Новини

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

 

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Емiтент до будь-яких об'єднань не належит. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, тому що рейтингова оцiнка не проводиться.
Облiгацiї та iншi цiннi папери Товариство в звiтному пеiодi не випускало, викуп та випуск власних акцiй не здiйснювало. Похiднi цiннi папери не випускались.
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Борговi цiннi папери не випускались. Iпотечного покриття, iпотечних сертифiкатiв, iпотечних активiв в звiтному перiодi не було. Випуску сертифiкатiв ФОН та розрахунку вартостi чистих активiв ФОН не було. Сертифiкати цiнних паперiв не видавались.
Ьовариство надає фiнансову та консолiдовану фiнансоу звiтнiсть за мiжнародними стандартами. Фiнансову звiтнiсть за Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку Товариство не надає.
Емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва не було. Товариство не є фiнансовою установою, тому Звiт про корпоративне управлiння не заповнються.

     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А 01 № 727264

3. Дата проведення державної реєстрації

18.01.1994

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

12214912

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

86

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури

68.2 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого майна

71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах

10. Органи управління підприємства

У Товариствi створено наступнi органи управлiння пiдприємства: Загальнi збори акцiонерiв – вищий орган Товариства; Наглядова рада – орган Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства , i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства» контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу; Директор – здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу Товариства; Ревiзiйна комiсiя – орган, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "Хрещатик"

2) МФО банку

300670

3) поточний рахунок

2600500018696

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "ВТБ Банк"

5) МФО банку

321767

6) поточний рахунок

26001010147481

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури

АГ № 573024

30.12.2010

Мiнистерство регiонального розвитку та будiвництва України

07.07.2015

Опис

Буде подовжено

 

Надання послуг i виконання робiт протипожежного характеру

295573

23.09.2011

Державна iнспекцiя техногенної безпеки України

Необмежена

Опис

Термiн дiї необмежений

 


13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

ТОВ "НВПI "Київпроект"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

39223116

4) місцезнаходження

м. Київ

5) опис

Згiдно рiшення Наглядової Ради (Протокол № 10 вiд 20 травня 2014 р.) засноване ТОВ "Науково-виробничий проектний iнститут "Київпроект" з часткою ПАТ "Київпроект" в статутному капiталi Товартисва з обмеженою вiдповiдальнiстю "Науково-виробничий проектний iнститут "Київпроект" (ТОВ "НВНI "Київпроект" ) - 20%.. Згiдно рiшення загальних зборiв засновникiв ТОВ "НВПI "Київпроект" (Протокол № 1 вiд 21 травня 2014 р.) ПАТ "Київпроект" свою частку в статутному капiталi формує шляхом внесення до статутного капiталу:
фонду технiчного архiву вартiстю 205836,00 грн;
знаку для товарiв i послуг вартiстю 55000,00 грн;
обладнання вартiстю 298164,00 грн.;
корпоративнi права вартiстю 195000,00 грн.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Хайтоп лiмiтед

н/д

н/дСейшельськi острови м.Вiкторiя Трiнiти хауз, оф.14

24.6748

Джетрiкс Лтд

н/д

н/дСейшельськi острови о. Мае, м. Вiкторiя Трiнiтi Хауз, оф. 14

24.9801

Арватi Глобал Лтд

н/д

н/дБританськi Вiргiнськi острови Тортола Роуд Таун, буд. Трайдент Чемберз, оф. а/с 146

24.9800

Iншi юридичнi особи

н/д

н/дн/д н/д н/д

8.6346

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фiзичнi особи

н/д н/д н/д

16.7305

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Доброва Свiтлана Костянтинiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1986

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

У перiод з 21.11.08 по 15.07.11 ТОВ «ФОРТIС», помiчник адвоката; з 15.07.11 по 01.02.12 ТОВ «СВIСС ПАРТНЕРЗ», юрист;з 01.02.12 по теперiшнiй час ТОВ «СВIСС ПАРТНЕРЗ», директор; з 06.08.14 по 25.12.14 – член Наглядової ради ПАТ «Київпроект». 25.12.2014 обрано членом Наглядової Ради на термiн згiдно зi Статутом Товариства.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.12.2014 На термiн згiдно зi Статутом Товариства- Голова Наглядової Ради

9) Опис

Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 25.12.14 (протокол № 30):
обрано членом Наглядової ради Товариства Доброву Свiтлану Костянтинiвну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згiдно зi статутом Товариства. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
26.12.2014 Доброву С.К. обрано Головою Наглядової Ради згiдно рiшення Наглядової Ради та строком повноважень згiдно Статуту Товариства.
Обов'язки та повноваження Голови Наглядової ради визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду ПАТ "Київпроект". Розмiр винагороди членiв Наглядової ради затверджується Загальними зборами акцiонерiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Попов Олександр Євгенiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1977

5) освіта**

середня

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

09.12.2009-18.10.2010 ТОВ «Клiнiка «Мужское здоровье», менеджер; 13.01.2011-29.07.11 ПП «Вiкторiа», менеджер; 01.12.2011-23.03.12 ТОВ «ЦП ТРIС», менеджер; 22.10.2012- по теп. час АТ «ЗКЕМ»; 06.08.14 - 22.10.14 - член Наглядової ради ПАТ "Київпроект".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.12.2014 Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згiдно зi статутом Товариства.

9) Опис

Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 25.12.14 (протокол № 30):
Обрано членом Наглядової ради Товариства Попова Олександра Євгенiйовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 8,0473 %. Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згiдно зi статутом Товариства. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
Обов'язки та повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду ПАТ "Київпроект". Розмiр винагороди членiв Наглядової ради затверджується Загальними зборами акцiонерiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Луценко Iгор Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнформацiя про мiсце роботи:01.05.2008-01.07.2011 - АТ «ЗКЕМ», начальник iнформацiйного вiддiлу. 01.06.2012 по теперiшнiй час - АТ «ЗКЕМ», начальник iнформацiйного вiддiлу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.12.2014 Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згiдно зi статутом Товариства.

9) Опис

Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 25.12.14
(протокол № 30) обрано членом Наглядової ради Товариства Луценка Iгоря Миколайовича
(згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства.
Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %.
Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Обов'язки та повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду ПАТ "Київпроект". Умови оплати дiяльностi Голови Наглядової Ради визнааються Загальними зборами за затвердженим кошторисом.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вербiна Тетяна Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнформацiя про мiсця роботи: 2009-2010 р.р. ТОВ "Агротрейд", заст. директора з фiнансiв та економiки; 2010-по теперiшнiй час ТОВ "ВВ-Аудит", директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.12.2014 Посадова особа обрана на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї з 26.12.14 строком згiдно Статуту.

9) Опис

Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 25.12.14 (протокол № 30):
Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Вербiну Тетяну Вiкторiвну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Обов'язки та повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Київпроект".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Галкiна Зоя Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1984

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнформацiя про останнi мiсця роботи: 03.09.2007-01.05.2008 ТОВ "Компанiя ОЛФОРД", консультант з економiчних питань; 01.07.2011- 25.05.2012 ТОВ «СВIСС ПАРТНЕРЗ», аналiтик консолiдованої iнформацiї; 01.12.2011-23.03.2012 ТОВ «ЦП ТРIС», менеджер; 22.10.2012- по теп. час АТ «ЗКЕМ».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.12.2014 осадова особа обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Київпроект» строком згiдно Статуту.

9) Опис

Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 25.12.14 (протокол № 30):
Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Галкiну Зою Михайлiвну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Посадова особа обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Київпроект» строком згiдно Статуту. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Обов'язки та повноваження члена Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Київпроект".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нiкшич Олександр Аркадiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1951

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

46

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнформацiя про мiсця роботи: 2009р. – по теп. час ТОВ «НКМЗ», заступник Генерального директора з фiнансового контролю.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.12.2014 Посадова особа обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Київпроект» строком згiдно Статуту.

