталу 876 876 876
Власний капітал на кінець періоду 12,215 12,215 0 11 1,832 27,100 41,158 41,158
[800100] Примітки - Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу
тис. грн
На кінець звітного періоду На початок звітного року
Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу
Основні засоби
Земля та будівлі
Будівлі 17,852 18,820
Загальна сума землі та будівель 17,852 18,820
Машини 1,392 2,241
Транспортні засоби
Автомобілі 74 122
Загальна сума транспортних засобів 74 122
Пристосування та приладдя 380 642
Незавершене будівництво 40,426
Незавершені капітальні вкладення в основні засоби 5,719 5,621
Інші основні засоби 2,798 1,824
Загальна сума основних засобів 68,641 29,270
Нематеріальні активи та гудвіл
Нематеріальні активи за винятком гудвілу
Назви брендів 2 3
Комп'ютерне програмне забезпечення 39 23
Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу 41 26
Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу 41 26
Різні непоточні активи
Непоточні інвестиції за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі 295
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість
Поточна торговельна дебіторська заборгованість 3,199 3,237
Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід за винятком поточних договірних активів
Поточні попередні платежі
Поточні аванси постачальникам 23,839 1,681
Загальна сума попередніх платежів 23,839 1,681
Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу за винятком поточних договірних активів 23,839 1,681
Поточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток 10,555 11
Поточна дебіторська заборгованість за податком на додану вартість 10,548
Інша поточна дебіторська заборгованість 3,954 4,637
Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості 41,547 9,566
Торговельна та інша дебіторська заборгованість
Торговельна дебіторська заборгованість 3,199 3,237
Попередні платежі та нарахований дохід за винятком договірних активів
Попередні платежі 23,839 1,681
Загальна сума попередніх платежів та нарахованого доходу за винятком договірних активів 23,839 1,681
Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток 10,555 11
Дебіторська заборгованість за податком на додану вартість 10,548
Інша дебіторська заборгованість 3,954 4,637
Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованості 41,547 9,566
Категорії непоточних фінансових активів
Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
Непоточні фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 295
Загальна сума непоточних фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 295
Загальна сума непоточних фінансових активів 295
Категорії поточних фінансових активів
Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю 41,240 8,054
Загальна сума поточних фінансових активів 41,240 8,054
Категорії фінансових активів
Фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 295
Загальна сума фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 295
Фінансові активи за амортизованою собівартістю 30,685 8,054
Загальна сума фінансових активів 30,685 8,349
Класи поточних запасів
Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали
Поточна сировина 55 419
Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасів 55 419
Поточне незавершене виробництво 3,638 3,638
Поточні запасні частини 314 48
Поточне паливо 20 34
Загальна сума поточних запасів 4,027 4,139
Класи поточних запасів, альтернатива
Поточне незавершене виробництво 3,638 3,638
Поточні основні та допоміжні матеріали, для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг 389 501
Загальна сума поточних запасів 4,027 4,139
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти
Залишки на рахунках в банках 23,532 182
Загальна сума грошових коштів 23,532 182
Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів 23,532 182
Різні поточні активи
Інші поточні активи 143 161
Класи інших забезпечень
Інше забезпечення
Інші поточні забезпечення 474 298
Загальна сума інших забезпечень 474 298
Торговельна та інша непоточна кредиторська заборгованість
Непоточна утримувана кредиторська заборгованість 94,162
Інша непоточна кредиторська заборгованість 1,519
Загальна сума торговельної та іншої непоточної кредиторської заборгованості 95,681
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість
Поточна торговельна кредиторська заборгованість 1,630 255
Поточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток 542 677
Поточна кредиторська заборгованість за податком на додану вартість 225
Інша поточна кредиторська заборгованість 36 1,156
Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості 2,208 2,088
Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Торговельна кредиторська заборгованість 1,630 255
Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток 533 677
Кредиторська заборгованість за податком на додану вартість 225
Кредиторська заборгованість за утриманими коштами 35 1,156
Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованості 2,198 2,088
Категорії непоточних фінансових зобов'язань
Непоточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю 95,681
Загальна сума непоточних фінансових зобов'язань 95,681
Категорії поточних фінансових зобов'язань
Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю 99,083 2,481
Загальна сума поточних фінансових зобов'язань 99,083 2,481
Категорії фінансових зобов'язань
Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю 99,083 2,481
Загальна сума фінансових зобов'язань 99,083 2,481
Накопичений інший сукупний дохід
Дооцінка (26,136) (25,841)
Загальна сума накопиченого іншого сукупного доходу (26,136) (25,841)
Різний власний капітал
Резервний капітал 1,832 1,832
Чисті активи (зобов'язання)
Активи 139,995 43,639
Зобов'язання (99,083) (2,481)
Чисті активи (зобов'язання) 40,912 41,158
Чисті поточні активи (зобов'язання)
Поточні активи 69,249 14,048
Поточні зобов'язання (3,402) (2,481)
Чисті поточні активи (зобов'язання) 65,847 11,567
Активи за вирахуванням поточних зобов'язань
Активи 139,995 43,639
Поточні зобов'язання (3,402) (2,481)
Активи за вирахуванням поточних зобов'язань 136,593 41,158
Чистий борг (20,130) 2,299
[800200] Примітки - Аналіз доходів та витрат
Дохід від звичайної діяльності
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Дохід від надання послуг 7,800 32,416
Дохід від інших послуг 7,800 32,416
Загальна сума доходу від звичайної діяльності 7,800 32,416
Суттєві доходи та витрати
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів
Прибутки від вибуття основних засобів 42 11
Збитки від вибуття основних засобів (482) (79)
Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобів (440) (68)
Прибутки (збитки) від вибуття інвестиції
Збитки від вибуття інвестицій (60)
Чисті прибутки (збитки) від вибуття інвестиції (60)
Інші фінансові доходи (витрати) 39 7
Витрати на ремонт і обслуговування 1,384 14,767
Витрати на паливо та енергію
Витрати на паливо 1,832 2,392
Витрати на енергію 1,661 4,309
Загальна сума витрат на паливо і енергію 3,493 6,701
Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати
Витрати з продажу 104 605
Загальні та адміністративні витрати 2,751 6,114
Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат 2,855 6,719
Адміністративні витрати 2,751 6,114
Витрати на збут та адміністративні витрати 104 605
Операційні витрати 11,469 37,249
Операційні витрати за винятком собівартості реалізації 6,065 13,153
Витрати на продаж та маркетинг 104 605
Витрати за характером
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Сировина та витратні матеріали використані 200 1,406
Витрати на послуги 4,010 20,461
Витрати на страхування 6 5
Витрати на оплату професійних послуг 398 13,282
Транспортні витрати 16 244
Банківські та подібні нарахування 26 23
Витрати на відрядження 65
Витрати на комунікацію 67 157
Комунальні витрати 3,497 6,612
Витрати на рекламу 73
Класи витрат на виплати працівникам
Короткострокові витрати на виплати працівникам
Заробітна плата 2,232 5,097
Внески на соціальне забезпечення 472 1,001
Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам 2,704 6,098
Загальна сума витрат на виплати працівникам 2,704 6,098
Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку
Амортизаційні витрати
Амортизаційні витрати 544 1,892
Витрати на амортизацію нематеріальних активів 31 27
Загальна сума амортизаційних витрат 575 1,919
Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку 575 1,919
Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на прибуток 1,133 2,604
Витрати за податком на нерухомість 442 1,160
Інші витрати 2,847 4,411
Загальна сума витрат, за характером 11,469 36,899
Різний інший сукупний дохід
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Інший сукупний дохід, що відноситься до власників материнського підприємства (295) (850)
Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Сукупний дохід від діяльності, що триває (246) 876
Загальна сума сукупного доходу (246) 876
[800300] Примітки - Звіт про рух грошових коштів, розкриття додаткової інформації
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Звіт про рух грошових коштів
Грошові потоки від (для) операційної діяльності
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності
Виплати постачальникам за товари та послуги 5,738 30,369
Виплати працівникам 3,747 4,375
Виплати за дорученням працівників 1,004 1,114
Податки на прибуток сплачені, класифіковані як операційна діяльність 289
Фінансові доходи отримані, класифіковані як операційна діяльність 26 15
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності
Придбання основних засобів, нематеріальних активів за винятком гудвілу, інвестиційної нерухомості та інших непоточних активів 67,972 971
Надходження від вибуття основних засобів, нематеріальних активів за винятком гудвілу, інвестиційної нерухомості та інших непоточних активів 55 219
Надходження від продажу інвестицій за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі 20
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності
Надходження від непоточних запозичень 100
[800500] Примітки - Перелік приміток
Розкриття інформації про облікові судження та попередні оцінки

Примітка 810000

Розкриття інформації про нараховані витрати та інші зобов'язання

Примітка 800200

Розкриття резерву під кредитні збитки

Примітка 822390-13

Розкриття інформації про винагороду аудиторів

Примітка 104000-1

Розкриття інформації про затвердження фінансової звітності

Примітка 815000

Розкриття основи підготовки фінансової звітності

Примітка 110000

Розкриття інформації про звіт про рух грошових коштів

Примітка 800300

Розкриття інформації про загальні зобов'язання

Примітка 800100

Розкриття інформації про умовні зобов'язання

Примітка 827570

Розкриття інформації про собівартість реалізації

2021 р. 2020 р. Собівартість реалізованих послуг: Матеріальні витрати 51 329 Комунальні послуги 1 169 1 626 Витрати на оплату праці 875 2 482 Нарахування на заробітну плату 185 525 Амортизація 401 1 494 Податки 1 046 2 413 Витрати на ремонт приміщень та обладнання 1 246 12 719 Витрати на утримання будинку 411 1 769 Витрати на утримання транспорту 2 Субпідряд 678 Інші 20 59 Всього собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)5 404 24 096

Розкриття інформації про кредитний ризик

Примітка 822390-13

Розкриття інформації про амортизаційні витрати

Примітка 822100

Розкриття інформації про операційні сегменти суб'єкта господарювання

Примітка 871100

Розкриття інформації про витрати

Примітка 800200

Розкриття інформації про витрати за характером

Примітка 800200

Розкриття інформації про справедливу вартість фінансових інструментів

Примітка 823000-1

Розкриття інформації про загальні та адміністративні витрати

Примітка 800200

Розкриття інформації про безперервність діяльності

Примітка 810000

Розкриття інформації про провідний управлінський персонал

Примітка 818000

Розкриття інформації про нематеріальні активи та гудвіл

Примітка 823280

Розкриття інформації про частки в інших суб'єктах господарювання

Примітка 818000

Розкриття інформації про статутний капітал

Примітка 861200

Розкриття інформації про інші операційні витрати

2021 р. 2020 р. Інші операційні витрати Собівартість реалізованих оборотних активів 8 173 Списання знецінених активів Комунальні витрати 2 166 4 540 Матеріали 65 Створення резерву під знецінення дебіторської заборгованості 646 1 225 Списання дебіторської заборгованості - Операційна курсова різниця - Операційні оренда активів - Штрафи, пені, неустойки 20 15 Відрахування до профспілкового комітету 11 50 Витрати на оплату лікарняних за рахунок підприємсва 19 45 Списання ПДВ 63 29 Вихідна допомога 152 509 Податки 34 Інші 26 28 Всього 3 210 6 614

Розкриття інформації про забезпечення

Примітка 827570

Розкриття інформації про дохід від звичайної діяльності

Примітка 800200

Розкриття інформації про торговельну та іншу кредиторську заборгованість

Примітка 800100

Розкриття інформації про торговельну та іншу дебіторську заборгованість

Примітка 800100, 822390-1

[800600] Примітки - Перелік облікових політик
Розкриття інформації по суттєві аспекти облікової політики

Облікова політика Товариства розроблена відповідно до вимог МСБО 8" Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ.

Опис облікової політики щодо незавершеного будівництва

Активи у процесі будівництва капіталізуються як окремий компонент основних засобів. До незавершеного будівництва та невстановленого обладнання належить вартість будівельних робіт, інші прямі витрати, відповідна частка накладних витрат та витрат на позики для довгострокових будівельних проектів. Після завершення вартість будівництва переводиться до складу відповідної категорії основних засобів. Незавершене будівництво та невстановлене обладнання не амортизується до тих пір, поки будівництво відповідних активів не буде завершене, і вони не будуть введені в експлуатацію.

Опис облікової політики щодо відстроченого податку на прибуток

Розрахунок витрат (доходів) з податку на прибуток здійснюється відповідно до вимог МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» з визнанням відстрочених податкових активів та зобов’язань. Суми відстрочених податкових активів та зобов’язань обчислюються на дату щоквартальної проміжної фінансової звітності.

Опис облікової політики щодо амортизаційних витрат

Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Метод нарахування амортизації може переглядатися щорічно. Результати його перегляду враховуються як перегляд бухгалтерської оцінки. При цьому коригуванню підлягають амортизаційні відрахування поточного та майбутнього періодів. Нарахування амортизації проводиться з моменту, коли основний засіб став придатним для використання. Суму нарахованої амортизації Товариство відображає збільшенням суми витрат Товариства і накопиченої амортизації основних засобів. Нарахування амортизації припиняється з дати перекласифікації основного засобу як такого, що утримується для продажу, або на дату припинення його визнання.

Опис облікової політики щодо витрат на амортизацію нематеріальних активів

Амортизація всіх класів (груп) нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод амортизації може переглядатися щорічно.

