Новини

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор
 
 
 
Воробйов Микола Олександрович
(посада)
 
(підпис)
 
(прізвище та ініціали керівника)
 
 
М.П.
 
26.12.2014
(дата)
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВПРОЕКТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22
4. Код за ЄДРПОУ
04012780
5. Міжміський код та телефон, факс
044 234-05-20 044 234-05-20
6. Електронна поштова адреса
at@kyivproekt.com.ua
 
 
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
29.12.2014
 
(дата)
2. Повідомлення
250 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
30.12.2014
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
www.kyivproekt.com.ua
в мережі Інтернет
29.12.2014
 
(адреса сторінки)
 
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата прийняття рішення
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
25.12.2014
припинено повноваження
Член Наглядової ради
Устименко Богдан Миколайович
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 25.12.14 (протокол № 30):
Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Устименка Богдана Миколайовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. Перебував на посадi члена Наглядової ради 22.10.14 – 02.12.14. У перiод з 22.10.14 – 02.12.14 перебував на посадi Голови Наглядової ради ПАТ «Київпроект». Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
25.12.2014
припинено повноваження
Член Наглядової ради
Доброва Свiтлана Костянтинiвна
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 25.12.14 (протокол № 30):
Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Добрової Свiтлани Костянтинiвни (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. У перiод 22.10.14 – 25.12.14 перебувала на посадi Члена Наглядової ради ПАТ «Київпроект», з 03.12.14 виконувала функцiї Голови Наглядової ради. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
25.12.2014
припинено повноваження
Член Наглядової ради
Мошкiвський Вiктор Євгенович
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 25.12.14 (протокол № 30):
Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Мошкiвського Вiктора Євгеновича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. У перiод 22.10.14 – 25.12.14 перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «Київпроект». Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
25.12.2014
обрано
Член Наглядової ради
Доброва Свiтлана Костянтинiвна
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 25.12.14 (протокол № 30):
Обрано членом Наглядової ради Товариства Доброву Свiтлану Костянтинiвну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. У перiод з 21.11.08 по 15.07.11 ТОВ «ФОРТIС», помiчник адвоката; з 15.07.11 по 01.02.12 ТОВ «СВIСС ПАРТНЕРЗ», юрист; з 01.02.12 по теперiшнiй час ТОВ «СВIСС ПАРТНЕРЗ», директор; з 06.08.14 по 25.12.14 – член Наглядової ради ПАТ «Київпроект». Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згiдно зi статутом Товариства. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
25.12.2014
обрано
Член Наглядової ради
Попов Олександр Євгенiйович
 
8.0473
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 25.12.14 (протокол № 30):
Обрано членом Наглядової ради Товариства Попова Олександра Євгенiйовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 8,0473 %. Iнформацiя про мiсця роботи: 09.12.2009-18.10.2010 ТОВ «Клiнiка «Мужское здоровье», менеджер; 13.01.2011-29.07.11 ПП «Вiкторiа», менеджер; 01.12.2011-23.03.12 ТОВ «ЦП ТРIС», менеджер; 22.10.2012- по теп. час АТ «ЗКЕМ»; 06.08.14 - 22.10.14 - член Наглядової ради ПАТ "Київпроект". Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згiдно зi статутом Товариства. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
25.12.2014
обрано
Член Наглядової ради
Луценко Iгор Миколайович
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 25.12.14 (протокол № 30):
Обрано членом Наглядової ради Товариства Луценка Iгоря Миколайовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. Iнформацiя про мiсце роботи: АТ «ЗКЕМ», начальник iнформацiйного вiддiлу. Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згiдно зi статутом Товариства. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
25.12.2014
припинено повноваження
Член Ревiзiйної комiсiї
Захаров Тарас Євгенiйович
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 25.12.14 (протокол № 30):
Припинно повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Захарова Тараса Євгенiйовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. У перiод 22.10.14 - 25.12.14 - член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Київпроект" (з 22.10.14 виконував повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї). Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
25.12.2014
припинено повноваження
Член Ревiзiйної комiсiї
Зiнченко Олександр Васильович
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 25.12.14 (протокол № 30):
Припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Зiнченка Олександра Васильовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. У перiод 22.10.14 по 25.12.14 - член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Київпроект". Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
25.12.2014
припинено повноваження
Член Ревiзiйної комiсiї
Кизименко Сергiй Анатолiйович
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 25.12.14 (протокол № 30):
Припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Кизименка Сергiя Анатолiйовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. У перiод 22.10.14 - 25.12.14 - член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Київпроект" Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
25.12.2014
обрано
Член Ревiзiйної комiсiї
Галкiна Зоя Михайлiвна
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 25.12.14 (протокол № 30):
Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Галкiну Зою Михайлiвну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Iнформацiя про останнi мiсця роботи: 03.09.2007-01.05.2008 ТОВ "Компанiя ОЛФОРД", консультант з економiчних питань; 01.07.2011- 25.05.2012 ТОВ «СВIСС ПАРТНЕРЗ», аналiтик консолiдованої iнформацiї; 01.12.2011-23.03.2012 ТОВ «ЦП ТРIС», менеджер; 22.10.2012- по теп. час АТ «ЗКЕМ». Посадова особа обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Київпроект» строком згiдно Статуту. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
25.12.2014
обрано
Член Ревiзiйної комiсiї
Вербiна Тетяна Вiкторiвна
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 25.12.14 (протокол № 30):
Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Вербiну Тетяну Вiкторiвну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Iнформацiя про мiсця роботи: 2009-2010 р.р. ТОВ «Агротрейд», заступник директора з фiнансiв та економiки; 2010-по теперiшнiй час ТОВ «ВВ – АУДИТ», директор. Посадова особа обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Київпроект» строком згiдно Статуту. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
25.12.2014
обрано
Член Ревiзiйної комiсiї
Нiкшич Олександр Аркадiйович
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 25.12.14 (протокол № 30):
Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Нiкшич Олександра Аркадiйовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Iнформацiя про мiсця роботи: 2009р. – по теп. час ТОВ «НКМЗ», заступник Генерального директора з фiнансового контролю. Посадова особа обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Київпроект» строком згiдно Статуту. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
25.12.2014
обрано
Голова Наглядової ради
Доброва Свiтлана Костянтинiвна
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ «Київпроект» вiд 26.12.14:
Обрано Головою Наглядової ради Товариства Доброву Свiтлану Костянтинiвну (згода на розкриття паспортних даних не надана) з 26.12.14. Посадова особа є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" 25.12.14 Доброва С.К. обрана членом Наглядової ради Товариства. Посадова особа обрана на посаду Голови Наглядової ради строком згiдно Статуту. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
25.12.2014
обрано
Голова Ревiзiйної комiсiї
Вербiна Тетяна Вiкторiвна
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Київпроект» вiд 26.12.14:
Обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства Вербiну Тетяну Вiкторiвну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" 25.12.14 Вербiна Т.В. обрана членом Ревiзiйної комiсi Товариства. Посадова особа обрана на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї з 26.12.14 строком згiдно Статуту. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
 

29 грудня 2014