9) Опис

Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 25.12.14 (протокол № 30):
Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Нiкшич Олександра Аркадiйовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Посадова особа обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Київпроект» строком згiдно Статуту. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Обов'язки та повноваження члена Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом та Положенням про Ревiзiйну
комiсiю ПАТ "Київпроект".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Начальник вiддiлу облiку, звiтностi та доходiв-- гол. бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клименко Вiталiй Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1964

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

до 2009 р. ТОВ "Схiдно-Українська металургiйна компанiя" - гол. бухгалтер с 02.2009 гол. бухгалтер ПрАТ "Аквасервiс" , смт. Михайлiвка Перевальського р-ну Луганської обл.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.12.2014 безстроково, згiдно трудового договору(за сумiцництвом)

9) Опис

Обов'язки та повноваження посадової особи визначаються посадовою iнструкцiєю.
Посадова особа займає посаду на iншому пiдприємствi - гол. бухгалтер ПрАТ "Аквасервiс" , смт. Михайлiвка Перевальського р-ну Луганської обл.
Непогашеної судимостi за корисливiта посадовi злочини не має.
Посадова особа отримує винагороду згiдно штатного розкладу.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Воробйов Микола Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 13.05.2009 директор ТОВ "Фiрма "Сула". З 01.10.2014 - Перший заступнк директора ПАТ "Київпроект". З 02.12.2014 - директор ПАТ "Київпроект".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.12.2014 Згiдно Статутуту на 3 роки

9) Опис

Обов'язки та повноваження посадової особи визначаються Статутом. Директор здiйснює повноваження
одноосiбного виконавчого органу Товариства. Директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам i
Наглядовiй Радi Товариства., органiзує виконання їх рiшень, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товаристваю
Непогашеної судимостi за корисливiта посадовi злочини не має.
Посадова особа отримує винагороду згiдно штатного розкладу.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Наглядової Ради

Доброва Свiтлана Костянтинiвна

 

0

0

0

0

0

0

член Наглядової РАди

Попов Олександр Євгенiйович

 

491483

8.0473

491483

0

0

0

Член Наглядової Ради

Луценко Iгор Миколайович

 

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiiйної комiсiї

Вербiна Тетяна Вiкторiвна

 

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Галкiна Зоя Михайлiвна

 

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Нiкшич Олександр Аркадiйович

 

0

0

0

0

0

0

Директор

Воробйов Микола Олександрович

 

0

0

0

0

0

0

Нач.вiддiлу облiку,звiтностi та дозодiв - гол. бухгалтер

Клименко Вiталiй Володимирович

 

0

0

0

0

0

0

Усього

491483

8.0473

49483

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Хайтоп Лiмiтед

н/д

н/д Сейшельсiкi острови н/д о. Мае, м. Вiкторiя Трiнiтi Хауз, оф.14

1507003

24.6748

1507003

24.6748

0

0

Джетрiкс Лтд

н/д

н/д Сейшельськi острови н/д о. Мае, м. Вiкторiя Трiнiтi Хауз, оф. 14

1525647

24.9801

1525647

24.9801

0

0

АРВАТI ГЛОБАЛ Лтд

н/д

н/д Британськi Вiргiнськi острови н/д Тортола Роуд Таун, буд.Трайдент Чемберз, оф. 146

982215

24.98

982215

24.98

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

4014865

74.6349

4014865

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

06.08.2014

Кворум зборів**

86.4048

Опис

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв. Збори скликанi згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства.Порядок денний розглянуто:
1. Про призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Про утворення Лiчильної комiсiї та формування її складу.
3. Про ситуацiю, що склалася у 2013 роцi з приводу незаконної змiни керiвництва Товариства.
4. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
5. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства
6. Про затвердження Положення про Правлiння Товариства.
7. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
9. Про розгляд, схвалення чи скасування деяких рiшень, прийнятих Правлiнням та/чи Наглядовою Радою Товариства.
Прийнятi рiшення з усiх питань порядку денного (крiм пит. 6), в т.ч.:
1. Обрано Голову та Секретаря Загальних зборiв.
2. Створено Лiчильну комiсiю Товариства у складi 5-ти осiб та обрано її членiв.
3. Надано доручення виконавчому органу вжити заходiв щодо притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб, винних у протиправному захопленнi ПАТ “КИЇВПРОЕКТ” в 2013 роцi
4. Затверджено Статут Товариства в новiй редакцiї та надано доручення вiдповiдним посадовим особам здiйснити необхiднi дiї щодо реєстрацiї статуту в установленому законодавством порядку.
5. Затверджено положення про Наглядову раду Товариства
6. Рiшення не прийнято.
7. Припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства (Марченка В.М., Мануйленка М.I., ТОВ «КУА «IНТЕР КЕПIТАЛ ГРУП», ЗАТ «АСК «РОКАДА», ТОВ «СТАЛЬКОН М».
8. Обрано членiв Наглядової ради Товариства (Устименка Б.М., Захарова Т.Є., Мошкiвського В.Є., Добровову С.К., Попова О.Є.).
9. Надано доручення Наглядовiй радi та виконавчому органу вивчити питання подачi позовiв до судових органiв щодо дiйсностi рiшень Наглядової ради та рiшень Правлiння, прийнятих в 2013-2014 рр.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

15.09.2014

Кворум зборів**

82.8971

Опис

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв скликанi згiдно з рiшенням Наглядової ради.
Порядок денний розглянуто:
1. Про утворення Лiчильної комiсiї та формування її складу.
2. Про призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Про внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його у новiй редакцiї.
4. Про затвердження Положення про Загальнi збори Товариства у новiй редакцiї.
5. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новiй редакцiї.
6. Про затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства у новiй редакцiї.
7. Про припинення повноважень Директора Товариства.
8. Про обрання Директора Товариства.
9. Про припинення повноважень Членiв Ревiзiйної комiсiї.
10. Про обрання Членiв Ревiзiйної комiсiї.
11. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
12. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
13. Про ситуацiю, що склалася у 2013 роцi з приводу незаконної змiни керiвництва Товариства.
Прийнятi рiшення з усiх питань порядку денного (крiм пит. 7, 12), в т.ч.:
1. Створити Лiчильну комiсiю Товариства у складi 3-х осiб та призначено її членiв.
2. Призначити Голову та Секретаря Загальних зборiв
3. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї
4. Затвердити Положення про Загальнi збори Товариства у новiй редакцiї.
5. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новiй редакцiї
6. Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства у новiй редакцiї
7. Рiшення не прийнято
8. Обрати Директора Товариства (Пiдгайного Я.М.).
9. Припинити повноваження Членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства
10. Обрати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства – три юридичнi особи.
11. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк
12. Рiшення не прийнято.
13. Надати доручення виконавчому органу Товариства вжити заходiв щодо притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб, винних у протиправному захопленнi ПАТ “КИЇВПРОЕКТ” в 2013 роцi

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

22.10.2014

Кворум зборів**

90.2078

Опис

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв скликанi згiдно з рiшенням Наглядової ради.
Порядок денний розглянуто:
1. Про утворення Лiчильної комiсiї та формування її складу.
2. Про призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Про внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його у новiй редакцiї.
4. Про затвердження Положення про Загальнi збори Товариства у новiй редакцiї.
5. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новiй редакцiї.
6. Про затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства у новiй редакцiї.
7. Про припинення повноважень Членiв Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання Членiв Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з Членами Наглядової ради Товариства та визначення розмiру їх винагороди, а також надання повноважень на пiдписання цих договорiв виконавчому органу Товариства.
10. Про припинення повноважень Директора Товариства.
11. Про обрання Директора Товариства.
12. Про припинення повноважень Членiв Ревiзiйної комiсiї.
13. Про обрання Членiв Ревiзiйної комiсiї.
14. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
15. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
16. Про ситуацiю, що склалася у 2013 роцi з приводу незаконної змiни керiвництва Товариства.
Прийнятi рiшення з усiх питань порядку денного, крiм (пит. 10, 15), в т.ч.:
1. Створити Лiчильну комiсiю Товариства у складi 3-х осiб
2. Призначити Голову та Секретаря Загальних зборiв
3. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
4. Затвердити Положення про Загальнi збори Товариства у новiй редакцiї.
5. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новiй редакцiї.
6. Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства у новiй редакцiї.
7. Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства.
8. Обрати членiв Наглядової ради Товариства (Доброву С.К., Устименка Б.М., Мошкiвського В.Є.).
9. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з Членами Наглядової ради Товариства
10. Рiшення не прийнято.
11. Обрати Директора Товариства (Пiдгайного Я.М.).
12. Припинити повноваження Членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (юридичних осiб, обраних зборами вiд 15.09.2014).
13. Обрати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (Захарова Т.Є., Зiнченка О.В., Кизименка С.А.).
14. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк
15. Рiшення не прийнято.
16. Надати доручення виконавчому органу Товариства вжити заходiв щодо притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб, винних у протиправному захопленнi ПАТ “КИЇВПРОЕКТ” в 2013 роцi

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

25.12.2014

Кворум зборів**

94.471

Опис

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв скликанi згiдно з рiшенням Наглядової ради.
Порядок денний зборiв розглянуто:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї Товариства.
2. Про призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Про припинення повноважень Членiв Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання Членiв Наглядової ради Товариства.
5. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з Членами Наглядової ради Товариства та визначення розмiру їх винагороди, а також надання повноважень на пiдписання цих договорiв виконавчому органу Товариства.
6. Про припинення повноважень Членiв Ревiзiйної комiсiї.
7. Про обрання Членiв Ревiзiйної комiсiї.
8. Про викуп Товариством розмiщених ним акцiй.
9. Про затвердження порядку викупу акцiй, що викуповуються Товариством.
10. Про затвердження строку викупу акцiй Товариства.
11. Про затвердження цiни викупу акцiй Товариства.
12. Про затвердження дiй Товариства щодо викуплених ним акцiй.
Прийнятi рiшення з усiх питань порядку денного (крiм пит. 8-12), в т.ч. :
1. Створити Лiчильну комiсiю Товариства та сформувати її у складi 3-х осiб
2. Призначити Голову та Секретаря Загальних зборiв
3. Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства (обраних зборами вiд 22.10.2014).
4. Обрати членiв Наглядової ради Товариства (Доброва С.К., Попов О.Є., Луценко I.М.).
5. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з Членами Наглядової ради Товариства.
6. Припинити повноваження Членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (обраних зборами вiд 22.10.2014).
7. Обрати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (Галкiна З.М., Вербiна Т.П., Нiкшич О.А.).