Опис облікової політики щодо визнання фінансових інструментів

Здійснювати визнання, класифікацію, облік і оцінку фінансових активів та фінансових зобов’язань відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Опис облікової політики щодо витрат

Витрати вважаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. Витрати, які неможливо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені: адміністративні витрати, витрати на збут і інші витрати операційної діяльності. Визначити метод відображення в обліку витрат діяльності: - з використанням класу 8 «Витрати за елементами»; з використанням класу 9 «Витрати діяльності» Витрати визначаються Товариством за методом нарахування. Склад собівартості реалізованих послуг: - витрати на персонал, - амортизація основних засобів; - витрати на електроенергію, опалення та інші комунальні послуги; - витрати на утримання будинку; - витрати на утримання та обслуговування обладнання; - інші витрати.

Опис облікової політики щодо оцінки справедливої вартості

Товариство класифікує оцінки за справедливою вартістю за допомогою ієрархії справедливої вартості: 1) рівень 1: ціни котирувань на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань; 2) рівень 2: вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для активів або зобов’язань або прямо, або опосередковано; 3) рівень 3: вхідні дані активів або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку, які можна спостерігати. Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання є ціни котирування на активному ринку. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо ціни котирування легко і регулярно доступні та відображають фактичні й регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. Справедлива вартість визначається як ціна, узгоджена між зацікавленим покупцем та зацікавленим продавцем в операції незалежних сторін. Мета визначення справедливої вартості для фінансового інструмента, який відкрито купується та продається на активному ринку – отримати ціну, за якою відбулась би операція з цим інструментом на кінець звітного періоду на найсприятливішому активному ринку, до якого Товариство має безпосередній доступ. Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, Товариство визначає справедливу вартість, застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на застосуванні останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні), посиланні на поточну справедливу вартість іншого ідентичного інструмента, аналізі дисконтованих грошових потоків. Мета застосування методів оцінювання – визначити, якою була б ціна операції на дату оцінки в обміні між незалежними сторонами, виходячи із звичайних міркувань бізнесу. Справедлива вартість оцінюється на основі результатів застосування методів оцінювання, в яких максимально враховуються ринкові показники (та якомога менше – дані, специфічні для товариства). Періодично Товариство обстежує методи оцінювання та перевіряє їх на обґрунтованість, застосовуючи ціни спостережених поточних ринкових операцій з такими самими інструментами, або на основі інших доступних спостережених ринкових даних. Справедлива вартість фінансових інструментів базується на наведених далі чинниках: - вартість грошей у часі; - кредитний ризик; - ціни на валютних біржах; - товарні ціни; - ціни на інструменти капіталу; - волатильність; - ризик дострокового погашення та ризик відмови; - витрати на обслуговування фінансового активу або фінансового зобов’язання.

Опис облікової політики щодо фінансових активів

Класифікація і оцінка фінансових активів здійснюється Товариством, виходячи з бізнес-моделі, яку воно використовує для управління цими активами, та характеристик грошових потоків, передбачених договором. Товариство оцінює й відображає в бухгалтерському обліку фінансовий актив за амортизованою собівартістю, якщо одночасно виконуються такі умови: фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для отримання передбачених договором грошових потоків; договір за фінансовим активом передбачає отримання у визначені дати грошових потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми та процентів на непогашену частину основної суми. Товариство відображає в бухгалтерському обліку інвестиції в інструменти капіталу за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, лише якщо бізнес-моделлю передбачено отримання прибутку від короткострокових коливань справедливої вартості таких інвестицій. Всі інші інвестиції в інструменти капіталу Товариство обліковує за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході. При цьому, кумулятивні зміни справедливої вартості не переносяться з іншого сукупного доходу до прибутків або збитків, а можуть бути віднесені тільки до іншої статті капіталу під час припинення визнання інструментів капіталу, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через інший сукупний дохід. Дивіденди за такими інструменти капіталу визнаються як прибуток, крім випадків, коли дивіденди представляють собою відшкодування частини собівартості інвестицій. Визнання фінансових активів Товариство здійснює у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»: інвестиції в інструменти капіталу визнаються з моменту зарахування цінних паперів на рахунок в цінних паперах Товариства або з моменту внесення змін до Статуту об’єкта інвестування; дебіторська заборгованість визнається з моменту, коли одна зі сторін виконає свою частину договору. Товариство припиняє визнання фінансових активів: інвестицій в інструменти капіталу – з моменту продажу інвестицій або з моменту, коли Товариством встановлено, що емітента цінних паперів (об’єкт інвестування) визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв’язку з його ліквідацією; дебіторську заборгованість – з моменту оплати заборгованості або з моменту, коли дебіторську заборгованість визнано «безнадійною». Оцінку фінансових активів під час первісного визнання та подальшу їх оцінку Товариство здійснює у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», як наведено в таблиці нижче. Група фінансових активів Оцінка під час первісного визнання Подальша оцінка Інвестиції в інструменти капіталу За справедливою вартістю плюс витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання інвестиції За справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги За ціною операції За амортизованою собівартістю Інша дебіторська заборгованість та боргові фінансові активи За справедливою вартістю плюс витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання інвестиції За амортизованою собівартістю У зв’язку з тим, що інвестиції в інструменти капіталу Товариство не утримує для торгівлі і бізнес-моделлю не передбачено отримання прибутку від короткострокових коливань справедливої вартості таких інвестицій, було прийняте безвідкличне рішення про відображення в іншому сукупному доході змін справедливої вартості інвестицій в інструменти капіталу. Товариство визначає оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за борговими фінансовими активами та дебіторською заборгованістю в сумі, що дорівнює: сумі майбутніх кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу, якщо кредитний ризик за цим фінансовим активом значно збільшився з моменту первісного визнання та за кредитно-знеціненими фінансовими активами; сумі майбутніх кредитних збитків за 12 місяців (12-місячні очікувані кредитні збитки), якщо відсутнє значне збільшення кредитного ризику за цим фінансовим активом з моменту первісного визнання. На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи відбулося значне збільшення кредитного ризику за фінансовим активом з моменту первісного визнання. Здійснюючи таку оцінку Товариство порівнює ризик настання дефолту (ймовірність дефолту) за фінансовим активом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту (ймовірністю дефолту) за фінансовим активом на дату первісного визнання. Товариство вважає кредитний ризик за фінансовим активом низьким, якщо ймовірність дефолту за таким фінансовим активом не перевищує 10%. Під час аналізу змін кредитного ризику Товариство враховує наступну інформацію про боржника (емітента): значні зміни внутрішніх показників кредитного ризику; значні зміни зовнішніх ринкових показників кредитного ризику для певного фінансового інструменту або аналогічного фінансового інструменту з таким же строком дії; існуючі або прогнозовані несприятливі зміни комерційних, фінансових або економічних умов, які, як очікується, призведуть до значних змін в здатності боржника виконати свої боргові зобов’язання; фактичні або очікувані значні зміни результатів операційної діяльності боржника (зменшення виручки, збільшення операційних ризиків, зниження якості активів, проблеми, пов’язані з ліквідністю та/або управлінням, тощо); значне збільшення кредитного ризику за іншими фінансовими інструментами того ж боржника; фактичні або очікувані несприятливі зміни нормативно-правових, економічних або технологічних умов діяльності боржника, що призводить до значних змін в здатності боржника виконати свої боргові зобов’язання.

Опис облікової політики щодо фінансових зобов'язань

Під час первісного визнання Товариство оцінює всі фінансові зобов’язання за справедливою вартістю. Найкращими доказами справедливої вартості фінансового зобов’язання при первісному визнанні є ціна операції, тобто справедлива вартість одержаної компенсації. Якщо Товариство з'ясовує, що справедлива вартість при первісному визнанні відрізняється від вартості за договором, то різниця між вартістю за договором та справедливою вартістю відображається як витрати/дохід з одночасним збільшенням/зменшенням балансової вартості фінансового зобов’язання. Подальша оцінка фінансових зобов’язань здійснюється за амортизованою собівартістю

Опис облікової політики щодо податку на прибуток

Розрахунок витрат (доходів) з податку на прибуток здійснюється відповідно до вимог МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» з визнанням відстрочених податкових активів та зобов’язань. Суми відстрочених податкових активів та зобов’язань обчислюються на дату щоквартальної проміжної фінансової звітності.

Опис облікової політики щодо нематеріальних активів та гудвілу

Нематеріальні активи – немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути ідентифіковані, тобто можуть бути відокремлені або відділені від Товариства або виникають внаслідок договірних або інших юридичних прав (незалежно від того, чи можуть вони бути відокремлені). Нематеріальні активи визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, що відносяться до активу, надходитимуть Товариству та собівартість активу можна достовірно оцінити. В момент первісного визнання нематеріальні активи оцінюються за собівартістю. Наступна оцінка здійснюється за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Опис облікової політики щодо оренди

Товариство оцінює договір лізингу (оренди) (далі - договір оренди) у цілому або окремі компоненти як договір оренди, якщо виконуються такі критерії:  актив є ідентифікованим;  лізингоодержувачу (орендарю) (далі - орендар) передається право отримувати практично всі економічні вигоди від використання ідентифікованого активу протягом усього періоду використання активу;  Товариству передається право визначати спосіб використання активу протягом усього періоду використання в обмін на компенсацію;  орендодавець не має істотного права заміни активу протягом строку його використання. До малоцінних базових активів Товариство відносить активи, вартість яких (кожного окремого об’єкта) не перевищує 50 тис. грн. До короткострокової оренди та оренди малоцінних базових активів Товариством застосовуються вимоги параграфа 6 МСФЗ 16. Тобто, Товариство визнає орендні платежі, пов’язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Товариство первісно визнає актив з права користування за первісною вартістю (собівартістю). Орендне зобов'язання первісно оцінюється за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на дату визнання. Товариство дисконтує орендні платежі протягом строку оренди, застосовуючи ставку відсотка, яка передбачена в договорі оренди. Товариство застосовує ставку додаткового запозичення орендаря, якщо ставку в договорі оренди не можна визначити. Орендні платежі за договорами земельних ділянок державної та комунальної власності є, відповідно до чинного законодавства України, змінними платежами, які не залежать від індексу або ставки (залежать від нормативної грошової оцінки та ставок, встановлених органами місцевого самоврядування землі). Таким чином, змінні орендні платежі, які не залежать від індексу чи ставки, не включаються в оцінку орендного зобов’язання. Подальша оцінка активів з права користування здійснюється за собівартістю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків унаслідок зменшення корисності та з коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов'язання (модель собівартості). Товариство амортизує актив із права користування з дати початку оренди до більш ранньої з двох таких дат: кінець строку корисного використання активу з правом використання та кінець строку оренди. Метод амортизації – прямолінійний. Товариство після дати початку оренди визнає іншими операційними витратами змінні орендні платежі, що не включені в оцінку орендного зобов'язання в тому періоді, у якому сталися подія чи певні умови, які спричинили здійснення таких платежів (та ті, які не залежать від індексу та ставки). Товариство відображає такі витрати у складі інших операційних витрат.

Опис облікової політики щодо оцінки запасів

Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. В Балансі (Звіті про фінансовий стан) запаси відображаються за найменшою із двох величин: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Уцінки відображаються шляхом створення резерву під знецінення запасів. Транспортно - заготівельні витрати включати до собівартості придбаних запасів безпосередньо при їх оприбуткуванні. Установити такі методи оцінки вибуття запасів: - при відпусканні запасів у виробництво - метод ФІФО; - при відпусканні запасів у реалізацію - метод ФІФО.

Опис облікової політики щодо основних засобів

Порядок визнання, оцінки основних засобів та відображення в обліку всіх пов’язаних із ними операцій регулюються МСБО (IAS) 16 «Основні засоби». Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Основні засоби для обліку та складання звітності поділяються на наступні групи: земельні ділянки; будівлі, споруди і передавальні пристрої; машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка); транспорті засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); інші основні засоби; інші необоротні матеріальні активи. Критерії визнання: існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктом, надійдуть до Товариства, і собівартість об’єкта може бути достовірно оцінена. Первісна оцінка об’єктів всіх груп основних засобів здійснюється за собівартістю, що включає: ціну придбання (у т.ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються); будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації. Якщо об’єкт основних засобів (частина об’єкту основних засобів) повертається Товариству за рішенням суду внаслідок визнання контракту про продаж недійсним, такий об’єкт основних засобів визнається активом з одночасним визнанням доходу. Собівартість такого об’єкту основних засобів оцінюється за балансовою вартістю, яку мав об’єкт на дату продажу. Подальша оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Подальші витрати збільшують первісну вартість основних засобів лише в тому випадку, якщо існує велика ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, пов’язані з активом, та його вартість може бути достовірно оцінена. Всі інші витрати визнаються як витрати в тому періоді, в якому вони понесені. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки. Товариство для правильного відображення в бухгалтерському обліку основних засобів створює експертну інвентаризаційну комісію (за окремим наказом), в обов’язки якої входить: визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів; визначення строку їх корисної експлуатації та ліквідаційної вартості; Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно. Строк корисної експлуатації встановлюється для кожного об’єкта індивідуально експертною комісією. Орієнтовні строки корисної експлуатації: - Будинки та споруди – 12 - 50 років; - машини та обладнання – 5 – 10 років; - комп’ютерне та офісне обладнання – 2 - 5 років; - телефони – 2 – 5 років; - меблі – 4 – 5 років ; - транспортні засоби – 5 – 15 років; - інструменти, прилади, інвентар – 4 роки; - інші основні засоби –4 -12 років. - поліпшення орендованих приміщень - відповідно до строку договору оренди При встановленні строку корисної експлуатації враховуються мінімально допустимі строки амортизації основних засобів відповідно до вимог Податкового кодексу України. Ліквідаційна вартість ОЗ з метою амортизації встановлюється для кожного об’єкта індивідуально експертною комісією. Орієнтовна ліквідаційна вартість – 1% від первісної вартості. Ліквідаційна вартість, термін корисного використання і методи амортизації активів аналізуються в кінці кожного річного звітного періоду і при необхідності корегуються. Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Земля має необмежений термін експлуатації і тому не амортизується. Метод нарахування амортизації може переглядатися щорічно. Результати його перегляду враховуються як перегляд бухгалтерської оцінки. При цьому коригуванню підлягають амортизаційні відрахування поточного та майбутнього періодів. Нарахування амортизації проводиться з моменту, коли основний засіб став придатним для використання. Суму нарахованої амортизації Товариство відображає збільшенням суми витрат Товариства і накопиченої амортизації основних засобів. Нарахування амортизації припиняється з дати перекласифікації основного засобу як такого, що утримується для продажу, або на дату припинення його визнання.