 


9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

 

 

Дата виплати дивідендів

 

 

 

 

Опис

Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Таiр-Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37589848

Місцезнаходження

02232 Україна н/д м. Київ просп. Маяковського, 67/15 оф. 59

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4430

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

044-500-59-76

Факс

н/д

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

Надава послуги з аудиту фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ "Київпроект" за 2014 р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне Акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна н/д м. Київ Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АБ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних папеiр та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

044-377-72-65

Факс

044-279-12-49

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

ПАТ "НДУ" здiйснює послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв на пiдставi договору № Е 7743/п вiд 21.08.2013.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Банк Перший"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20717958

Місцезнаходження

04112 Україна н/д м. Київ Дегтярiвська, 48

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ № 579809

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

044-590-09-24

Факс

044-590-09-24

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

ПАТ "НДУ" здiйснює послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв на пiдставi договору № Е 773/10 вiд 27.04.2010

 


XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку. Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект" є однiєю з найстарших i найбiльших проектних органiзацiй м.Києва. Здiйснює весь спектр робiт, повязаних iз виготовленням проектно-кошторисної документацiї по комплекснiй забудовi м.Києва. ПАТ "Київпроект" засноване згiдно з наказом Управлiння комунального майна м.Києва вiд 28.12.1993 року №176 шляхом перетворення державного пiдприємстваДержавного комунального проектного комплеку "Київпроект" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до розпорядження Представника Президента України в м. Києвi вiд 13.08.1993 р. № 862 "Про порядок корпоратизацiї перелiку пiдприємств комунальної власностi, що пiдлягають корпоратизацiї та графiку її проведення". Товариство зареєстроване Старокиївською державною адмiнiстрацiєю м.Києва 18.01.1994р. та внесено до єдиного державного реєстру юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 28.09.2004 р. номер запису в ЄДР № 107400000001490. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.11.2010 року, Протокол №19, повне найменування Товариства змiнено та затверджено нове: Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект" та внесено до єдиного державного реєстру юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 29.11.2010 р. номер запису в ЄДР № 10741050017001490. Проведена замiна свiдоцтва про державну реєстрацiю ц звязку зi змiною назви юридичної особи серiя Ф01№727264.
В 2014 р. злиття та приєднання не вiдбувалось.

 

Організаційна структура емітента.  Станом на 01.01.2014 р. в органiзацiйну структуру ПАТ "Київпроект" входять 10 дочiрнiх пiдприємств та одне товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю:
1.ДП"Iнститут "Київiнжпроект" ПАТ "Київпроект"- iдентифiкацiйний код: 35948173, мiсцезнаходження: 01030 м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22,зареєстрований Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 29.03.2011 за № 1 074 105 0004 030251. ДП "Iнститут" Київiнжпроект" ПАТ "Київпроект" є колективним пiдприємством утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 6 березня 2008 року.
2.ДП "Iнститут "Київжитлопроект" ПАТ "Київпроект" - iдентифiкацiйний код: 35947997, мiсцезнаходження: 01030 м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22, зареєстрований Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 30.03.2011 за № 1 074 105 0002 030234. ДП "Iнститут" Київжитлопроект" ПАТ "Київпроект" є колективним пiдприємством утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 6 березня 2008 року.
3.ДП "Iнститут"Київцивiльпроект" ПАТ "Київпроект"-iдентифiкацiйний код: 35947727, мiсцезнаходження: 01030 м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22,зареєстрований Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 30.03.2011 за № 1 074 105 0003 030202. ДП "Iнститут" Київцивiльпроект" ПАТ "Київпроект"є колективним пiдприємством утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 6 березня 2008 року.
4.ДП"Iнститут "Київгео" ПАТ "Київпроект"-iдентифiкацiйний код: 35947845, мiсцезнаходження: 01030 м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22,зареєстрований Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 29.03.2011 за № 1 074 105 0003 030216. ДП "Iнститут" Київгео "ПАТ "Київпроект" є колективним пiдприємством утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 6 березня 2008 року.
5.ДП"Iнститут"Київдормiстпроект" ПАТ "Київпроект" - iдентифiкацiйний код: 35948241, мiсцезнаходження: 01030 м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22,зареєстрований Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 29.03.2011 за № 1 074 105 0003 030258. ДП "Iнститут" Київдормiстпроект" ПАТ "Київпроект" є колективним пiдприємством утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 6 березня 2008 року.
6.ДП"Iнститут"Київтелекомелектропроект"ПАТ "Київпроект" - iдентифiкацiйний код: 35948257, мiсцезнаходження: 01030 м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22, зареєстрований Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 30.03.2011 за № 1 074 105 0003 030259. ДП "Iнститут"Київтелекомелектропроект" ПАТ "Київпроект"є колективним пiдприємством утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 6 березня 2008 року.
7.ДП"Iнститут Київпроект-1" ПАТ "Київпроект" - iдентифiкацiйний код: 35947866, мiсцезнаходження: 01030 м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22,зареєстрований Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 31.03.2011 за № 1 074 105 0002 030218. ДП "Iнститут Київпроект-1"ПАТ "Київпроект"є колективним пiдприємством утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 6 березня 2008 року.
8.ДП" Iнститут Генерального плану мiста Києва" - iдентифiкацiйний код: 32386367, мiсцезнаходження: 01030 м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22,зареєстрований Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 19.02.2003 за № 1 074 120 0000 002669. ДП "Iнститут Генерального плану мiста Києва" є колективним пiдприємством утвореним вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.03.2000 року.
9.ДП"Iнститут Київпроект-5"ПАТ "Київпроект"-iдентифiкацiйний код: 24578070, мiсцезнаходження: 01030 м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22,зареєстрований Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 30.03.2011 за № 1 074 105 0004 011421. ДП "Iнститут Київпроект-5" ПАТ "Київпроект"є колективним пiдприємством утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16 травня 1996 року.
10. ДП "Київметалпроект" ПАТ "Київпроект"-iдентифiкацiйний код: 320502510, мiсцезнаходження: 01030 м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22,зареєстрований Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 01.04.2011 за № 1 074 105 0012 004142. ДП "Київметалпроект" ПАТ "Київпроект"є колективним пiдприємством утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11 квiтня 2002 року.
Ухвалою Господарського суду м. Києва вiд 09.09.2014 р. вирiшено лiквiдувати дочiрнє пiдприємство "Iнститут ""Київжитлопроект" ПАТ "Київпроект" (ЄДРПОУ 35947997), як юридичну особу в зв'язку з банкрутством.
Згiдно рiшення Наглядової Ради (Протокол № 10 вiд 20 травня 2014 р.) засноване ТОВ "Науково-виробничий проектний iнститут "Київпроект" з часткою ПАТ "Київпроект" в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Науково-виробничий проектний iнститут "Київпроект" (ТОВ "НВНI "Київпроект" ) - 20%. Згiдно рiшення загальних зборiв засновникiв ТОВ "НВПI "Київпроект" (Протокол № 1 вiд 21 травня 2014 р.) ПАТ "Київпроект" свою частку в статутному капiталi формує шляхом внесення до статутного капiталу корпоративних прав ПАТ "Київпроект" на дочiрнi пiдприємства.

 

Чисельність працівників. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2014 рiк - 86 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 3 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого тижня - 1 особа. Фонд оплати працi в 2014 роцi становить 7115 тис. грн., збiльшився порiвнянно з 2013 р. (6440 тис. грн.) в зв’язку з компенсацiйними виплатами працiвникiв ПАТ "Київпроект" реалiзує полiтику, яка передбачає широкий комплекс заходiв, спрямованих на залучення молодих кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiї працюючих спiвробiтникiв.

 

Належність емітента до будь-яких обєднань підприємств. ПАТ "Київпроект" не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.