Опис облікової політики щодо визнання доходу від звичайної діяльності

Товариство визнає дохід від реалізації лише тоді, коли воно задовольняє ідентифіковане зобов’язання щодо виконання шляхом передачі товарів (робіт, послуг) покупцеві (замовнику), тобто, коли покупець (замовник) отримує над ними контроль. Одним з основних показників, що свідчать про передачу контролю, є передача покупцеві (замовнику) права власності на товари або результати робіт. Якщо управлінський персонал Товариства, розглянувши всі чинники, приходить до висновку про передачу контролю без передачі права власності, такий висновок повинен бути обґрунтованим та задокументованим. В момент укладення договору управлінський персонал Товариства визначає, чи задовольнить Товариство ідентифіковане зобов’язання щодо виконання з плином часу, чи у певний момент часу. Якщо управлінський персонал Товариства визначає, що Товариство задовольнить ідентифіковане зобов’язання щодо виконання з плином часу, дохід від реалізації визнається лише тоді, коли прогрес на шляху до повного задоволення зобов'язання щодо виконання можна обґрунтовано оцінити. Для оцінки прогресу на шляху до повного задоволення зобов'язання щодо виконання використовуються методи оцінювання за результатом, до яких належать:  аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день,  оцінка досягнутих результатів,  оцінювання завершених етапів,  оцінка кількості виготовлених чи переданих одиниць. Якщо Товариство має право на компенсацію від покупця (замовника) в сумі, яка відповідає вартості для покупця (замовника) зобов’язання, виконаного Товариством на сьогоднішній день, Товариство визнає дохід у сумі, на яку має право виставити рахунок.

Опис облікової політики щодо ремонту та обслуговування

Ремонти основних засобів, що здійснюються для підтримання об’єктів в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід та регулярно доступних вигід від його використання відображаються як витрати періоду і обліковувати на рахунках витрат діяльності в повному обсязі.

Опис облікової політики щодо торговельної та іншої дебіторської заборгованості

Визнання фінансових активів Товариство здійснює у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»: дебіторська заборгованість визнається з моменту, коли одна зі сторін виконає свою частину договору. Товариство припиняє визнання фінансових активів: дебіторську заборгованість – з моменту оплати заборгованості або з моменту, коли дебіторську заборгованість визнано «безнадійною». Для дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги Товариство оцінює резерв під збитки в розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії. Для оцінювання очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю Товариство використовує матрицю резервування. Матриця резервування визначає фіксовані ставки резервування, залежно від виду заборгованості, виду контрагента та терміну прострочення заборгованості. Матриця резервування Група дебіторів Термін прострочення заборгованості (календарні дні) 91-365 366-730 730-1095 понад 1095 Юридичні особи – орендарі 0% 15% 40% 100% Юридичні особи – замовники проектних робіт 0% 15% 40% 100% Інші юридичні особи 0% 25% 40% 100% Фізичні особи підприємці 0% 30% 60% 100% Фізичні особи (не суб’єкти підприємницької діяльності) 0% 30% 70% 100% Дебітори, щодо яких наявна інформація про можливість ліквідації, процедури банкрутства. 100% 100% 100% 100%

[810000] Примітки - Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ
Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації

Публічне акціонерне товариство "Київпроект"

Ідентифікаційний код юридичної особи

04012780

Походження суб'єкта господарювання

Публічне акціонерне товариство «Київпроект», засноване згідно з наказом Управління комунального майна міста Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації ) від 28 грудня 1993 року №176 шляхом перетворення державного підприємства –Державного комунального проектного комплексу «Київпроект» - у відкрите акціонерне товариство «Київпроект». Рішенням загальних зборів акціонерів від 02.11.2010 року повне найменування Товариства змінено та затверджено нове: Публічне акціонерне товариство «Київпроект».

Правова форма суб'єкта господарювання

Акціонерне товариство

Країна реєстрації

Україна

Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання

вулиця Б.Хмельницького, буд. 16-22, м. КИЇВ, 01030

Основне місце ведення господарської діяльності

м. Київ

Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання

Метою діяльності Товариства є отримання прибутку і реалізація на цій основі інтересів акціонерів. Основними видами діяльності Товариства є: - Організація будівництва будівель. - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сфера; - Діяльність у сфері архітектури; - Надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна.

Твердження про відповідність до вимог МСФЗ

Керiвництво ПАТ "Київпроект" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують фінансову звітність, заявляє, що наскiльки це вiдомо вiдповiдальним особам, рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2021року, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства. Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2021 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО).

Розкриття інформації про невизначеності щодо здатності суб'єкта господарювання продовжувати діяльність безперервно

Плани щодо безперервної діяльності. Товариство складає фінансову звітність на основі принципу безперервності. Управлінський персонал не має намірів ліквідувати Товариство чи припинити діяльність. Протягом 2021 року відбулись надзвичайні події у світі, пов’язані з подоланням розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19). Ці події можуть мати суттєві наслідки для економічної ситуації в Україні. Серед безлічі таких наслідків - перебої з виробництвом і постачаннями продукції, падіння продажів, виручки, продуктивності або всього перерахованого вище відразу, недоступність персоналу (в тому числі висококваліфікованого), закриття представництв і торгових точок, труднощі або повна неможливість залучення фінансування, затримка в реалізації планів. Ці події можуть негативно вплинути на результати діяльності та майбутній фінансовий стан Товариства такою мірою, яка на дату випуску звіту не підлягає обґрунтованому прогнозуванню.

Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати
тис. грн
Строк погашення не більше одного року Строк погашення більше одного року Усі часові інтервали
Поточні запаси 389 389
Поточна торговельна дебіторська заборгованість 2,562 907 3,469
Поточна торговельна кредиторська заборгованість 1,630 1,630
Розкриття інформації про суттєві аспекти облікової політики

Облікова політика Товариства розроблена відповідно до вимог МСБО 8" Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ.

Опис інших аспектів облікової політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності

.

Пояснення суджень управлінського персоналу в ході застосування облікової політики суб'єкта господарювання із значним впливом на визнані суми

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, на суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, відображених у звітності, та на розкриття інформації щодо потенційних активів та зобов’язань. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. Оцінки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облікових оцінок визнаються у періоді, в якому вони переглядаються, а також у всіх наступних періодах, на які впливають такі оцінки. Нижче наведені професійні судження, які найбільш суттєво впливають на суми, що відображені у фінансовій звітності, та основні джерела невизначеності оцінок. Визначення невідмовного періоду оренди Оцінку тривалості невідмовного періоду оренди Товариство здійснює наступним чином: 1) для договорів, за якими оренда є забезпеченою правовою санкцією, тривалість невідмовного періоду оренди оцінюється як період, протягом якого договір є забезпеченим правовою санкцією; 2) для договорів, за якими оренда не є забезпеченою правовою санкцією, тривалість невідмовного періоду оренди оцінюється таким чином: • якщо базовий актив за договором є спеціалізованим активом або базовий актив не може бути замінений без значних витрат, тривалість невідмовного періоду оренди оцінюється як максимальний строк оренди (але не більше 5 років), з урахуванням можливого продовження строку дії договору оренди або укладання нового договору оренди цього базового активу; • якщо базовий актив за договором не є спеціалізованим активом та може бути замінений без значних витрат, оцінка тривалості невідмовного періоду оренди залежить від того, чи є Товариство обґрунтовано впевнено у тому, що реалізує можливість продовжити оренду або у тому, що вона не реалізує можливість припинити дію оренди. Ставка додаткових запозичень Ставка додаткових запозичень – це ставка, за якою Товариство може отримати позикові кошти на дату, що відповідає даті початку дії договору оренди. При визначенні ставки додаткових запозичень Товариство враховує інформацію, що міститься на офіційному сайті Національного банку України (розділ «Статистика фінансового сектору», «Процентні ставки за кредитами та депозитами. Цінні папери резидентів. Індекс ПФТС»). Принципи оцінки за справедливою вартістю. Товариство класифікує оцінки за справедливою вартістю за допомогою ієрархії справедливої вартості: 1) рівень 1: ціни котирувань на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань; 2) рівень 2: вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для активів або зобов’язань або прямо, або опосередковано; 3) рівень 3: вхідні дані активів або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку, які можна спостерігати. Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання є ціни котирування на активному ринку. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо ціни котирування легко і регулярно доступні та відображають фактичні й регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. Справедлива вартість визначається як ціна, узгоджена між зацікавленим покупцем та зацікавленим продавцем в операції незалежних сторін. Мета визначення справедливої вартості для фінансового інструмента, який відкрито купується та продається на активному ринку – отримати ціну, за якою відбулась би операція з цим інструментом на кінець звітного періоду на найсприятливішому активному ринку, до якого Товариство має безпосередній доступ. Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, Товариство визначає справедливу вартість, застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на застосуванні останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні), посиланні на поточну справедливу вартість іншого ідентичного інструмента, аналізі дисконтованих грошових потоків. Мета застосування методів оцінювання – визначити, якою була б ціна операції на дату оцінки в обміні між незалежними сторонами, виходячи із звичайних міркувань бізнесу. Справедлива вартість оцінюється на основі результатів застосування методів оцінювання, в яких максимально враховуються ринкові показники (та якомога менше – дані, специфічні для товариства). Періодично Товариство обстежує методи оцінювання та перевіряє їх на обґрунтованість, застосовуючи ціни спостережених поточних ринкових операцій з такими самими інструментами, або на основі інших доступних спостережених ринкових даних. Справедлива вартість фінансових інструментів базується на наведених далі чинниках: - вартість грошей у часі; - кредитний ризик; - ціни на валютних біржах; - товарні ціни; - ціни на інструменти капіталу; - волатильність; - ризик дострокового погашення та ризик відмови; - витрати на обслуговування фінансового активу або фінансового зобов’язання. Первісне визнання операцій з пов’язаними особами. В ході своєї звичайної діяльності Товариство здійснює операції з пов’язаними особами. Основою для судження є ціноутворення на аналогічні види операцій з непов’язаними сторонами.

[811000] Примітки - Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки
Розкриття змін в обліковій політиці, облікові оцінки та помилки

При складанні цієї фінансової звітності Товариство дотримувалось облікових політик і методів обчислення, які відповідають Міжнародним стандартам фінансової звітності. Рішенням Наглядової радаи від 21.12.2020 р. № 35 затверджене та введене в дію Положення про облікову облікову політику на основі МСФЗ, де зафіксовані основні принципи, методи і процедури, які використовувались Товариством для формування і подання звітності.. Протягом 2021 року до облікової політики зміни не вносились.

Розкриття інформації про перше застосування стандартів або тлумачень

Товариство прийняло до застосування такі нові і переглянуті стандарти і тлумачення, а також поправки до них, для облікових періодів, які починають діяти на або після 1 січня 2021 року. Наступні змінені стандарти набули чинності у 2021 році, але не мали суттєвого впливу на Товариство: - Реформа базової процентної ставки (IBOR) – зміни МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 4 та МСФЗ 16 – Етап 2 (опубліковані 27 серпня 2020 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2021 року або після цієї дати).. Зміни до МСФЗ (IFRS) 16 “Оренда” – Поступки з оренди, пов’язані з COVID-19 (опубліковані 31 березня 2021 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 квітня 2021 року або після цієї дати).

Розкриття інформації про перше застосування стандартів або тлумачень
1) Вперше застосовані МСФЗ
Реформа еталонної ставки відсотка - Фаза 2
Назва МСФЗ, який застосовується вперше

Зміни до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 4 та МСФЗ (IFRS) 16 – реформа базової процентної ставки (IBOR), Етап 2.Зміни до МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» – поступки з оренди, пов’язані з COVID-19.

Опис того, чи проводяться зміни в обліковій політиці згідно з перехідними положеннями МСФЗ, що застосовуються вперше

Не завдало жодного впливу на фінансовий стан або показники діяльності Товариства та будь-які розкриття інформації у фінансовій звітності Товариства».

Пояснення нових стандартів або тлумачень, які не застосовуються

Були опубліковані окремі нові стандарти та інтерпретації, що будуть обов’язковими для застосування Товарисвом у річних періодах, починаючи з 1 січня 2022 року та пізніших періодах. Компанія не застосовувала ці стандарти та інтерпретації до початку їх обов’язкового застосування. Стандарти, які були схвалені: - Зміни до МСФЗ (IFRS) 3 “Об’єднання бізнесу”, МСБО (IAS) 16 “Основні засоби” та МСБО (IAS) 37 “Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи” і Щорічні удосконалення МСФЗ 2018-2020 років (опубліковані 14 травня 2020 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати); - МСФЗ (IFRS) 17 Договори страхування” (опубліковані 18 травня 2017 року зі змінами опублікованими 25 червня 202 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2023 року або після цієї дати); - Зміни до МСБО (IAS) 1 “Подання фінансової звітності”, до Практичних рекомендацій № 2 з МСФЗ “Формування суджень щодо суттєвості” (опубліковані 12 лютого 2021 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2023 року або після цієї дати); - Зміни до МСБО (IAS) 8 “Облікові політики, зміни у бухгалтерських оцінках та помилки” – Визначення облікових оцінок (опубліковані 12 лютого 2021 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2023 року або після цієї дати); Стандарти, які поки не були схвалені: - Зміни до МСБО (IAS) 1 “Подання фінансової звітності” – Класифікація зобов’язань як короткострокові та довгострокові (опубліковані 23 січня 2020 року та 15 липня 2020 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2023 року або після цієї дати); - Поправки до МСБО 12 "Податки на прибуток: відстрочений податок, пов’язаний з активом та зобов’язанням, що виникають в результаті однієї операції (опубліковані 7 травня 2021 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2023 року або після цієї дати); - Зміни до МСФЗ 17 Договори страхування: Початкове застосування МСФЗ 17 та МСФЗ 9 – Порівняльна інформація (опубліковані 9 грудня 2021 р. і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2023 року або після цієї дати). Якщо інше не зазначено вище, не очікується суттєвого впливу цих нових стандартів та інтерпретацій на фінансову звітність Товариства. .

Розкриття інформації про очікуваний вплив першого застосування нових стандартів або тлумачень
1) Нові МСФЗ
Назва нового МСФЗ

МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування»

Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом

Керівництво не очікує, що прийняття до застосування Стандартів, перелічених вище буде мати істотний вплив на фінансову звітність Товариства у майбутніх періодах. Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2021 року, не застосувало достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації.

Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в результаті першого застосування нового МСФЗ

Керівництво не очікує, що прийняття до застосування Стандартів, перелічених вище буде мати істотний вплив на фінансову звітність Товариства у майбутніх періодах. Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2021 року, не застосувало достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації.

2) Нові МСФЗ
Назва нового МСФЗ

Поправки до МСБО (IAS) 1 «Класифікація зобов'язань як короткострокових або довгострокових»

Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом

Керівництво не очікує, що прийняття до застосування Стандартів, перелічених вище буде мати істотний вплив на фінансову звітність Товариства у майбутніх періодах. Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2021 року, не застосувало достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації.

Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в результаті першого застосування нового МСФЗ

Керівництво не очікує, що прийняття до застосування Стандартів, перелічених вище буде мати істотний вплив на фінансову звітність Товариства у майбутніх періодах. Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2021 року, не застосувало достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації.

3) Нові МСФЗ
Назва нового МСФЗ

Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Посилання на Концептуальні основи»

Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом

Керівництво не очікує, що прийняття до застосування Стандартів, перелічених вище буде мати істотний вплив на фінансову звітність Товариства у майбутніх періодах. Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2021 року, не застосувало достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації.

4) Нові МСФЗ
Назва нового МСФЗ

Поправки до МСБО (IAS) 16 «Основні засоби: надходження до використання за призначенням»

Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом

Керівництво не очікує, що прийняття до застосування Стандартів, перелічених вище буде мати істотний вплив на фінансову звітність Товариства у майбутніх періодах. Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2021 року, не застосувало достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації.

5) Нові МСФЗ
Назва нового МСФЗ

Поправки до МСБО (IAS) 37 «Обтяжливі договори - витрати на виконання договору»

Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом

Керівництво не очікує, що прийняття до застосування Стандартів, перелічених вище буде мати істотний вплив на фінансову звітність Товариства у майбутніх періодах. Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2021 року, не застосувало достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації.

6) Нові МСФЗ
Назва нового МСФЗ

Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» - дочірня організація, вперше застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності»

Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом

Керівництво не очікує, що прийняття до застосування Стандартів, перелічених вище буде мати істотний вплив на фінансову звітність Товариства у майбутніх періодах. Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2021 року, не застосувало достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації.

7) Нові МСФЗ
Назва нового МСФЗ

Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» - комісійна винагорода під час проведення «тесту 10%» в разі припинення визнання фінансових зобов'язань

Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом

Керівництво не очікує, що прийняття до застосування Стандартів, перелічених вище буде мати істотний вплив на фінансову звітність Товариства у майбутніх періодах. Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2021 року, не застосувало достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації.

8) Нові МСФЗ
Назва нового МСФЗ

Поправки до МСБО (IAS) 41 ««Сільське господарство» - оподаткування при оцінці справедливої вартості

Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом

Керівництво не очікує, що прийняття до застосування Стандартів, перелічених вище буде мати істотний вплив на фінансову звітність Товариства у майбутніх періодах. Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2021 року, не застосувало достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації.

[815000] Примітки - Події після звітного періоду
Розкриття інформації про події після звітного періоду

В обліку та розкритті подій після дати балансу Товариство керується МСБО 10 «Події після звітного періоду». Після дати балансу не відбувалося наступних подій: - об’єднання бізнесу не було; - припинення діяльності не було; - істотного придбання активів не було; - реструктуризації не було; - значних операцій зі звичайними акціями не було; - великі судові процеси не розпочиналися; - прийняття значних або непередбачених зобов’язань не було. Події, які трапились в проміжку між датою балансу та датою публікації фінансової звітності можуть потребувати коригувань активів та зобов’язань. Ця фінансова звітність не містить будь-яких коригувань у зв’язку з подіями, які трапилися після звітного періоду. Ситуація з COVId-19 (короновірус) досі актуальна, але наразі відсутній її помітний вплив на фінансовий стан Товариства. Оскільки фінансова звітність Товариства за 2021 рік затверджена до випуску 21.02.2022 р., вона не враховує наступні обставини після дати балансу. 24 лютого 2022 року Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення на територію України. Цього ж дня у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/200 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилви 26 березня 2022 року строком на 30 діб. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX), продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 днів. Війна з Росією може мати безпосередній і значний вплив на діяльність Товариства в майбутніх періодах, його активи та фінансові показники. Фінансова звітність Товариства за 2021 рік підготовлена на основі припущення акціонерів і менеджменту про безперервну діяльність Товариства. Але, у зв’язку із невизначеністю тривалості та впливу воєнного стану, майбутні події, пов’язані з воєнним станом, можуть вплинути на діяльність Товариства.

Пояснення про орган затвердження

Ця фінансова звітність затверджена до випуску директором

Дата затвердження до випуску фінансової звітності

2022-02-23

[818000] Примітки - Пов'язана сторона
Розкриття інформації про пов'язані сторони

У відповідності до вимог МСФЗ 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» Товариство розкриває інформацію щодо операцій і сальдо заборгованості між Товариством та зв'язаними сторонами. До зв'язаних сторін товариство відносить: - юридичних осіб, які контролюють компанію (наприклад, материнська Товариство); - юридичних та фізичних осіб, які мають таку частку в компанії, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність компанії (вважається, що часткою в компанії, яка дає змогу суттєво впливати на діяльність компанії, є частка в розмірі, що перевищує 50% статутного капіталу компанії); - юридичних осіб, які є підприємствами або асоційованими підприємствами для компанії; - юридичних осіб, які є спільним підприємством, в якому Товариство є контролюючим учасником; - фізичних осіб – членів провідного управлінського персоналу компанії; - близьких родичів фізичних осіб, які мають частку в компанії, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність компанії, та членів провідного управлінського персоналу компанії. Згідно з існуючими критеріями визначення пов’язаних осіб, пов’язані сторони Товариства розділяються на такі категорії: - Вищий управлінський персонал Товариства; - Компанії, в яких Товариство має частку в статутному капіталі та над діяльністю яких має суттєвий контроль.

Суб'єкти господарювання, які здійснюють спільний контроль або значний вплив над суб'єктом господарювання

Розкриття інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників За даними Переліку акціонерів, складеному ПАТ «НДУ» 18.12.2020 р. власниками акцій Товариства станом на 31.12.2020 р. є: 1. ТОВ «СПЕЦРЕНТФІНАНС» (Україна) –47,62382% Кінцеві беніфіціари : Шомонка Василь Тимошенко Олег Романович Володимирович 50% 50% Україна Україна РНОКПП 3113104558 РНОКПП 65701009570 Дата народження 26.03.1985 Дата народження 29.09.1972 2. ТОВ «ДЖЕМП» (Україна) – 47,235346 % Кінцеві беніфіціари : Райчук Дмитро Андрійович 100% Україна РНОКПП 2893907675 Дата народження 26.03.1979 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіон Плюс” (Україна) – 0, 719481% 4. Товариство з обмеженою відповідальністю “КИЇВПРОЕКТ” ( Україна) – 0, 000016% 5. Інші фізичні особи в кількості 914 осіб (4,421874%), кожен з яких володіє часткою менше 5% та серед яких відсутні кінцеві бенефіціарні власники.

Дочірні підприємства

Сстаном на 31.12.2021 р.. Товариство немає пов’язаних сторін – юридичних осіб.

Провідний управлінський персонал суб'єкта господарювання або материнського підприємства

В цілях підготовки фінансової звітності до ключового управлінського персоналу віднесені: Директор, заступники директора, головний бухгалтер. Винагороди, одержані провідним управлінським персоналом товариства включать в себе наступні виплати:

Інформація щодо компенсації провідному управлінському персоналу
тис. грн
Сума винагороди провідному управлінському персоналу
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Винагорода провідному управлінському персоналу, короткострокові виплати працівникам 1,763 1,334
Винагорода провідному управлінському персоналу, виплати при звільненні 253
Винагорода провідному управлінському персоналу - Усього 1,763 1,587
тис. грн
Пов'язані сторони - Усього
Дочірні підприємства
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами
Операції між пов'язаними сторонами
Продаж майна та інших активів, операції між пов'язаними сторонами 173 173
Послуги отримані, операції між пов'язаними сторонами 34 34
[822100] Примітки - Основні засоби
Розкриття інформації про основні засоби

Порядок визнання, оцінки основних засобів та відображення в обліку всіх пов’язаних із ними операцій регулюються МСБО (IAS) 16 «Основні засоби». Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Критерії визнання: існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктом, надійдуть до Товариства, і собівартість об’єкта може бути достовірно оцінена. Первісна оцінка об’єктів всіх груп основних засобів здійснюється за собівартістю, що включає: ціну придбання (у т.ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються); будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації. Якщо об’єкт основних засобів (частина об’єкту основних засобів) повертається Товариству за рішенням суду внаслідок визнання контракту про продаж недійсним, такий об’єкт основних засобів визнається активом з одночасним визнанням доходу. Собівартість такого об’єкту основних засобів оцінюється за балансовою вартістю, яку мав об’єкт на дату продажу. Подальша оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Подальші витрати збільшують первісну вартість основних засобів лише в тому випадку, якщо існує велика ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, пов’язані з активом, та його вартість може бути достовірно оцінена. Всі інші витрати визнаються як витрати в тому періоді, в якому вони понесені. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.

Розкриття детальної інформації про основні засоби

Основні засоби для обліку та складання звітності поділяються на наступні групи: земельні ділянки; будівлі, споруди і передавальні пристрої; машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка); транспорті засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); інші основні засоби; інші необоротні матеріальні активи. Товариство для правильного відображення в бухгалтерському обліку основних засобів створює експертну інвентаризаційну комісію (за окремим наказом), в обов’язки якої входить: визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів; визначення строку їх корисної експлуатації та ліквідаційної вартості; Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно. Строк корисної експлуатації встановлюється для кожного об’єкта індивідуально експертною комісією. Орієнтовні строки корисної експлуатації: машини та обладнання – 5 років; комп’ютерне обладнання – 2-5 років; телефони – 2 роки; меблі – 4 роки; транспортні засоби – 5 років; інструменти, прилади, інвентар – 4 роки; інші основні засоби –12 років. При встановленні строку корисної експлуатації враховуються мінімально допустимі строки амортизації основних засобів відповідно до вимог Податкового кодексу України. Ліквідаційна вартість ОЗ з метою амортизації встановлюється для кожного об’єкта індивідуально експертною комісією. Орієнтовна ліквідаційна вартість – 1% від первісної вартості. Ліквідаційна вартість, термін корисного використання і методи амортизації активів аналізуються в кінці кожного річного звітного періоду і при необхідності корегуються. Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Земля має необмежений термін експлуатації і тому не амортизується. Метод нарахування амортизації може переглядатися щорічно. Результати його перегляду враховуються як перегляд бухгалтерської оцінки. При цьому коригуванню підлягають амортизаційні відрахування поточного та майбутнього періодів. Нарахування амортизації проводиться з моменту, коли основний засіб став придатним для використання. Суму нарахованої амортизації Товариство відображає збільшенням суми витрат Товариства і накопиченої амортизації основних засобів. Нарахування амортизації припиняється з дати перекласифікації основного засобу як такого, що утримується для продажу, або на дату припинення його визнання. Ремонти основних засобів, що здійснюються для підтримання об’єктів в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід та регулярно доступних вигід від його використання відображаються як витрати періоду і обліковувати на рахунках витрат діяльності в повному обсязі. Станом на 01 січня 2020 року та 31 грудня 2020 року у Товариства: - відсутні обмеження на право власності; - відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція); - відсутні контрактні зобов’язання, пов’язані з придбанням основних засобів; - відсутні компенсації третіх сторін за об’єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані; - відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди. Первісна вартість повністю замортизованих основних засобів складає 790,0 тис. грн. (у 2019 р. – 1 087,0 тис. грн.) Протягом 2020 року Товариство не отримувало основні засоби в результаті об'єднання підприємств . Протягом 2020 року основні засоби не переоцінювалися. Втрати від зменшення корисності та вигоди від відновлення корисності основних засобів не визнавалися. Інших змін первісної вартості та суми зносу основних засобів не було. Протягом 2020 року Товариство не отримувало основні засоби за рахунок цільового фінансування. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу Строки корисного використання встановлюються для кожного об’єкта основних засобів окремо. Товариство провело тест на зменшення корисності основних засобів відповідно до МСБО (IAS) 36, зокрема із врахуванням впливу наслідків пандемії Covid-19. Управлінський персонал, за поточних обставин, не виявив ознак зменшення корисності основних засобів і не визнавав збитки від зменшення корисності.