 

Спільна діяльність емітента. ПАТ "Київпроект" не проводить спiльної дiяльностiдiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду. За 2014 рiк пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило

 

Опис обраної облікової політики. Облiкова полiтика включає наступнi конкретнi елементи, якi необхiднi для розумiння фiнансової звiтностi.
Основнi засоби
Основнi засоби для облiку та складання звiтностi подiляються на наступнi групи:
• земельнi дiлянки;
• будiвлi, споруди i передавальнi пристрої;
• машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка);
• транспортi засоби;
• iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
• iншi основнi засоби;
• iншi необоротнi матерiальнi активи.
Критерiї визнання: iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з об’єктом, надiйдуть до товариства, i собiвартiсть об’єкта може бути достовiрно оцiнена.
Методи оцiнки основних засобiв.
Первiсна оцiнка об’єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що включає:
- цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються);
- будь-якi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї;
- попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї, зобов’язання за якими товариство на себе бере.
Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Подальшi витрати збiльшують первiсну вартiсть основних засобiв лише в тому випадку, якщо iснує велика ймовiрнiсть того, що товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з активом, та його вартiсть може бути достовiрно оцiнена. Всi iншi витрати визнаються як витрати в тому перiодi, в якому вони понесенi.
Строк корисної експлуатацiї розраховується виходячи з очiкуваного строку використання активу, очiкуваного фiзичного та морального зносу, технiчного та комерцiйного зносу, а також правових та iнших подiбних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатацiї переглядається раз на рiк.
Строк корисної експлуатацiї встановлювати для кожного об’єкта iндивiдуально експертною комiсiєю.
Орiєнтованi строки корисної експлуатацiї:
- машини та обладнання – 5 рокiв;
- комп’ютерне обладнання – 5 рокiв;
- телефони – 3 роки;
- меблi – 5 рокiв;
- транспортнi засоби – 10 рокiв;
- iнструменти, прилади, iнвентар – 5 рокiв;
- iншi основнi засоби –12 рокiв.
При встановленнi строку корисної експлуатацiї розраховувати мiнiмально допустимi строки амортизацiї основних засобiв вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України (п.145.1.).
Лiквiдацiйну вартiсть ОЗ з метою амортизацiї встановлювати для кожного об’єкта iндивiдуально експертною комiсiєю. Орiєнтовна лiквiдацiйна вартiсть – 5% вiд первiсної вартостi.
Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Земля має необмежений термiн експлуатацiї i тому не амортизується. Метод нарахування амортизацiї може переглядатися щорiчно. Результати його перегляду враховуються як перегляд бухгалтерської оцiнки. При цьому коригуванню пiдлягають амортизацiйнi вiдрахування поточного та майбутнього перiодiв.
Нарахування амортизацiї проводити з моменту, коли основний засiб став придатним для використання. Суму нарахованої амортизацiї пiдприємства вiдображають збiльшенням суми витрат пiдприємства i накопиченої амортизацiї основних засобiв. Нарахування амортизацiї припиняється з дати перекласифiкацiї основного засобу як такого, що утримується для продажу, або на дату припинення його визнання.
Переоцiнку основних засобiв проводити, якщо їх залишкова вартiсть суттєво (бiльш нiж на 10%) вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату балансу. Перевищення сум попереднiх дооцiнок об’єкта ОЗ над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi такого об’єкта включається до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу при вибуттi такого об’єкта.
Ремонти основних засобiв, що здiйснюються для пiдтримання об’єктiв в робочому станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигiд та регулярно доступних вигiд вiд його використання вiдображати як витрати перiоду i облiковувати на рахунках витрат дiяльностi в повному обсязi.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Критерiї визнання iнвестицiйної нерухомостi полягають у ймовiрностi надходження до товариства майбутнiх економiчних вигiд, пов’язаних з iнвестицiйною нерухомiстю, i можливостi достовiрно оцiнити вартiсть iнвестицiйної нерухомостi.
Первiсна оцiнка проводиться за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Подальша оцiнка здiйснюється за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Критерiї, що застосовуються товариством для вiддiлення iнвестицiйної нерухомостi вiд нерухомостi, зайнятою власником (основнi засоби):
- частку, яка утримується з метою орендної плати або для збiльшення капiталу, та частку, яка утримується для використання в основнiй дiяльностi товариства, можна продати окремо;
- якщо такi частки не можна продати окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною нерухомiстю, якщо тiльки незначна, не бiльше 10%, її частка утримується для використання в основнiй дiяльностi товариства.
Амортизацiю на об’єкти iнвестицiйної нерухомостi нараховувати за прямолiнiйним методом.
Лiквiдацiйну вартiсть об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi з метою нарахування амортизацiї прийняти рiвною нулю..
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи – немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд товариства або виникають внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи можуть вони бути вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть товариству та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
Веб-сторiнка, що є результатом розробки, визнається як нематерiальний актив тодi i тiльки тодi, коли, крiм виконання загальних критерiїв визнання, товариство буде здатне задовольнити вимогу продемонструвати, як його веб-сторiнка генеруватиме можливi майбутнi економiчнi вигоди, тобто генерувати доходи, включаючи прямi доходи вiд надання можливостi розмiщувати замовлення. Якщо веб-сторiнка розроблена головним чином для рекламування своїх власних продуктiв та послуг та стимулювання попиту на них, всi видатки на розробку такої веб-сторiнки визнаються як витрати коли вони понесенi.
Класи (групи) нематерiальних активiв, що застосовуються товариством:
- права на користування майном (земельною дiлянкою, будiвлею), право на оренду примiщень тощо;
- права на знаки для товарiв i послуг (товарнi знаки, торговi марки, фiрмовi назви тощо);
- авторськi та сумiжнi з ними права (право на програми для ЕОМ, бази даних тощо);
- гудвiл – перевага, яку отримує покупець при купiвлi вже дiючого пiдприємства порiвняно зi створенням нового;
- iншi нематерiальнi активи (право на проведення дiяльностi, використання економiчних та iнших привiлеїв, проектна документацiя тощо).
Патенти i лiцензiї, придбанi на строк бiльше одного року, визнаються у фiнансовiй звiтностi нематерiальними активами.
В момент первiсного визнання нематерiальнi активи всiх класiв оцiнюються за собiвартiстю. Наступна оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Строк корисної експлуатацiї визначається за кожним активом та залежить вiд виду нематерiальних активiв.
Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Строк корисної експлуатацiї та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк. Амортизацiя нематерiальних активiв з невизначеним строком корисної експлуатацiї не нараховується.
Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв прирiвнюється до нуля.
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi активи та зобов’язання вiдображаються за собiвартiстю, враховуючи знецiнення.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, визнаються коли товариство стає стороною за договором у вiдношеннi таких активiв. Первiсна їх оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання фiнансових активiв. Справедлива вартiсть визначається на базi котирувальної ринкової цiни. Якщо фiнансовий актив не має котирувань, то такий фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю, яка базується на результатах нещодавнього продажу непов’язаним третiм сторонам, або шляхом розрахунку дисконтованих грошових потокiв (лише для боргових цiнних паперiв). Виняток складають iнвестицiї в iнструменти власного капiталу, за якими вiдсутнi котирувальнi ринковi цiни на активному ринку та чия справедлива вартiсть не може бути надiйно оцiнена, а також пов’язанi з ними похiднi iнструменти, якi оцiнюються за собiвартiстю.
Товариство роздiляє процентний дохiд за фiнансовими активами, доступними для продажу, i результат переоцiнки цих активiв. Вiдсотки, розрахованi за методом ефективної ставки, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки за статтею «Процентнi доходи». Дивiденди за доступним для продажу iнструментом власного капiталу визнаються як прибуток, коли встановлено право товариства на отримання платежу. Змiни справедливої вартостi вказаної категорiї фiнансових активiв вiдображаються в iншому сукупному прибутку (та, вiдповiдно, у власному капiталi) у тому перiодi, у якому вони виникли. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному прибутку та є об’єктивне свiдчення зменшення корисностi активу, кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному прибутку, виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї в сумi, яка дорiвнює рiзницi мiж вартiстю його придбання i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку.
При припиненнi визнання доступних для продажу фiнансових активiв суми, ранiше визнанi в iншому сукупному прибутку визнаються як прибутки чи збитки.
Якщо в наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструмента, класифiкованого як доступний для продажу, збiльшується i це збiльшення може бути об’єктивно пов’язаним iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то збиток вiд зменшення корисностi сторнується i визнається у прибутку чи збитку.
Збитки вiд зменшення корисностi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, визнанi в прибутку чи збитку, не сторнуються.
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду товариство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть доступних для продажу фiнансових активiв, зменшилася.