Земля та будівлі Машини Транспортні засоби Пристосування та приладдя Незавершені капітальні вкладення в основні засоби Інші основні засоби
Земля Будівлі Кораблі Літак Автомобілі
Основи оцінки, основні засоби

Оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус накопичена амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності

Оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус накопичена амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності

Оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус накопичена амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності

Оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус накопичена амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності

Оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус накопичена амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності

Оцінка незавершених капітальних інвестицій здійснюється за собівартістю мінус накопичені збитки від зменшення корисності

Оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус накопичена амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності

Метод амортизації, основні засоби

Прямолінійний

Прямолінійний

Прямолінійний

Прямолінійний

Прямолінійний

незавершені капітальні інвестиції не амортизуються

Прямолінійний

Строк корисної експлуатації, що вимірюється як період часу, основні засоби

P5Y

P5Y

P5Y

P5Y

P5Y

Опис строку корисної експлуатації, основні засоби

Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно. Строк корисної експлуатації встановлюється для кожного об’єкта індивідуально експертною комісією. Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно. Строк корисної експлуатації встановлюється для кожного об’єкта індивідуально експертною комісією.

Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно.

Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно.

Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно. Орієнтовний строк корисного використання - 5-15 років.

Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно.

Строк корисної експлуатації розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатації може переглядатися щорічно. Орієнтовний строк корисного використання - 12 років.

тис. грн
Основні засоби
Земля та будівлі Машини Транспортні засоби Пристосування та приладдя Незавершене будівництво Незавершені капітальні вкладення в основні засоби Інші основні засоби
Будівлі Автомобілі
Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття детальної інформації про основні засоби
Узгодження змін в основних засобах
Основні засоби на початок періоду 30,977 30,402 (12,157) (11,488) 18,820 18,914 30,977 30,402 (12,157) (11,488) 18,820 18,914 5,405 5,566 (3,164) (2,712) 2,241 2,854 743 644 (621) (611) 122 33 743 644 (621) (611) 122 33 3,004 3,581 (2,362) (2,780) 642 801 5,621 5,621 5,621 5,621 2,598 2,636 (774) (612) 1,824 2,024 48,348 48,450 (19,078) (18,203) 29,270 30,247
Зміни в основних засобах
Амортизація, основні засоби (704) (669) (704) (669) (704) (669) (704) (669) (799) (803) (799) (803) (48) (10) (48) (10) (48) (10) (48) (10) (211) (206) (211) (206) (246) (200) (246) (200) (2,008) (1,888) (2,008) (1,888)
Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення 575 575 575 575 103 239 103 239 99 99 99 99 78 78 40,426 40,426 1,486 1,038 1,486 1,038 1,237 1,237 43,252 2,029 43,252 2,029
Вибуття та вибуття з використання, основні засоби
Вибуття, основні засоби (1,250) 986 (264) (1,250) 986 (264) (865) (400) 712 351 (153) (49) (897) (655) 846 624 (51) (31) (1,388) (1,038) (1,388) (1,038) (224) (38) 207 38 (17) (4,624) (2,131) 2,751 1,013 (1,873) (1,118)
Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основні засоби (1,250) 986 (264) (1,250) 986 (264) (865) (400) 712 351 (153) (49) (897) (655) 846 624 (51) (31) (1,388) (1,038) (1,388) (1,038) (224) (38) 207 38 (17) (4,624) (2,131) 2,751 1,013 (1,873) (1,118)
Загальна сума збільшення (зменшення) основних засобів (1,250) 575 282 (669) (968) (94) (1,250) 575 282 (669) (968) (94) (762) (161) (87) (452) (849) (613) 99 (48) (10) (48) 89 99 (48) (10) (48) 89 (897) (577) 635 418 (262) (159) 40,426 40,426 98 0 98 0 1,013 (38) (39) (162) 974 (200) 38,628 (102) 743 (875) 39,371 (977)
Основні засоби на кінець періоду 29,727 30,977 (11,875) (12,157) 17,852 18,820 29,727 30,977 (11,875) (12,157) 17,852 18,820 4,643 5,405 (3,251) (3,164) 1,392 2,241 743 743 (669) (621) 74 122 743 743 (669) (621) 74 122 2,107 3,004 (1,727) (2,362) 380 642 40,426 40,426 5,719 5,621 5,719 5,621 3,611 2,598 (813) (774) 2,798 1,824 86,976 48,348 (18,335) (19,078) 68,641 29,270
Додаткова інформація
Основні засоби, валова балансова вартість повністю амортизованих активів, які ще використовуються 5 5 72 72 356 356 9 9 437 437
[822390-01] Примітки - Фінансові активи
Розкриття інформації про фінансові активи

Класифікація і оцінка фінансових активів здійснюється Товариством, виходячи з бізнес-моделі, яку воно використовує для управління цими активами, та характеристик грошових потоків, передбачених договором. Товариство оцінює й відображає в бухгалтерському обліку фінансовий актив за амортизованою собівартістю, якщо одночасно виконуються такі умови:  фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для отримання передбачених договором грошових потоків;  договір за фінансовим активом передбачає отримання у визначені дати грошових потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми та процентів на непогашену частину основної суми. Товариство відображає в бухгалтерському обліку інвестиції в інструменти капіталу за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, лише якщо бізнес-моделлю передбачено отримання прибутку від короткострокових коливань справедливої вартості таких інвестицій. Всі інші інвестиції в інструменти капіталу Товариство обліковує за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході. При цьому, кумулятивні зміни справедливої вартості не переносяться з іншого сукупного доходу до прибутків або збитків, а можуть бути віднесені тільки до іншої статті капіталу під час припинення визнання інструментів капіталу, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через інший сукупний дохід. Дивіденди за такими інструменти капіталу визнаються як прибуток, крім випадків, коли дивіденди представляють собою відшкодування частини собівартості інвестицій. Визнання фінансових активів Товариство здійснює у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»: інвестиції в інструменти капіталу визнаються з моменту зарахування цінних паперів на рахунок в цінних паперах Товариства або з моменту внесення змін до Статуту об’єкта інвестування; дебіторська заборгованість визнається з моменту, коли одна зі сторін виконає свою частину договору. Товариство припиняє визнання фінансових активів: інвестицій в інструменти капіталу – з моменту продажу інвестицій або з моменту, коли Товариством встановлено, що емітента цінних паперів (об’єкт інвестування) визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв’язку з його ліквідацією; дебіторську заборгованість – з моменту оплати заборгованості або з моменту, коли дебіторську заборгованість визнано «безнадійною». Безнадійною вважається дебіторська заборгованість, що відповідає одній з ознак:  заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;  прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї спадкового майна, на яке може бути звернено стягнення;  прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, оголошені померлими;  заборгованість фізичних осіб, прощена Товариством, за винятком заборгованості осіб, пов’язаних з Товариством, та осіб, які перебувають (перебували) з Товариством у трудових відносинах;  прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог Товариства за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб – заборгованість, яка не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб);  прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до повного погашення заборгованості;  заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;  заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією. Строк загальної позовної давності встановлюється відповідно до статті 257 Цивільного кодексу України і складає 3 роки. Підтвердження зобов’язань між ПАТ «Київпроект» та підприємствами – контрагентами шляхом складання актів звіряння за розрахунками є діями, що свідчать про визнання боргу і, відповідно до статті 264 Цивільного кодексу України, є підставою для перегляду строку позовної давності. Припинення визнання безнадійної дебіторської заборгованості проводиться при наявності розпорядчого документу керівника Товариства. Після припинення визнання сума безнадійної дебіторської заборгованості обліковується на забалансовому субрахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість» протягом не менше ніж 3 роки з дати припинення визнання. Оцінку фінансових активів під час первісного визнання та подальшу їх оцінку Товариство здійснює у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», як наведено в таблиці нижче. Група фінансових активів Оцінка під час первісного визнання Подальша оцінка Інвестиції в інструменти капіталу За справедливою вартістю плюс витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання інвестиції За справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги За ціною операції За амортизованою собівартістю Інша дебіторська заборгованість та боргові фінансові активи За справедливою вартістю плюс витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання інвестиції За амортизованою собівартістю У зв’язку з тим, що інвестиції в інструменти капіталу Товариство не утримує для торгівлі і бізнес-моделлю не передбачено отримання прибутку від короткострокових коливань справедливої вартості таких інвестицій, було прийняте безвідкличне рішення про відображення в іншому сукупному доході змін справедливої вартості інвестицій в інструменти капіталу. Для визначення поточної справедливої вартості фінансових активів використовуються наступні методи оцінки: 1) на основі цін котирування (нескоригованих) на активних ринках на ідентичні активи, до яких Товариство може мати доступ на дату оцінки; 2) на основі цін котирування на подібні активи на активних ринках; або цін котирування на ідентичні або подібні активи на ринках, які не є активними; або інших вхідних даних, підтверджених ринком. 3) на основі вхідних даних, яких немає у відкритому доступі (закритих вхідних даних), які мають бути скориговані, якщо доступна у розумних межах інформація свідчить про те, що інші учасники ринку використали б інші дані. Зміни справедливої вартості інвестицій в інструменти капіталу визнаються в іншому сукупному доході та, відповідно, у власному капіталі (субрахунки рахунку 41), за виключенням дивідендів. Товариство визначає оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за борговими фінансовими активами та дебіторською заборгованістю в сумі, що дорівнює:  сумі майбутніх кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу, якщо кредитний ризик за цим фінансовим активом значно збільшився з моменту первісного визнання та за кредитно-знеціненими фінансовими активами;  сумі майбутніх кредитних збитків за 12 місяців (12-місячні очікувані кредитні збитки), якщо відсутнє значне збільшення кредитного ризику за цим фінансовим активом з моменту первісного визнання. На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи відбулося значне збільшення кредитного ризику за фінансовим активом з моменту первісного визнання. Здійснюючи таку оцінку Товариство порівнює ризик настання дефолту (ймовірність дефолту) за фінансовим активом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту (ймовірністю дефолту) за фінансовим активом на дату первісного визнання. Товариство вважає кредитний ризик за фінансовим активом низьким, якщо ймовірність дефолту за таким фінансовим активом не перевищує 10%. Під час аналізу змін кредитного ризику Товариство враховує наступну інформацію про боржника (емітента):  значні зміни внутрішніх показників кредитного ризику;  значні зміни зовнішніх ринкових показників кредитного ризику для певного фінансового інструменту або аналогічного фінансового інструменту з таким же строком дії;  існуючі або прогнозовані несприятливі зміни комерційних, фінансових або економічних умов, які, як очікується, призведуть до значних змін в здатності боржника виконати свої боргові зобов’язання;  фактичні або очікувані значні зміни результатів операційної діяльності боржника (зменшення виручки, збільшення операційних ризиків, зниження якості активів, проблеми, пов’язані з ліквідністю та/або управлінням, тощо);  значне збільшення кредитного ризику за іншими фінансовими інструментами того ж боржника;  фактичні або очікувані несприятливі зміни нормативно-правових, економічних або технологічних умов діяльності боржника, що призводить до значних змін в здатності боржника виконати свої боргові зобов’язання. Незалежно від наведених вище чинників, Товариство вважає, що кредитний ризик за фінансовим активом значно збільшився з моменту первісного визнання, якщо платежі за таким фінансовим активом прострочені більше ніж на 30 днів. Дебіторська заборгованість Для дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги Товариство оцінює резерв під збитки в розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії. Для оцінювання очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю Товариство використовує матрицю резервування. Матриця резервування визначає фіксовані ставки резервування, залежно від виду заборгованості, виду контрагента та терміну прострочення заборгованості. Матриця резервування Група дебіторів Термін прострочення заборгованості (календарні дні) 181-365 366-730 730-1095 понад 1095 Юридичні особи – орендарі 0% 25% 50% 100% Юридичні особи – замовники проектних робіт 0% 25% 40% 100% Інші юридичні особи 0% 25% 50% 100% Фізичні особи підприємці 0% 30% 60% 100% Фізичні особи (не суб’єкти підприємницької діяльності) 0% 30% 70% 100% Дебітори, щодо яких наявна інформація про можливість ліквідації, процедури банкрутства. 100% 100% 100% 100%

тис. грн
Фінансові активи, клас
Фінансові активи за амортизованою собівартістю, клас Фінансові активи за справедливою вартістю, клас
Торговельна дебіторська заборгованість Інші фінансові активи за амортизованою вартістю Інвестиції у капітал
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття інформації про фінансові активи
Фінансові активи 3,199 3,237 27,486 4,817 30,685 8,054 295 295 30,685 8,349
Фінансові активи, за справедливою вартістю 295 295 295
Узгодження змін в рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів
Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на початок періоду 328 176 1,765 1,088 2,093 1,264 2,093 1,264
Зміни у рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів
Додатковий резерв, визнаний у прибутку чи збитку, резервний рахунок під кредитні збитки за фінансовими активами 18 429 621 795 639 1,224 639 1,224
Використання, рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів (77) (277) (201) (118) (278) (395) (278) (395)
Загальна сума збільшення (зменшення) рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів (59) 152 420 677 361 829 361 829
Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на кінець періоду 269 328 2,185 1,765 2,454 2,093 2,454 2,093
Аналіз вразливості до кредитного ризику за допомогою внутрішньої системи кредитного рейтингу

Кредитний ризик – це ризик, який являє собою ризик фінансового збитку для Товариства через невиконання контрагентом свого зобов’язання перед Товариством за договором. Даний ризик виникає в основному в зв’язку з дебіторською заборгованістю орендарів. Управління кредитним ризиком здійснюється відповідно до політики і процедур, встановлених в Товаристві. Оцінка майбутніх кредитних збитків здійснюється на кожну звітну та проміжну звітну дату, використовуючи матрицю резервування. Ставки резервування базуються на періоді прострочення для різних груп дебіторів. Дебіторська заборгованість вважається безнадійною, коли вона прострочена більше, ніж на три роки. Максимальний кредитний ризик на звітну дату – це балансова вартість дебіторської заборгованості. Інформація про кредитний ризик щодо дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги наведена в примітці 5.9.

тис. грн
Фінансові активи, категорія
Фінансові активи за амортизованою собівартістю, категорія Фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, категорія
Інвестиції в інструменти капіталу, призначені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття інформації про фінансові активи
Фінансові активи 30,685 8,054 295 295 30,685 8,349
Фінансові активи, за справедливою вартістю 295 295 295
Узгодження змін в рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів
Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на початок періоду 2,093 1,264 2,093 1,264
Зміни у рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів
Додатковий резерв, визнаний у прибутку чи збитку, резервний рахунок під кредитні збитки за фінансовими активами 639 1,224 639 1,224
Використання, рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів (278) (395) (278) (395)
Загальна сума збільшення (зменшення) рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів 361 829 361 829
Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на кінець періоду 2,454 2,093 2,454 2,093
[822390-03] Примітки - Фінансові зобов’язання
Розкриття інформації про фінансові зобов'язання

Під час первісного визнання Товариство оцінює всі фінансові зобов’язання за справедливою вартістю. Найкращими доказами справедливої вартості фінансового зобов’язання при первісному визнанні є ціна операції, тобто справедлива вартість одержаної компенсації. Якщо Товариство з'ясовує, що справедлива вартість при первісному визнанні відрізняється від вартості за договором, то різниця між вартістю за договором та справедливою вартістю відображається як витрати/дохід з одночасним збільшенням/зменшенням балансової вартості фінансового зобов’язання. Подальша оцінка фінансових зобов’язань здійснюється за амортизованою собівартістю.

тис. грн
Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю, клас Фінансові зобов'язання, клас
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Розкриття інформації про фінансові зобов'язання
Фінансові зобов'язання 99,083 2,481 99,083 2,481
[822390-12] Примітки - Узгодження змін у величині можливих збитків та пояснення змін валової балансової вартості для фінансових інструментів
тис. грн
Фінансові інструменти, клас
Торговельна дебіторська заборгованість Інші фінансові інструменти
Типи оцінки очікуваних кредитних збитків Типи оцінки очікуваних кредитних збитків Типи оцінки очікуваних кредитних збитків
12-місячні очікувані кредитні збитки 12-місячні очікувані кредитні збитки 12-місячні очікувані кредитні збитки
Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття інформації про узгодження змін у резерві під збитки та пояснення змін валової балансової вартості для фінансових інструментів
Фінансові активи на початок періоду 3,565 3,264 (328) (176) 3,237 3,088 3,565 3,264 (328) (176) 3,237 3,088 6,877 7,711 (1,765) (1,088) 5,112 6,623 6,877 7,711 (1,765) (1,088) 5,112 6,623 10,442 10,975 (2,093) (1,264) 8,349 9,711 10,442 10,975 (2,093) (1,264) 8,349 9,711
Збільшення (зменшення) фінансових активів
Збільшення (зменшення) через передавання, фінансові активи (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20)
Зменшення через припинення визнання, фінансові активи (77) (277) 77 277 (77) (277) 77 277 (201) (178) 201 118 (60) (201) (178) 201 118 (60) (278) (455) 278 395 (60) (278) (455) 278 395 (60)
Збільшення через видачу або придбання, фінансові активи 826 1,817 826 1,817 826 1,817 826 1,817 374 374 374 374 826 2,191 826 2,191 826 2,191 826 2,191
Збільшення (зменшення) через зміну потоків грошових коштів за договором, фінансові активи (846) (918) (429) (846) (1,347) (846) (918) (429) (846) (1,347) 23,350 (27) (795) 23,350 (822) 23,350 (27) (795) 23,350 (822) 22,504 (945) (1,224) 22,504 (2,169) 22,504 (945) (1,224) 22,504 (2,169)
Збільшення (зменшення) через курсові та інші зміни, фінансові активи
Збільшення (зменшення) через інші дії, фінансові активи (321) (18) (18) (321) (321) (18) (18) (321) (355) (983) (621) (976) (983) (355) (983) (621) (976) (983) (355) (1,304) (639) (994) (1,304) (355) (1,304) (639) (994) (1,304)
Загальна сума збільшення (зменшення) через валютний курс та інші зміни, фінансові активи (321) (18) (18) (321) (321) (18) (18) (321) (355) (983) (621) (976) (983) (355) (983) (621) (976) (983) (355) (1,304) (639) (994) (1,304) (355) (1,304) (639) (994) (1,304)
Загальна сума збільшення (зменшення) фінансових активів (97) 301 59 (152) (38) 149 (97) 301 59 (152) (38) 149 22,794 (834) (420) (677) 22,374 (1,511) 22,794 (834) (420) (677) 22,374 (1,511) 22,697 (533) (361) (829) 22,336 (1,362) 22,697 (533) (361) (829) 22,336 (1,362)
Фінансові активи на кінець періоду 3,468 3,565 (269) (328) 3,199 3,237 3,468 3,565 (269) (328) 3,199 3,237 29,671 6,877 (2,185) (1,765) 27,486 5,112 29,671 6,877 (2,185) (1,765) 27,486 5,112 33,139 10,442 (2,454) (2,093) 30,685 8,349 33,139 10,442 (2,454) (2,093) 30,685 8,349
[822390-13] Примітки - Величини кредитного ризику
Вразливість до кредитного ризику за кредитними зобов'язаннями та контрактами фінансових гарантій


Таблиця A - Величина кредитного ризику - Зовнішні кредитні рейтинги
тис. грн
Статті Усього
Усього наявні зовнішні кредитні рейтинги Відсутні зовнішні кредитні рейтинги
Інвестиційний рівень Спекулятивний рівень
Фінансові активи 33,139 33,139
Таблиця B - Величина кредитного ризику - Внутрішні кредитні рейтинги
тис. грн
Статті Усього
Усього наявні внутрішні кредитні рейтинги Відсутні внутрішні кредитні рейтинги
Інвестиційний рівень Спекулятивний рівень
Фінансові активи 33,139 33,139
Таблиця C - Величина кредитного ризику - Ймовірність невиконання зобов'язань (дефолт)
тис. грн
Статті Усього
не більше 10% від 10% до 25% (включно) від 25% до 50% (включно) більше 50%
Фінансові активи 33,139 33,139
Таблиця D - Величина кредитного ризику - Класи фінансових інструментів
тис. грн
Статті Усього
Торговельна дебіторська заборгованість Інші фінансові інструменти
Фінансові активи 3,468 29,671 33,139
Таблиця E - Величина кредитного ризику - Типи оцінки очікуваних кредитних збитків
тис. грн
Статті Усього
12-місячні очікувані кредитні збитки Очікувані кредитні збитки за весь строк дії
Фінансові активи 33,139 33,139
Таблиця F - Величина кредитного ризику - Методи оцінки очікуваних кредитних збитків
тис. грн
Статті Усього
Очікувані кредитні збитки за індивідуальною оцінкою Очікувані кредитні збитки за сукупною оцінкою
Фінансові активи 33,139 33,139
Таблиця G - Величина кредитного ризику - Зменшення корисності за кредитними фінансовими інструментами
тис. грн
Статті Усього
Фінансові інструменти не кредитно-знецінені Фінансові інструменти кредитно-знецінені
Фінансові інструменти придбані або створені кредитно-знецінені Фінансові інструменти кредитно-знецінені після придбання або створення
Фінансові активи 33,139 33,139
Таблиця H - Величина кредитного ризику - Балансова вартість, накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів, зменшення корисності та валова балансова вартість
тис. грн
Статті Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичене зменшення корисності
Фінансові активи 33,139 (2,454) 30,685
[822390-14] Примітки - Матриця резерву за зобов'язанням
Таблиця А - Матриця забезпечення за класами фінансових інструментів
тис. грн
Статті Фінансові інструменти по класах - Усього
Торговельна дебіторська заборгованість Інші фінансові інструменти
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Фінансові активи (валова балансова вартість) 3,468 3,565 29,671 6,877 33,139 10,442
Очікуваний рівень збитків за кредитами, % 8.00% 9.00% 7.00 26.00 8.00% 20.00%
Фінансові активи (балансова вартість) 3,199 3,237 27,486 5,112 30,685 8,349
Таблиця В - Матриця забезпечення за тривалістю прострочення
тис. грн
Статті Фінансові активи за тривалістю прострочення - Усього
Поточний Більше одного місяця та не більше двох місяців Більше двох місяців та не більше трьох місяців Більше трьох місяців
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Фінансові активи (валова балансова вартість) 23,546 2,246 6 212 346 9,587 7,638 33,139 10,442
Очікуваний рівень збитків за кредитами, % 26.00% 25.00% 8.00% 20.00%
Фінансові активи (балансова вартість) 23,456 2,246 6 212 346 7,223 5,545 30,685 8,349
Таблиця С - Матриця забезпечення, балансова вартість, накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів, зменшення корисності та валова балансова вартість
тис. грн
Статті Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичене зменшення корисності
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Фінансові активи 33,139 10,442 (2,454) (2,093) 30,685 8,349
[823000-1] Примітки - Оцінка справедливої вартості активів
Розкриття інформації про оцінку справедливої вартості

Товариство класифікує оцінки за справедливою вартістю за допомогою ієрархії справедливої вартості: 1) рівень 1: ціни котирувань на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань; 2) рівень 2: вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для активів або зобов’язань або прямо, або опосередковано; 3) рівень 3: вхідні дані активів або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку, які можна спостерігати. Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання є ціни котирування на активному ринку. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо ціни котирування легко і регулярно доступні та відображають фактичні й регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. Справедлива вартість визначається як ціна, узгоджена між зацікавленим покупцем та зацікавленим продавцем в операції незалежних сторін. Мета визначення справедливої вартості для фінансового інструмента, який відкрито купується та продається на активному ринку – отримати ціну, за якою відбулась би операція з цим інструментом на кінець звітного періоду на найсприятливішому активному ринку, до якого Товариство має безпосередній доступ. Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, Товариство визначає справедливу вартість, застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на застосуванні останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні), посиланні на поточну справедливу вартість іншого ідентичного інструмента, аналізі дисконтованих грошових потоків. Мета застосування методів оцінювання – визначити, якою була б ціна операції на дату оцінки в обміні між незалежними сторонами, виходячи із звичайних міркувань бізнесу. Справедлива вартість оцінюється на основі результатів застосування методів оцінювання, в яких максимально враховуються ринкові показники (та якомога менше – дані, специфічні для товариства). Періодично Товариство обстежує методи оцінювання та перевіряє їх на обґрунтованість, застосовуючи ціни спостережених поточних ринкових операцій з такими самими інструментами, або на основі інших доступних спостережених ринкових даних. Справедлива вартість фінансових інструментів базується на наведених далі чинниках: - вартість грошей у часі; - кредитний ризик; - ціни на валютних біржах; - товарні ціни; - ціни на інструменти капіталу; - волатильність; - ризик дострокового погашення та ризик відмови; - витрати на обслуговування фінансового активу або фінансового зобов’язання.

Розкриття інформації про оцінку активів за справедливою вартістю

У зв’язку з тим, що інвестиції в інструменти капіталу Товариство не утримує для торгівлі і бізнес-моделлю не передбачено отримання прибутку від короткострокових коливань справедливої вартості таких інвестицій, було прийняте безвідкличне рішення про відображення в іншому сукупному доході змін справедливої вартості інвестицій в інструменти капіталу. Для визначення поточної справедливої вартості фінансових активів використовуються наступні методи оцінки: 1) на основі цін котирування (нескоригованих) на активних ринках на ідентичні активи, до яких Товариство може мати доступ на дату оцінки; 2) на основі цін котирування на подібні активи на активних ринках; або цін котирування на ідентичні або подібні активи на ринках, які не є активними; або інших вхідних даних, підтверджених ринком. 3) на основі вхідних даних, яких немає у відкритому доступі (закритих вхідних даних), які мають бути скориговані, якщо доступна у розумних межах інформація свідчить про те, що інші учасники ринку використали б інші дані. Зміни справедливої вартості інвестицій в інструменти капіталу визнаються в іншому сукупному доході та, відповідно, у власному капіталі (субрахунки рахунку 41), за виключенням дивідендів.