До об’єктивних свiдчень зменшення корисностi доступних для продажу фiнансових активiв товариство вiдносить:
1) значнi фiнансовi труднощi емiтента:
• вартiсть чистих активiв емiтента менша вiд статутного капiталу;
або
• збиткова дiяльнiсть протягом останнiх трьох рокiв поспiль з тенденцiєю до збiльшення розмiру збиткiв;
2) невиконання зобов’язань:
• затримання бiльше, нiж на 180 днiв, строкiв виплати дивiдендiв пiсля об’явлення їх сплати (для iнвестицiй в iнструменти власного капiталу);
• прострочення бiльше, нiж на 90 днiв, сплати процентiв за борговими цiнними паперами;
3) товариству стає вiдомо, що емiтент може оголосити банкрутство або iншу фiнансову реорганiзацiю;
4) значне чи тривале зменшення справедливої вартостi iнвестицiї в iнструмент власного капiталу нижче його собiвартостi;
5) значнi змiни з негативним впливом, якi вiдбулися у технологiчному, ринковому, економiчному чи правовому середовищi, в якому здiйснює дiяльнiсть емiтент (лише для iнвестицiй в iнструменти власного капiталу).
Для фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, така справедлива вартiсть визначається на основi цiни котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котирувальним на активному ринку, якщо iнформацiю про цiновi котирування можна оперативно та регулярно отримувати вiд бiржi, дилера, брокера, галузевої групи, цiнової служби чи регулюючого органу та цi цiни вiдображають фактичнi та регулярнi ринковi угоди, що укладаються незалежними учасниками ринку.
При придбаннi цiнних паперiв та iнших фiнансових активiв в якостi ринкової вартостi може застосовуватися поточна цiна пропозицiї, а для оцiнки активу, що є в наявностi, чи зобов’язання – поточна цiна попиту.
При вiдсутностi ринкових котирувань для iнвестицiй в борговi iнструменти товариство застосовує аналiз дисконтованого грошового потоку iз використанням коефiцiєнту дисконтування, рiвного ринковiй ставцi вiдсотку для фiнансових iнструментiв, що мають аналогiчнi умови, включаючи кредитоспроможнiсть дебiтора, перiод дiї, що залишився, зафiксованiй у договорi ставцi вiдсотка, термiн, що залишився до погашення основної суми та валюту, у якiй повинна проводитися виплата.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли товариство стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цього фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива вартiсть наданої (отриманої) компенсацiї.
Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Станом на кожну звiтну дату товариство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася.
До об’єктивних свiдчень зменшення корисностi товариство вiдносить:
- порушення контракту, зокрема, прострочення платежу бiльше нiж на 365 днiв;
- стає вiдомо, що проти дебiтора може бути розпочато справу про банкрутство або процедуру досудової санацiї, або прийнято рiшення про лiквiдацiю.
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується через рахунок резерву пiд знецiнення з одночасним визнанням збитку за звiтний перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату сторнування.
Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi товариства.
Величина резерву сумнiвних боргiв визначається один раз рiк станом на 31 грудня звiтного року.
Для визначення резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi товариство формує групи дебiторiв з подiбними характеристиками та термiнами прострочення. Резерв визнається в процентах до балансової вартостi дебiторської заборгованостi на дату розрахунку.
Група дебiторiв Термiн прострочення заборгованостi (календарнi днi)
91-365 366-730 730-1095 понад 1095
Юридичнi особи – орендарi 0% 25% 50% 100%
Юридичнi особи – дочiрнi пiдприємства 0% 30% 70% 100%
Юридичнi особи – замовники послуг ВIТ та ВТ 0% 30% 60% 100%
Юридичнi особи – замовники проектних робiт (бюджет) 0% 0% 35% 80%
Юридичнi особи – замовники проектних робiт (не бюджет) 0% 25% 40% 100%
Iншi юридичнi особи 0% 30% 50% 100%
Фiзичнi особи пiдприємцi 0% 30% 60% 100%
Фiзичнi особи (не суб’єкти пiдприємницької дiяльностi) 0% 30% 70% 100%
Дебiтори, щодо яких наявна iнформацiя про можливiсть лiквiдацiї, процедури банкрутства. 100% 100% 100% 100%
Якщо суми нарахованого резерву недостатньо для списання безнадiйної дебiторської заборгованостi, таке перевищення заборгованостi над резервом вiдноситься на витрати звiтного перiоду.
Запаси
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати кожне найменування.
Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
В Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою iз двох величин: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Уцiнки вiдображаються шляхом створення резерву пiд знецiнення запасiв.
Транспортно - заготiвельнi витрати включати до собiвартостi придбаних запасiв безпосередньо при їх оприбуткуваннi.
Установити такi методи оцiнки вибуття запасiв:
- при вiдпусканнi запасiв у виробництво - метод ФIФО;
- при вiдпусканнi запасiв у реалiзацiю - метод ФIФО.
Запаси, якi не принесуть в майбутньому економiчної вигоди, признавати нелiквiдними i списувати в бухгалтерському облiку на субрахунок 947.
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети, що використовуються термiном не бiльше одного року, списуються одноразово при передачi в експлуатацiю.
З метою недопущення розкрадань (недостач) малоцiнних i швидкозношуваних предметiв, переданих в експлуатацiю i вилучених зi складу активiв, головному бухгалтеровi вести контроль за видачею таких МШП за мiсцями експлуатацiї шляхом забезпечення ставлення в облiкових картках пiдписiв працiвникiв в отриманнi МШП, вiдмiток про перемiщення МШП мiж структурними пiдроздiлами, а також складання актiв на їх списання у разi непридатностi до експлуатацiї.
Вести аналiтичний облiк таких МШП на забалансовому рахунку 073.
Зобов’язання та забезпечення
Забезпечення визнаються товариством, якщо
- товариство має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї;
- ймовiрно, що для погашення заборгованостi буде необхiдним вибуття ресурсiв, якi втiлюють в собi економiчнi вигоди;
- суму заборгованостi можна достовiрно оцiнити.
Визнане забезпечення оцiнюється за сумою, яка є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення теперiшньої заборгованостi на кiнець звiтного перiоду.
Непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи товариством не визнаються. Тим не менш, в фiнансовi звiтностi товариство розкриває iнформацiю про характер непередбачених зобов’язань, а також, за можливостi:
- оцiнку їх фiнансового впливу;
- ознаку невизначеностi, пов’язану iз сумою або визначенням часу будь-якого вибуття;
- можливiсть будь-якої компенсацiї.
З метою рiвномiрного розподiлу витрат протягом звiтного року створювати на пiдприємствi резерв для забезпечення оплати вiдпусток працiвникам пiдприємства. Суму забезпечення нараховувати щомiсячно. Отриману суму збiльшувати на суму вiдрахувань до фондiв обов’язкового соцiального страхування.
У кiнцi року пiдприємство зобов’язане уточнити нарахований резерв для оплати вiдпусток працiвникам. Пiдставою для коригування є данi iнвентаризацiї резерву, яка обов’язково проводиться на кiнець року. У результатi сума залишку забезпечення на оплату вiдпусток (з урахуванням ЄСВ) повинна вiдповiдати даним розрахунку, заснованим на кiлькостi календарних днiв невикористаних щорiчних вiдпусток працiвникiв i середньоденної зарплати працiвникiв, обчисленої згiдно з нормами законодавства.
Довгостроковi зобов’язання, на якi нараховуються проценти, вiдображати в балансi за її амортизованою собiвартiстю. Визначення цiєї вартостi залежить вiд виду зобов’язань та умов їх виникнення.
Виплати працiвникам
Витрати на персонал облiковуються згiдно МСБО 19 «Виплати працiвникам».
Виплати працiвникам здiйснюються згiдно з укладеним колективним договором, Положенням про оплату працi, положенням про премiювання, затвердженим штатним розписом пiдприємства, установленими тарифними ставками, iз використанням даних табельного облiку робочого часу.
Товариство не здiйснює виплати працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi.
Короткостроковi виплати працiвникам охоплюють такi статтi:
- оплата виконаної роботи, вiдповiдно до посадових окладiв;
- оплата часу щорiчної та додаткових вiдпусток;
- оплата за iнший невiдпрацьований час (у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатностi та iн.);
- надбавки та доплати до окладiв;
- премiї та винагороди;
- суми виплат, пов’язаних з iндексацiєю заробiтної плати працiвникiв;
- матерiальна допомога, що має систематичний характер;
- виплати соцiального характеру у грошовiй i натуральнiй формi (у т.ч. оплата або надання житла, автомобiлiв, страхування життя та/або здоров’я працiвникiв тощо);
- єдиний соцiальний внесок на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування.
Доходи
Вiдповiдно до вимог МСБО (IAS) 18 «Дохiд» для визнання доходу та визначення його суми необхiдно розрiзняти дохiд:
- вiд продажу товарiв;
- надання послуг (виконання робiт);
- використання активiв пiдприємства iншими сторонами, результатом якого є отримання вiдсоткiв, дивiдендiв, роялтi.
Дохiд вiд реалiзацiї робiт, послуг визнається в тому перiодi, в якому послуги наданi, з посиланням на ступiнь завершеностi операцiї. При цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiсля пiдписання акта наданих послуг (виконаних робiт).
Встановити класифiкацiю доходiв:
- дохiд вiд проектно-вишукувальних робiт (ПВР);
- дохiд вiд будiвництва об’єктiв;
- дохiд вiд операцiйної оренди активiв;
- дохiд вiд реалiзацiї полiграфiчних послуг;
- дохiд вiд реалiзацiї ТМЦ;
- дохiд вiд iнших послуг.
Визначати доходи вiд виконання будiвельних контрактiв з урахуванням ступеня завершеностi робiт за методом вимiрювання та оцiнки виконаної роботи на пiдставi актiв ф. № КБ-2в, ф. № КБ-3.
Для узагальнення iнформацiї про доходи пiдприємства вiд операцiйної дiяльностi, iнвестицiйної i фiнансової дiяльностi, а також вiд надзвичайних подiй, та з метою здiйснення ефективного аналiзу дiяльностi пiдприємства, в бухгалтерському облiку вiдображати усi доходи пiдприємства наступним чином:
? Доходи вiд операцiйної дiяльностi, якi включають в себе:
- дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї,
- дохiд вiд надання в користування об’єктiв за договорами операцiйної оренди;
дохiд вiд реалiзацiї робiт i послуг, вiдображати на вiдповiдних субрахунках по кредиту рахунку 70 "Доходи вiд реалiзацiї".
? Iншi операцiйнi доходи, якi включають в себе:
- дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв;
- одержанi штрафи, пенi, неустойки;
- дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi;
- дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi;
- дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти;
iншi операцiйнi доходи вiдображати по кредиту рахунку 71 "Iншi операцiйнi доходи".
? Доходи вiд iнвестицiй, облiк яких ведеться за методом участi в капiталi, якi включають в себе:
- доходи вiд iнвестицiй в дочiрнi пiдприємства;
вiдображати по кредиту вiдповiдних субрахункiв до рахунку 72 "Дохiд вiд участi в капiталi ".
? Iншi фiнансовi доходи, якi включають в себе:
- дивiденди одержанi пiдприємством;
- вiдсотки одержанi пiдприємством
вiдображати по кредиту вiдповiдних субрахункiв до рахунку 73 "Iншi фiнансовi доходи".
? Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi, якi включають в себе:
- дохiд вiд безоплатно одержаних активiв;
- дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй;
- дохiд вiд не операцiйних курсових рiзниць;
- iншi доходи.
вiдображати по кредиту вiдповiдних субрахункiв до рахунку 74 "Iншi доходи" .
Витрати
Витрати вважаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. Витрати, якi неможливо пов’язати з доходом певного перiоду, вiдображаються в складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi: адмiнiстративнi витрати, витрати на збут i iншi витрати операцiйної дiяльностi.
Визначити метод вiдображення в облiку витрат дiяльностi:
- з використанням класу 8 «Витрати за елементами»;
- з використанням класу 9 «Витрати дiяльностi».
Визнання витрат, якi пов’язанi з виконанням пiдприємством робiт та наданням послуг iншим органiзацiям та пiдприємствам, здiйснювати в тому перiодi, в якому пiдприємство визнає доходи вiд надання таких послуг (виконання робiт). Такi витрати визнаються пiдприємством для цiлей бухгалтерського облiку шляхом вiдображення їх по дебету рахунку 903 "Собiвартiсть реалiзованих робiт i послуг" з кредитом рахунку 23 "Основне виробництво": за даними аналiтичного облiку по об’єктам виконаних робiт, наданих послуг та по статтям витрат, вiднесеним на собiвартiсть виконаних робiт, наданих послуг.
З метою калькуляцiї собiвартостi кожного об’єкту витрат усi витрати роздiляти за наступними статтями:
• Прямi витрати - витрати, що безпосередньо (напряму) пов’язанi з виконанням робiт на кожному об’єкту. Прямi витрати можуть включати наступнi елементи:
- Матерiальнi витрати ;
- Витрати на оплату працi;
- Вiдрахування на соцiальнi заходи;
- Амортизацiя;
- Iншi операцiйнi витрати.
З урахуванням специфiки роботи пiдприємства до його прямих витрат вiдносяться будь-якi безпосередньо пов’язанi з конкретним об’єктом витрати.
• Загальновиробничi витрати - витрати, що пов’язанi з управлiнням, органiзацiєю та обслуговуванням виробництва i не можуть бути вiднесенi безпосередньо до конкретного об’єкта витрат та розподiляються мiж об’єктами пропорцiйно базi розподiлу. Загальновиробничi витрати також можуть включати усi перелiченi вище елементи витрат i разом з прямими витратами формують повну собiвартiсть кожного об’єкта проектування.
Облiк загальновиробничих витрат вести на наступних рахунках : змiннi – на рахунку 911, постiйнi – на рахунку – 912
Базою розподiлу постiйних загальновиробничих витрат прийняти обсяг виконаних робiт. За базу розподiлу змiнних загальновиробничих витрат на кожен об’єкт витрат прийняти обсяг виконаних робiт.
Проектнi та вишукувальнi роботи:
Облiк виробничих витрат на проектнi та вишукувальнi роботи виконаних власними силами вести на рахунку 231 “ Виробництво ПВР”
Виконанi субпiдрядними органiзацiями роботи, облiковувати на окремому рахунку 234 “ Виробництво ” i включати до собiвартостi реалiзацiї на дату пiдписання акта виконаних робiт по генпiдрядному договору.
Облiк витрат на здачу основних засобiв в оренду вести на рахунку 237 “Витрати на оренду”
Облiк витрат на виробництво i калькулювання виробничої собiвартостi полiграфiчної продукцiї вести iз застосуванням позамовного методу на рахунку 2321.
Облiк витрат на виробництво i калькулювання виробничої собiвартостi послуг архiвно-бiблiотечного вiддiлу вести iз застосуванням позамовного методу на рахунку 2322.
Витрати Пiдприємства, якi пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю, але не включаються до собiвартостi продукцiї, подiляти на три групи:
• Адмiнiстративнi витрати - загальногосподарськi витрати, що спрямованi на обслуговування та управлiння пiдприємством в цiлому. Облiк адмiнiстративних витрат вести на рахунку 92 с розподiлом на субрахунках:
- 921 – загальногосподарчi адмiнiстративнi витрати;
- 922 –витрати на утримання управлiнського персоналу;
- 923 –витрати на утримання Наглядової Ради i Ревiзiйної комiсiї;
- 924 –витрати на утримання Правлiння.
• Витрати на збут витрати, що пов'язанi з реалiзацiєю (збутом) продукцiї пiдприємства. Облiк витрат на збут вести на рахунку 93.
• Iншi операцiйнi витрати - витрати операцiйної дiяльностi, що за своїм змiстом не увiйшли до адмiнiстративних витрат та витрат на збут. Облiк iнших операцiйних витрат вести на рахунку 94.
Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати є витратами перiоду.
Витрати пiдприємства, що пов’язанi з користуванням запозиченими фiнансовими коштами, крiм витрат на створення квалiфiкацiйного активу, облiковувати як фiнансовi витрати Пiдприємства i визнавати їх у тому перiодi, в якому вони були нарахованi чи сплаченi. До таких витрат належать:
• Витрати, пов'язанi з нарахуванням та сплатою вiдсоткiв, процентiв тощо за користування кредитами банкiв;
• Витрати, пов'язанi з випуском, обiгом та утриманням власних боргових цiнних паперiв;
Для облiку таких витрат застосовувати рахунок 95 „Фiнансовi витрати”.
Фiнансовi витрати, пов'язанi зi створенням квалiфiкацiйного активу капiталiзуються згiдно П(С)БО 31.
Витрати пiдприємства, що пов’язанi з втратами вiд зменшення вартостi iнвестицiй, облiк яких ведеться за методом участi в капiталi облiковувати на рахунку 96 „Втрати вiд участi в капiталi”.
Списання з балансу пiдприємства будь-яких необоротних активiв (основних засобiв, iнших малоцiнних необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв) в зв'язку з їх продажем iншим фiзичним чи юридичним особам, визнавати iншими витратами пiдприємства, вiдображаючи в облiку по дебету рахунку 9432 "Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв" в кореспонденцiї з вiдповiдним рахунком облiку балансової вартостi таких необоротних активiв (10 "Основнi засоби", 11 "Iншi необоротнi матерiальнi активи", 12 "Нематерiальнi активи"). Таке списання визнається витратами в тому перiодi, в якому визнається дохiд вiд реалiзацiї таких активiв.
Витрати з податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базi оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та вiдстрочених податкових витрат (доходiв). Вiдстроченi податковi витрати (доходи) виникають внаслiдок визнання в прибутку чи збитку вiдстрочених податкових активiв та/або вiдстрочених податкових зобов’язань.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню, крiм випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд первiсного визнання активу чи зобов’язання.
Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за винятком ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або зобов’язання.
Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовiрним тодi, коли вiдстрочений податковий актив може бути зарахований проти вiдстроченого податкового зобов’язання, яке вiдноситься до того самого податкового органу, та буде вiдновлено в тому самому перiодi, що i актив, або в тому перiодi, в якому збиток, що виникає з активу, може бути вiднесений на попереднiй або послiдуючий перiод. У випадках, коли немає достатнiх вiдстрочених податкових зобов’язань щоб зарахувати вiдстрочений податковий актив, актив вiдображається в тiй мiрi, в якiй ймовiрно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутнiх перiодах.
Суми вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань обчислювати на дату щоквартальної промiжної фiнансової звiтностi.
Вiдстрочений податковий актив та вiдстрочене податкове зобов'язання розраховуються за ставками оподаткування, що дiяли протягом перiоду, у якому будуть здiйснюватися реалiзацiя або використання активу та погашення зобов'язання
Фiнансовий результат
В разi несвоєчасного отримання первинних документiв, яке виключає можливiсть оформлення господарської операцiї у перiодi її проведення (надходження пiсля граничного термiну надання звiтностi), не вiдображення такої iнформацiї у звiтностi вважати помилкою. Виправлення такої помилки проводити шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку, якщо такi помилки впливають на величину нерозподiленого прибутку (непокритого збитку).
Пiсля виправлення помилок, у примiтках до фiнансових звiтiв надавати iнформацiю про виправлення помилок, змiст та суму таких помилок, а також статтi звiтностi, на якi впливають данi помилки.
Власний капiтал:
Капiтал складається зi статутного капiталу, нерозподiленого прибутку, резервного та iнших фондiв, створених за рахунок прибутку, результату переоцiнки основних засобiв.
Дивiденди.
Пiдприємство може оголошувати та виплачувати дивiденди тiльки згiдно з правилами та положеннями законодавства України. Дивiденди за простими акцiями вiдображаються як зменшення накопиченого нерозподiленого прибутку у тому перiодi, коли вони були оголошенi.
Формувати резервний капiтал пiдприємства у розмiрi 15% статутного щорiчним вiдрахуванням 5% вiд чистого прибутку за рiк або за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв..
Формувати фонд розвитку виробництва на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Кошти фонду використовувати на оновлення необоротних активiв та iншi цiлi за рiшенням Наглядової ради.