Розкриття інформації про оцінку активів за справедливою вартістю:
тис. грн
Активи - Усього
Інші цінні папери, які надають право власності
Всі рівні ієрархії справедливої вартості Всі рівні ієрархії справедливої вартості
Рівень 1 ієрархії справедливої вартості Рівень 2 ієрархії справедливої вартості Рівень 3 ієрархії справедливої вартості Рівень 1 ієрархії справедливої вартості Рівень 2 ієрархії справедливої вартості Рівень 3 ієрархії справедливої вартості
Активи 295 295 295 295
У тому числі за періодичною оцінкою за справедливою вартістю 295 295 295 295
Інформація щодо оцінок, що належать до 3-го рівня ієрархії справедливої вартості:
Опис методики оцінки, застосованої при оцінці справедливої вартості, активи

В зв’язку з тим, що ринок фінансового інструменту, представленого простими іменними акціями не є активним , Товариство встановлює справедливу вартість застосовуючи метод оцінювання. Справедлива вартість оцінюється на основі результатів методу оцінювання незалежного оцінювача, в якому враховані ринкові показники.

Періодичні оцінки справедливої вартості, що належать до 3-го рівня ієрархії справедливої вартості:
тис. грн
За всіма класами активів
Інші цінні папери, які надають право власності
Узгодження змін в оцінці справедливої вартості, активи
Активи на початок періоду 1,225 1,225
У тому числі за періодичною оцінкою за справедливою вартістю 1,225 1,225
Зміни в оцінці справедливої вартості, активи
Прибутки (збитки), визнані в іншому сукупному доході, оцінка за справедливою вартістю, активи
Прибутки (збитки), визнані в іншому сукупному доході, за винятком курсових різниць, оцінка за справедливою вартістю, активи (850) (850)
Загальна сума прибутку (збитку), визнана в іншому сукупному доході, з урахуванням курсових різниць, оцінка за справедливою вартістю, активи (850) (850)
Продаж, оцінка за справедливою вартістю, активи (20) (20)
Розрахунки, оцінка за справедливою вартістю, активи (60) (60)
Загальна сума збільшення (зменшення) оцінки справедливої вартості, активи (930) (930)
Активи на кінець періоду 295 295
У тому числі за періодичною оцінкою за справедливою вартістю 295 295
[823180] Примітки - Нематеріальні активи
Розкриття інформації про нематеріальні активи

Порядок визнання, оцінки нематеріальних активів та подальшого відображення в обліку всіх пов’язаних із ними операцій регулюються МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи». Нематеріальні активи – немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути ідентифіковані, тобто можуть бути відокремлені або відділені від товариства або виникають внаслідок договірних або інших юридичних прав (незалежно від того, чи можуть вони бути відокремлені). Нематеріальні активи визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, що відносяться до активу, надходитимуть товариству та собівартість активу можна достовірно оцінити.

Розкриття детальної інформації про нематеріальні активи

Класи (групи) нематеріальних активів, що застосовуються Підприємством: - права на користування майном (земельною ділянкою, будівлею), право на оренду приміщень тощо; - права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо); - авторські та суміжні з ними права (право на програми для ЕОМ, бази даних тощо); - гудвіл – перевага, яку отримує покупець при купівлі вже діючого підприємства порівняно зі створенням нового; - інші нематеріальні активи (право на проведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв, проектна документація тощо). Патенти і ліцензії, придбані на строк більше одного року, визнаються у фінансовій звітності нематеріальними активами. В момент первісного визнання нематеріальні активи всіх класів оцінюються за собівартістю. Наступна оцінка здійснюється за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Строк корисної експлуатації визначається за кожним активом та залежить від виду нематеріальних активів. Амортизація всіх класів (груп) нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Строк корисної експлуатації та метод амортизації переглядаються один раз на рік. Амортизація нематеріальних активів з невизначеним строком корисної експлуатації не нараховується. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля. Протягом 2020 р. було реалізовано нематеріальний актив «Технічний архів» згідно договору купівлі-продажу з ДП «Інститут «Київпроект-1». Вартість продажу становить 171,0 тис. Нематеріальних активів, що контролюються товариством, але не визнані активами, у зв’язку з невідповідністю критеріям визнання, наведеним в МСБО 38 «Нематеріальні активи», Товариство не має. Нематеріальних активів, корисність яких зменшилась, Товариство не має. Протягом звітного періоду змін методів амортизації та термінів корисного використання нематеріальних активів не було. У зв’язку з тим, що технічний архів (документація) знаходиться в будівлі ПАТ «Київпроект», яка підлягає реконструкції, необхідно забезпечити безперешкодний доступ до архіву і його схоронність для ефективного використання та подальшої експлуатації. З метою збереження цілісності документації технічного архіву Товариства Наглядовою радою було прийнято рішення про продаж технічного архіву Покупцеві – ДП «Інститут «КИЇВПРОЕКТ-1» за ціною 171 тис. що відповідає його ринковій вартості, яка була визначена незалежним оцінювачем. Станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. Товариство не мало нематеріальних активів з обмеженим правом володіння та нематеріальних активів, заставлених як забезпечення зобов’язань. Протягом 2020 року Товариство не несло видатки на дослідження та розробки. Товариство провело тест на зменшення корисності нематеріальних активів відповідно до МСБО (IAS) 36, зокрема із врахуванням впливу наслідків пандемії Covid-19. Управлінський персонал, за поточних обставин, не виявив ознак зменшення корисності нематеріальних активів і не визнавав збитки від зменшення корисності.

Назви брендів Комп'ютерне програмне забезпечення Інші нематеріальні активи
Розкриття детальної інформації про нематеріальні активи
Опис статті(ей) у звіті про сукупний дохід, до якої(их) включено амортизацію нематеріальних активів

Адміністративні витрати

Адміністративні витрати

Не амортизуються

Метод амортизації, нематеріальні активи за винятком гудвілу

Прямолінійний

Прямолінійний метод

Строк корисної експлуатації, що вимірюється як період часу, нематеріальні активи за винятком гудвілу

P10Y

P2Y

Опис строку корисної експлуатації, нематеріальні активи за винятком гудвілу

Cтрок корисної експлуатації визначається за кожним активом та залежить від виду нематеріальних активів

Cтрок корисної експлуатації визначається за кожним активом та залежить від виду нематеріальних активів

Необмежений

тис. грн
Нематеріальні активи за винятком гудвілу
Назви брендів Комп'ютерне програмне забезпечення Інші нематеріальні активи
Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Узгодження змін у нематеріальних активах за винятком гудвілу
Нематеріальні активи за винятком гудвілу на початок періоду 4 4 (1) 3 4 140 93 (117) (90) 23 3 171 171 144 268 (118) (90) 26 178
Зміни у нематеріальних активах за винятком гудвілу
Амортизація, нематеріальні активи за винятком гудвілу 1 1 (1) (1) 30 27 (30) (27) 31 28 (31) (28)
Капітальні інвестиції на вдосконалення нематеріальних активів 46 47 46 47 46 47 46 47
Вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи за винятком гудвілу
Вибуття, нематеріальні активи за винятком гудвілу (171) (171) (171) (171)
Вибуття з використання, нематеріальні активи за винятком гудвілу (82) (82) (82) (82)
Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи за винятком гудвілу (82) (82) (0) (171) (171) (82) (171) (82) (0) (171)
Загальна сума збільшення (зменшення) нематеріальних активів за винятком гудвілу (1) (1) (1) (1) (36) 47 52 (27) 16 20 (171) (171) (36) (124) 51 (28) 15 (152)
Нематеріальні активи за винятком гудвілу на кінець періоду 4 4 (2) (1) 2 3 104 140 (65) (117) 39 23 108 144 (67) (118) 41 26
Розкриття інформації про нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання

Протягом 2020 р. було реалізовано нематеріальний актив «Технічний архів» з невизначеним строком корисного користування згідно договору купівлі-продажу з ДП «Інститут «Київпроект-1». Вартість продажу становить 171,0 тис.

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації
Опис нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання на підтвердження оцінки строку корисного використання як невизначеного

Технічний архів проектної документації

[826380] Примітки - Запаси
Розкриття інформації про запаси

Товарно - матеріальні цінності визнавати, оцінювати і обліковувати згідно вимогам МСБО (IAS) 2 «Запаси». Запаси визнаються активом, якщо існує ймовірність того, що Підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від їх використання та вартість може бути достовірно визначена. Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати кожне найменування. Залежно від надходження та цільового призначення запаси Підприємства класифікуються наступним чином: - Сировина та матеріали; - Паливо-мастильні матеріали; - Будівельні матеріали; - Запасні частини; - Тара та пакувальні матеріали; - Малоцінний інвентар; - Товари; - Готова продукція; - Незавершене виробництво.

Опис облікової політики щодо оцінки запасів

Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. В Балансі (Звіті про фінансовий стан) запаси відображаються за найменшою із двох величин: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Уцінки відображаються шляхом створення резерву під знецінення запасів. Транспортно - заготівельні витрати включати до собівартості придбаних запасів безпосередньо при їх оприбуткуванні. Установити такі методи оцінки вибуття запасів: - при відпусканні запасів у виробництво - метод ФІФО; - при відпусканні запасів у реалізацію - метод ФІФО.

Опис формул собівартості запасів

Установити такі методи оцінки вибуття запасів: - при відпусканні запасів у виробництво - метод ФІФО; - при відпусканні запасів у реалізацію - метод ФІФО

тис. грн
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Запаси, за чистою вартістю реалізації 4,027 4,139
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Вартість запасів, визнаних як витрати протягом періоду 7,298 36,266
[827570] Примітки - Інші забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи
Розкриття інформації про інші забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи

Інші забезпечення включають в себе забезпечення на виплату відпусток працівникам та забезпечення під нарахування штрафних санкцій. Умовні активи та зобов’язання. Товариство протягом 2021 року у справах про банкрутство в якості боржника не перебувало. ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» як кредитор продовжує брати участь у восьми провадженнях, порушених відносно боржників в 2015-2019 рр. на загальну суму 2 309,0 тис. грн. Забезпечення за судовими справами не створювались, у зв’язку з тим, що ймовірність вибуття ресурсів становить менше 50%.

Розкриття інформації про інші забезпечення

Забезпечення на виплату відпусток працівникам призначене для відшкодування майбутніх операційних витрат на оплату відпусток працівникам товариства. Сума забезпечення визначається як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, визначеного в наказі про облікову політику. Інші забезпечення включають в себе забезпечення під нарахування штрафних санкцій в результаті податкової перевірки з питань додержання податкового законодавства.

тис. грн
Інше забезпечення
Забезпечення за гарантією якості Забезпечення на реструктуризацію Забезпечення, пов'язане з судовим провадженням Забезпечення на відшкодування Забезпечення за обтяжливими договорами Забезпечення на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію Інше забезпечення, що пов'язане з довкіллям Забезпечення щодо загальних кредитних зобов'язань Забезпечення на податки крім податку на прибуток Різні інші забезпечення
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття інформації про інші забезпечення
Узгодження змін в інших забезпеченнях
Інше забезпечення на початок періоду 298 818 298 818
Зміни в інших забезпеченнях
Додаткові забезпечення, інші забезпечення
Нові забезпечення, інші забезпечення 515 476 515 476
Загальна сума додаткових забезпечень, інші забезпечення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 476 515 476
Забезпечення використані, інші забезпечння (339) (996) (339) (996)
Загальна сума збільшення (зменшення) інших забезпечень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 (520) 176 (520)
Інше забезпечення на кінець періоду 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 298 474 298
[831150] Примітки - Дохід (виручка) від договорів з клієнтами
Розкриття інформації про дохід від договорів з клієнтами

Відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності облік доходів та пов’язані з ними витрати регулюються МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Дохід визнається Товариством на підставі принципу безперервності, коли є впевненість в збільшенні майбутніх економічних вигід, результатом чого є збільшення власного капіталу, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників. Для визнання доходу від реалізації товарів / робіт / послуг Товариство здійснює наступні кроки: 1) ідентифікує договір; 2) виявляє зобов’язання щодо виконання; 3) визначає ціну операції; 4) розподіляє ціну операції на зобов’язання щодо виконання; 5) визнає дохід від реалізації. Договори з клієнтами не містять значного компоненту фінансування. Строки сплати дебіторської заборгованості за договорами, зазвичай, не перевищують 30 днів. Протягом звітного та попереднього періоду контрактні активи не визнавались. Товариство задовольняє зобов’язання щодо виконання в момент виконаня робіт або завершення надання послуг. Як правило, строк з моменту прийняття зобов’язання до моменту його задоволення не перевищує 30 днів. Компенсація за договорами з клієнтами є фіксованою і не включає змінні суми. Всі договори з клієнтами містять одне зобов’язання щодо виконання, тому Товариство не розподіляє ціну операцій. Протягом звітного періоду Товариство не визнавало активи внаслідок понесення витрат для отримання / виконання договорів з клієнтами.

Інформація про поточні/непоточні залишки за договорами з клієнтами на кінець періоду
тис. грн
Зобов'язання за договорами
Непоточні договірні зобов'язання 94,162
Поточні договірні зобов'язання 35
Загальна сума договірних зобов'язань 94,197
Дебіторська заборгованість за договорами з клієнтами
Поточна дебіторська заборгованість за договорами з клієнтами 3,199
Загальна сума дебіторської заборгованисті за договорами з клієнтами 3,199
Інформація про договори з клієнтами за звітний період
тис. грн
Дохід від договорів з клієнтами 7,800
Розкриття інформації про дезагрегацію доходу від договорів з клієнтами

Товариство дезагрегує дохід від звичайної діяльності, визнаний від договорів з клієнтами, за категоріями, які відображують вплив економічних чинників на природу, суму, час і невизначеність доходу від звичайної діяльності та грошових потоків. Товариство дезагрегує дохід від договоріів з клієнтами станом на 31.12.2020 року за видами наданих послуг - проектні роботи та оренда майна на загальну суму 32416 тис. грн., у т. ч.: - проектні роботи на суму 681 тис. грн.; - оренда на суму 31735 тис. грн.; та станом на 31.12.2019 року на загальну суму 50920 тис. грн., у т. ч.: - проектні роботи на суму 1281 тис. грн.; - оренда на суму 49639 тис. грн.

За типами клієнтів - Усього
тис. грн
Термін дії договору
Короткострокові договори
Час передачі товарів або послуг Час передачі товарів або послуг
Товари або послуги, передані в певний момент часу Товари або послуги, передані в певний момент часу
Усі сегменти Усі сегменти Усі сегменти Усі сегменти
звітний сегмент 1 звітний сегмент 2 звітний сегмент 1 звітний сегмент 2 звітний сегмент 1 звітний сегмент 2 звітний сегмент 1 звітний сегмент 2
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Дохід від договорів з клієнтами 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416
У тому числі товари, реалізовані / продані безпосередньо покупцям 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416
За типами клієнтів - Недержавні клієнти
тис. грн
Термін дії договору
Короткострокові договори
Час передачі товарів або послуг Час передачі товарів або послуг
Товари або послуги, передані в певний момент часу Товари або послуги, передані в певний момент часу
Усі сегменти Усі сегменти Усі сегменти Усі сегменти
звітний сегмент 1 звітний сегмент 2 звітний сегмент 1 звітний сегмент 2 звітний сегмент 1 звітний сегмент 2 звітний сегмент 1 звітний сегмент 2
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Дохід від договорів з клієнтами 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416
У тому числі товари, реалізовані / продані безпосередньо покупцям 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416
За типами договорів - Усього
тис. грн
Термін дії договору
Короткострокові договори
Час передачі товарів або послуг Час передачі товарів або послуг
Товари або послуги, передані в певний момент часу Товари або послуги, передані в певний момент часу
Усі сегменти Усі сегменти Усі сегменти Усі сегменти
звітний сегмент 1 звітний сегмент 2 звітний сегмент 1 звітний сегмент 2 звітний сегмент 1 звітний сегмент 2 звітний сегмент 1 звітний сегмент 2
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Дохід від договорів з клієнтами 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416
У тому числі товари, реалізовані / продані безпосередньо покупцям 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416
За типами договорів - Договори з фіксованою ціною
тис. грн
Термін дії договору
Короткострокові договори
Час передачі товарів або послуг Час передачі товарів або послуг
Товари або послуги, передані в певний момент часу Товари або послуги, передані в певний момент часу
Усі сегменти Усі сегменти Усі сегменти Усі сегменти
звітний сегмент 1 звітний сегмент 2 звітний сегмент 1 звітний сегмент 2 звітний сегмент 1 звітний сегмент 2 звітний сегмент 1 звітний сегмент 2
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Дохід від договорів з клієнтами 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416
У тому числі товари, реалізовані / продані безпосередньо покупцям 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416 7,800 31,735 681 7,800 32,416
Інформація про зв'язок між розкриттям інформації про дезагрегований дохід від договорів з клієнтами і про дохід за звітними сегментами

За 2020 рік та 2019 рік Товариство здійснювало діяльність за наступними операційними сегментами: Сегмент 1 - Оренда (надання послуг здавання в оренду власного нерухомого майна); Сегмент 2 - Проектні роботи.

Інформація про залишки за договорами з клієнтами на початок та кінець періоду
тис. грн
Договірні зобов'язання на початок періоду 1,156
Договірні зобов'язання на кінець періоду 94,197
Дебіторська заборгованість за договорами із клієнтами на початок періоду 3,237
Дебіторська заборгованість за договорами з клієнтами на кінець періоду 3,199
Інформація про дохід від звичайної діяльності, включений в залишки за договорами
тис. грн
Дохід, включений у залишок за договірними зобов'язаннями на початок періоду 1,121
Пояснення того, як строки здійснення зобов'язань щодо виконання пов'язані з типовим строком оплати

Договірні зобов"язання є авансами покупців відповідно до типових умов договорів.

[832610] Примітки - Оренда
Розкриття інформації про оренду

Товариство виступає в своїй діяльності і як орендар, і як орендодавець. Товариство як орендар Як орендар, Товариство визнає активи у вигляді права користування та зобов’язання з орендних платежів. Актив у вигляді права користування почали визнаватися Товариством з березня 2021 р. та обліковуються у складі дані як інші довгострокові активи. Товариство не утримує активи у формі права користування, зв'язані з орендованими активами, що відповідають визначенню інвестиційної нерухомості. Станом на звітну дату відображені активи з права користування, що являють собою договори оренди нежитлових приміщень. Облік ведеться відповідно до МСФЗ 16. Зазначені договори оренди заключені в зв’язку з початком реконструкції нежитлової будівлі ПАТ «Київпроект» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22. Орієнтовна дата введення в експлуатацію реконструйованого будинку ІV квартал 2024 року. Таким чином, за судженням керівництва, договори оренди передбачають пролонгацію строку оренди, тому Товариство здійснювало розрахунок вартості орендного зобов’язання виходячи з періоду оренди, а саме починаючи з дати початку договори оренди нежитлових приміщень по 31 грудня 2024 року. Амортизація розраховується за прямолінійним методом. Проценти, нараховані на поточну частину зобов’язання з оренди за 2021 р. становлять 176 тис. грн., включені до капітальних інвестицій на незавершене будівництво. Товариство є орендарем земельної ділянки комунальної власності за договором, укладеним в 2006 році строком на 25 років. Земельна ділянка орендується з метою експлуатації та обслуговування цілісного майного комплексу, який є власністю Товариства. Орендні платежі за договором оренди земельної ділянки комунальної власності є змінними платежами, які не залежать від індексу або ставки і, відповідно до МСФЗ 16, не включаються Товариством в оцінку орендного зобов’язання, а визнаються витратами того періоду, в якому платежі здійснюються. Витрати, пов’язані із змінними орендними платежами за 2021 рік склали 1 574,0 тис. грн., за 2020 р. склали 1 443 тис. грн. Загальний обсяг відтоку грошових коштів за оренду земельної ділянки за 2021 рік склав 1 574,0 тис. грн., за 2020 р - 1 442 тис. грн. Розмір орендних платежів за договорами оренди земельних ділянок комунальної власності встановлюється у договорах оренди, але, відповідно до Податкового кодексу України, річна сума платежів не може бути меншою за розмір земельного податку та не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки землі. Для визначення розміру орендних платежів використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок, яка щорічно індексується, з врахування коефіцієнту, що розраховується щороку центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Рада з МСФЗ випустила поправку до МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» - «Поступки щодо оренді, пов'язані з пандемією Covid-19 », згідно з якою орендар звільняється від застосування вимог МСФЗ (IFRS) 16 в частині обліку модифікацій договору оренди в разі поступок з оренди, які є прямим наслідком пандемії Covid-19. Товариство не отримувало поступки по оренді, модифікації до договорів не вносились. Товариство як орендодавець Одним з основних видів діяльності Товаристів є надання в операційну оренду власного нерухомого майна. Нерухомим майном, яке Товариство надає в операційну оренду, є приміщення (частини приміщень), що знаходяться в будівлі, яка є власністю Товариства. Інформація щодо будівлі розкрита в Примітці 5.3 «Основні засоби». Всі договори оренди, за якими Товариство виступає орендодавцем, є короткостроковими (до одного року). Дохід Товариства від операційної оренди за 2021 р. склав 7 746 тис. грн., за 2020 рік склав 31 601 тис. грн. Всі орендні платежі за договорами були фіксованим .

Розкриття інформації орендарем
Подання оренди для орендаря
Активи з права користування
тис. грн
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Активи з права користування, які не відповідають визначенню інвестиційної нерухомості 2,064
Опис статей звіту про фінансовий стан, які включають активи з права користування

Активи зправа користування включені жо статті Ішші непоточні нефінансові активи

Орендні зобов'язання
тис. грн
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Поточні зобов'язання за орендою 618
Непоточні орендні зобов'язання 1,519
Орендні зобов'язання 2,137
Опис статей звіту про фінансовий стан, які включають зобов'язання за орендою

Поточні зобов'язання за орендою включені за статтяии Іші поточні та непоточніфінансові зобовэzpfyyz

тис. грн
Активи
Інші активи
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття кількісної інформації про активи з права користування
Амортизація, активи з права користування 366 366
Активи з права користування на кінець періоду 2,064 2,064
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття іншої кількісної інформації про оренду для орендаря
Процентні витрати за орендними зобов'язаннями 176
Вибуття грошових коштів за договорами оренди 469
Приріст активів з права користування 2,064
[838000] Примітки - Прибуток на акцію
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Прибуток (збиток), що відноситься до власників звичайних акцій материнського підприємства
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває, який відноситься до власників звичайних акцій материнського підприємства, що використовується для обчислення базового прибутку на акцію 49 1,726
Прибуток (збиток), який відноситься до власників звичайних акцій материнського підприємства, що використовується для обчислення базового прибутку на акцію 49 1,726
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває, який відноситься до власників звичайних акцій материнського підприємства, що використовується для обчислення розбавленого прибутку на акцію 49 1,726
Прибуток (збиток), який відноситься до власників звичайних акцій материнського підприємства, що використовується для обчислення розбавленого прибутку на акцію 49 1,726
Середньозважена кількість звичайних акцій, що використовується для обчислення базового та розбавленого прибутку на акцію
Середньозважена кількість звичайних акцій, що використовується для обчислення базового прибутку на акцію 6,107,456 6,107,456
Середньозважена кількість звичайних акцій, що використовується для обчислення розбавленого прибутку на акцію 6,107,456 6,107,456
Базовий прибуток на акцію (грн)
Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває 0.01 0.28
Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію 0.01 0.28
Розбавлений прибуток на акцію (грн)
Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває 0.01 0.28
Загальна сума розбавленого прибутку (збитку) на акцію 0.01 0.28
[861200] Примітки - Акціонерний капітал, резерви та інша частка участі в капіталі
Розкриття інформації про акціонерний капітал, резерви та інший додатковий капітал

Зареєстрований статутний капітал, згідно зі Статутом товариства. Статутний капітал Товариства сплачений у повному обсязі. Права акціонерів встановлені Статутом товариства, Цивільним кодексом, Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими законодавчими актами. Протягом 2021 року статутний капітал не змінювався.

Розкриття інформації про класи акціонерного капіталу

За даними Переліку акціонерів, складеному ПАТ «НДУ» власниками акцій Товариства станом на 31.12.2021 р. є: 1. ТОВ «СПЕЦРЕНТФІНАНС» (Україна) – 47,623282 % 2. ТОВ «ДЖЕМП» (Україна) – 47,235346 % 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіон Плюс” (Україна) – 0, 719481% 4. Товариство з обмеженою відповідальністю “КИЇВПРОЕКТ” ( Україна) – 0, 000016% 6. Інші фізичні особи в кількості 914 осіб ( 4,809793 %), кожен з яких володіє часткою менше 5% та серед яких відсутні кінцеві бенефіціарні власники.

тис. грн
Статті Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Звичайні акції Привілейовані акції Звичайні акції Привілейовані акції
Кількість акцій, дозволених до випуску 6,107,456 6,107,456
Кількість акцій випущених
Кількість акцій випущених та повністю оплачених 6,107,456 6,107,456
Загальна кількість випущених акцій 6,107,456 6,107,456
Номінальна вартість акції (в гривнях) 2.00 2.00
тис. грн
Статті Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Звичайні акції Привілейовані акції Звичайні акції Привілейовані акції
Узгодження кількості акцій в обігу
Кількість акцій в обігу на початок періоду 6,107,456 6,107,456
Кількість акцій в обігу на кінець періоду 6,107,456 6,107,456
Опис характеру та мети резервів у складі власного капіталу
Резерв під прибутки та збитки за фінансовими активами, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Дооцінка фінансових інвестицій

Резервний капітал

Резервний капітал товариства створюється в розмірі 15% статутного капіталу товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства в розмірі не менше 5%. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства.

[880000] Примітки - Додаткова інформація
Винагорода аудитора
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Винагорода аудитора за аудиторські послуги 120 120
Загальна сума винагороди аудитора 120 120
Кількість та середня кількість працівників
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Кількість працівників 15.00 28.00
Середня кількість працівників 20.00 39.00
iso4217:UAH iso4217:UAH xbrli:shares xbrli:pure utr:ha xbrli:shares 04012780 2021-01-01 2021-12-31 04012780 2021-12-31 04012780 2020-12-31 04012780 2020-01-01 2020-12-31 04012780 2020-12-31 04012780 2019-12-31 04012780 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:TreasurySharesMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherEquityInterestMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:OtherEquityInterestMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:TreasurySharesMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:OtherEquityInterestMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:TreasurySharesMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherEquityInterestMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:NotLaterThanOneYearMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:LaterThanOneYearMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:NewIFRSsMember1 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:NewIFRSsMember2 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:NewIFRSsMember3 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:NewIFRSsMember4 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:NewIFRSsMember5 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:NewIFRSsMember6 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:NewIFRSsMember7 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:NewIFRSsMember8 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:InterestRateBenchmarkReformPhase2Member 04012780 2020-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:SubsidiariesMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:RelatedPartiesMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:BuildingsMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:BuildingsMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:BuildingsMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:MachineryMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:MachineryMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:MachineryMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 04012780 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 04012780 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 04012780 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 04012780 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 04012780 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2019-12-31 ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember 04012780 2020-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember 04012780 2021-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember 04012780 2021-01-01 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember 04012780 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:OtherFinancialInstrumentsMember 04012780 2021-12-31