 

Інформація про основні види послуг, що надає емітент. Основний вид послуг за 2014 рiк - надання в оренду й експлуатацiю власного майна що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22. За даними фiнансової звiтностi дохiд вiд оренди за 2014 рiк -18000,0 тис. грн.., собiвартiсть послуг- 11886,0 тис.грн. Споживачами послуг Товариства є суб'єкти орендних правовiдношень з рiзними органiзацiйно-правовими формами, у яких є потрiбнiсть в отриманнi примiщень для власної господарської дiяльностi. В зв'язку з вiдсутнiстю стабiльного українського ринку, орендний ринок що є на даний час основним для Товариства потрапляє пiд дiю факторiв, якi негативно впливають на реалiзацiю послуг. Зниження загального обсягу реалiзацiї послуг пов'язано зi зменшенням попиту на примiщення у м. Києвi, специфiчнi вимоги до примiщень з боку потенцiйних орендодавцiв. На фiнансовий результат Товариства вплинули як об'єктивнi фактори, такi як обмеженнiсть фiнансових можливостей на проведення ремонтних робiт, так погiршення економiчного стану у потенцiйних клiєнтiв . Стан примiщень, пропонованих для здачi в оренду незадовiльний i додатково що року потребують збiльшення матерiальних витрат, та витрат на забезпечення iнших господарських потреб (у тому числi збiльшення собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у частинi вартостi покупної електроенергiї та газу).
Основними постачальниками для Товариства, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання є ПАТ "Київгаз", ПАТ"Київенерго".

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років.  За 5 рокiв iнвестовано:
- в основнi фонди 935 тис.грн.
зокрема:
-комп’ютерiв, множительної технiки, друкарських пристроїв - 363 тис.грн.
-офiсного обладнання- 250 тис.грн.
-транспорт - 141 тис.грн.
iнше виробниче обладнання - 181 тис.грн.
- в придбання акцiй - 29996 грн.
В 2010 р. було реалiзовано майновий комплекс по вул. Перспективнiй (автобаза), який був нерентабельним.
В 2011 р. ПАТ "Київпроект" продав свою частку встатутному капiталi КУА "Iнтер Кепiтал Груп" (90% статутного капiталу КУА) за 18000 тис. грн.
В 2014 р. було продано:
- Згiдно договору вiд 02.04.2014 року було продано ПОО «Лоберг Комплекс» частину нежилого примiщення, яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, лiт. «Б» та складається з 10/100 частин вiд нежилого будинку площею 12 650,8 м.кв. за цiною 12 000 тис. грн.
В 2014 р. згiдно рiшення Наглядової Ради (Протокол № 10 вiд 20 травня 2014 р.) засноване ТОВ "Науково-виробничий проектний iнститут "Київпроект" з часткою ПАТ "Київпроект" в статутному капiталi Товартисва з обмеженою вiдповiдальнiстю "Науково-виробничий проектний iнститут "Київпроект" (ТОВ "НВНI "Київпроект" ) - 20%.. Згiдно рiшення загальних зборiв засновникiв ТОВ "НВПI "Київпроект" (Протокол № 1 вiд 21 травня 2014 р.) ПАТ "Київпроект" свою частку в статутному капiталi формує шляхом внесення до статутного капiталу:
фонду технiчного архiву вартiстю 205836,00 грн;
знаку для товарiв i послуг вартiстю 55000,00 грн;
обладнання вартiстю 298164,00 грн.;
корпоративнi права вартiстю 195000,00 грн.
Значних iнвестицiй пiдприємство не планкє.

 

Правочини з власниками істотної участі, членами Наглядової ради або членами виконавчого органу.  Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладались.

 

Основні засоби емітента За даними фiнансової звiтностi ПАТ "Київпроект" станом на 31.12.2014 року на балансi облiковувалися основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи залишковою вартiстю 16 273,0 тис. грн.. Сума нарахованого зносу основних засобiв станом на 31.12.2014 року становить 18686тис.грн. Накопичена амортизацiя становить 53% первiсної вартостi основних засобiв. Термiн i умови користування основними засобами визначаються окремо для кожного основного засобу. У 2014 роцi було здiйснено значний правочин :
Згiдно договору вiд 02.04.2014 року було продано ПОО «Лоберг Комплекс» частину нежилого примiщення, яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, лiт. «Б» та складається з 10/100 частин вiд нежилого будинку площею 12 650,8 м.кв. за цiною 12 000 тис. грн.
Мiсце знаходження основних засобiв: - власнi основнi засоби знаходяться за мiсцем розташування Товариства: м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22.
Протягом звiтного перiоду не виникали екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства. Вiдсутнi плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, тому iнформацiя про характер та причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення не розкривається.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента. Дiяльнiсть ПАТ"Київпроект" знаходиться пiд значною залежнiстю вiд загальних економiчних умов, рiвня попиту на свої послуги, крiм того в значнiй мiрi на дiяльнiсть ПАТ "Київпроект" впливає рiвень iнфляцiйних процесiв в Українi та нестабiльна податкова полiтика.

 

Факти виплати штрафних санкцій і компенсацій за порушення законодавства.В звiтному 2014 роцi були сплаченi штрафнi санкцiї в сумi 479 тис.грн., в тому числi :несвоєчасна сплата iнших бюджетних та позабюджетних фондiв за вiдсутнiстю коштiв - 53 тис.грн. , виплата заробiтної плати з нарахуваннями за час вимушеного прогулу згiдно рiшення суду - 426 тис.грн.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента. ПАТ"Київпроект" фiнансується за кошти, отриманi вiд господарської дiяльностi пiдприємства.
Структура капiталу Товариства на 31.12.2014р. склала: 91,6% - власний капiтал, 8,4% - запозичений капитал. Власний капiтал збiльшився на 14939 тис грн. за рахунок  одержання прибутку та переоцiнки фiнансових iнвестицiй. На кiнець 2014 року показник абсолютної лiквiдностi склав 0,18, показник поточної лiквiдностi - 3,9, показник загальної лiквiдностi – 4,0. Цi показники свiдчать про достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб та високу лiквiднiсть активiв Товариства.
Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов'язань.

 

Вартість укладених договорів, але ще не виконаних на кінець звітного періоду договорів  та очікувані прибутки від виконання цих договорів. Укладених, але не виконаних договорiв немає.
Укладенi договори стосовно поточної дiяльностi з надання в оренду аласних нежитлових примiщень.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента. В подальшiй дiяльностi ПАТ "Київпроект" передбачено продовжити роботи з залучення потенцiйних замовникiв на проектнi роботи, збiльшення доходу вiд надавання в оренду власних нежитлових примiщень за рахунок збільшення чисельності орендарів, які будуть залучені за рахунок зменшення вартості орендної плати .

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок. За звiтний перiод товариством кошти на дослiдження та розробки не видiлялись.

 

Судові справи, стороною в яких виступає емітент.

Судовi справи станом на 31.12.14 р. в яких ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» є позивачем або вiдповiдачем (розгляд яких триває):
1) у 2014 роцi ПАТ «Київпроект», як Позивач, заявило дев’ять позовних вимог майнового та немайнового характеру, з них: про стягнення заборгованостi – 1 551 510,96 грн.; кредиторськi вимоги - 636 236,73 грн. Винесено сiм судових рiшень на користь Позивача на загальну суму 1 492 221,32 грн., списано дебiторської заборгованостi (за рiшенням суду по справi про банкрутство ДП «Iнститут «Київжитлопроект» ПАТ «Київпроект») – 636 236,73 грн.
Розгляд двох справ продовжується в Господарському судi м. Києва та Вищому господарському судi м. Києва (касацiйна iнстанцiя). Вiдкрито шiсть виконавчих проваджень, на пiдставi яких фактично отримано/стягнуто з вiдповiдачiв заборгованiсть в сумi 1 492 221,32 грн.
2) у 2014 роцi ПАТ «Київпроект», як Вiдповiдач, взяло участь в одинадцяти процесуальних провадженнях. До ПАТ «Київпроект» пред’явлено майновi вимоги на загальну суму – 353 660, 99 грн. Винесено два рiшення на користь ПАТ «Київпроект», в т.ч. майнова вимога на 57 000,00 грн., та три рiшення, якi хоча i не на користь ПАТ «Київпроект», але спрямованi на вiдновлення порушених прав Товариства.
Розгляд чотирьох справ продовжується в порядку цивiльного та господарського судочинства.
3) у 2014 роцi ПАТ «Київпроект», як Третя особа, взяло участь у чотирьох процесуальних провадженнях.
Товариством заявлено двi кредиторськi вимоги у справах про банкрутство на загальну суму 154 089,00 грн. (про банкрутство «ЗАТ «АСК «Рокада» -17 871, 30 грн. та ВАТ «ДОК-3» - 136 218,00 грн.), розгляд яких продовжується в порядку процесуального судочинства.
На користь ПАТ «Київпроект» прийнято два рiшення в адмiнiстративних справах (про визнання неправомiрними дiї державних реєстраторiв по внесенню 06.08.14 в ЄДР Пiдгайного Я.М. як керiвника; зобов’язання вчинити дiї (скасувати записи вiд 06.08.14 та внести данi про Хомича як керiвника); про визнання незаконними дiї державних реєстраторiв про реєстрацiю нової редакцiї статуту)

 

Інша істотна інформація. Інша iстотна iнформацiя вiдсутня. Аналiз господарювання Товариства за останнi три роки не проводився.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

18319

0

0

0

18319

0

будівлі та споруди

16350

15210

0

0

16350

15210

машини та обладнання

744

365

0

0

744

365

транспортні засоби

508

111

0

0

508

111

інші

573

451

0

0

573

451

2. Невиробничого призначення:

142

0

0

0

142

136

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

29

15

0

0

29

15

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

113

121

0

0

113

121

Усього

18461

0

0

0

18317

16273

Опис

Термiн i умови користування основними засобами визначаються окремо для кожного основного засобу.Станом на 31.12.2014 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 34959 тис. грн., сума нарахованого зносу – 18686тис.грн. Накопичена амортизацiя становить 53% первiсної вартостi основних засобiв. Змiна залишкової вартостi зумовлена нарахуванням амортизацiї та вибуттям основних засобiв амортизацiї. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

62066

47127

Статутний капітал (тис. грн.)

12215

12215

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

12215

12215

Опис

Вартiсть чистих активiв уфiнансовiй звiтностi ПАТ"Київпроект" розраховано згiдно вимогам "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств"(схваленi Рiшення ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004р. № 485). Розрахунковi данi вiдповiдають даним балансу.

Висновок

Вартiсть чистих активiв становить 62066 тис.грн. Розмiр скоригованого статутного капiталу складає 12215 тис.грн. Перевищення вартостi чистих активiв над скоригованим розмiром статутного капiталу становить : 62066 -12215=49851тис.грн., або 62056 : 12215=5,1
ПАТ"Київпроект взмозi викупити всi акцiї свого товариства. Вимоги п.3 ст.155 ЦКУ дотримано.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

514

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

5178

X

X

Усього зобов'язань

X

5692

X

X

Опис:

Зобов'язання складають: . Поточнii зобов'язання: Кредиторська заборгованiсть за роботи та послуги -3055 тис.грн. З одержаних авансiв 1031 тис.грн. З бюджетом - 514 тис.грн. З оплати працi- 344 тис.грн. Зi страхування- 128тис.грн., iншi - 620 тис. грн.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

26.02.2014

11.03.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

15.05.2014

24.06.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

03.07.2014

03.07.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

12.08.2014

14.08.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

06.08.2014

19.08.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

15.09.2014

17.09.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.10.2014

27.10.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25.12.2014

29.12.2014

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

25.12.2014

29.12.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25.12.2014

29.12.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Аудиторська фiрма "Таiр-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

37589848

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ, просп. Маяковського, 97/15 оф.59

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4430 31.03.2011

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

21.04.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Аудиторська фiрма "Таiр-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

37589848

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ, просп. Маяковського, 97/15 оф.59

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4430 31.03.2011

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

н/д н/д н/д н/д

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Керiвництву
ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»
Власникам акцiй
ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
АУДИТОРСЬКИИ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо рiчної фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
«КИЇВПРОЕКТ»
станом на 31 грудня 2014 року та за рiк, що минув на зазначену дату
1. Основнi вiдомостi про Публiчне акцiонерне товариство «КИЇВПРОЕКТ»
Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство «КИЇВПРОЕКТ» (далi - Компанiя).
Скорочена назва: ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 04012780.
Мiсцезнаходження Компанiї: 01030, мiсто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 16-22.
Компанiя зареєстровано Старокиївською державною адмiнiстрацiєю м.Києва 18.01.1994р. та
внесено до єдиного державного реєстру юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвсько районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 28.09.2004р. номер запису в
ЄДР №1 074 120 0000 001490.
Основнi види дiяльностi Компанiї за Державним класифiкатором видiв економiчної дiяльностi
(КВЕД-2010):
• 71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного
• консультування в цих сферах
• 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
• 71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури
• 18.12 Друкування iншої продукцiї
У Компанiї станом на 31 грудня 2014 року наявнi лiцензiї:
• Серiя АГ №573024 на господарську дiяльнiсть, пов'язану зi створенням об’єктiв
• архiтектури (iз перелiком робiт згiдно з додатком). Лiцензiя видана 30.12.2010р. на п’ять
• рокiв.
Поточнi рахунки Компанiї:
• ПАТ КБ «Хрещатик», МФО 300670 № 26005000018696 (гривня);
• Київська регiональна дирекцiя ПАТ «ВТБ банк», МФО 321767 № 26001010147481
• (гривня);
• ПАТ «Дiамантбанк», МФО 320854 № 26002315217 (гривня);
• ПАТ «Нацiональнi iнвестицiї», МФО 300498 № 2600730116676 (гривня).
Станом на 31.12.2014р. кiлькiсть штатних працiвникiв - 91 особа.
Дата проведення останнiх зборiв учасникiв 25.12.2014р. (протокол № 30).
Станом на 31.12.2014р. у Компанiї вiдсутнi вiдокремленi пiдроздiли.
Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть Компанiї на дату складання
аудиторського звiту є:
Директор - Воробйов Микола Олександрович Головний бухгалтер - Клименко Вiталiй
Володимирович.
ПАТ«КИIВПРОЕКТ» є засновником iнших органiзацiй:
Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Металпроект» ПАТ «Київпроект»
Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Київдормiстпроект» ПАТ «Київпроект»
Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Київiнжпроект ПАТ «Київпроект»;
Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Київжитлопроект» ПАТ «Київпроект»
Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Київцивiльпроект» ПАТ «Київпроект»
Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Київтелекомелектропроект» ПАТ «Київпроект»
Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «КиївГео» ПАТ «Київпроект»
Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Київпроект - 1» ПАТ «Київпроект»
Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Київпроект - 5» ПАТ «Київпроект»
Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Київгенплан» ПАТ «Київпроект»
ПАТ«КИЇВПРОЕКТ» фiлiй не має.
2. Основнi вiдомостi про умови договору про надання аудиторських послуг
Аудиторська перевiрка здiйснювалась ТОВ «Аудиторська фiрма «Таiр-Аудит» на пiдставi Договору про надання аудиторських послуг №16.02/15-АР вiд 16.02.2015р. Перевiрка проведена в строк з 13 березня 2015 року по 21 квiтня 2015 року.
Мета аудиту - формування незалежної професiйної думки у формi аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) щодо рiчної фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що минув станом на 31 грудня 2014 року, надання iншої допомiжної iнформацiї згiдно вимог Комiсiї, складання довiдки про фiнансовий стан Компанiї
Дата видачi висновку 21.04.2015 року.
3. ОПИС ПЕРЕВIРЕНОЇ IНФОРМАЦIЇ ТА ВИКОНАНОЇ РОБОТИ
Незалежна аудиторська фiрма ТОВ «Аудиторська фiрма «Таiр-Аудит» провела аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» у складi балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014р. (форма № 1), звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд) (форма № 2), звiту про рух грошових коштiв (форма № 3), звiту про власний капiтал (форма № 4), примiток до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що минув на зазначену дату.
Перевiрку сплановано i проведено з достатньою впевненiстю в тому, що звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудиторський висновок складено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту, зокрема: Мiжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненостi, МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», 710 «Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть», 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», 570 «Безперервнiсть», МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi були Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi.
4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2014р. вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити таке складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
5. Вiдповiдальнiсть аудитора.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014р. на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування та виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрностi подання Компанiєю фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Компанiї. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення умовно- позитивної думки аудитора.
6. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних станом на 31.12.2014р. основних засобiв та запасiв Компанiї. Проведення альтернативних процедур не дало нам можливостi отримати належний рiвень впевненостi щодо їх кiлькостi станом на 31 грудня 2014 року.
Компанiя у звiтностi за рiк, що минув 31.12.2014 року, не визнавала iнвестицiйну нерухомiсть, i вiдобразила її у складi основних засобiв за амортизованою вартiстю, що не вiдповiдає вимогам МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» та наказу про облiкову полiтику Компанiї.
7. Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятокм впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї станом на 31.12.2014р., а також фiнансовий результат її дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни власного капiталу за рiк, що закiнчився на зазначену дату. Фiнансовi звiти складенi у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
8. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Таiр-Аудит» Код ЄДРПОУ. 37589848
Органiзацiйно-правова форма: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4430, видане
рiшенням Аудиторської палати України 31 березня 2011р. за № 229/4.
Адреса: 02232, м. Київ, проспект Маяковського, 97/15, оф.59, Телефон: +38(044)500-59-76 +38(096)6830363
Директор - Губа Тетяна Станiславiвна, сертифiкат аудитора №006306 вiд 20.07,2007р. виданий за рiшенням АПУ № 181/1 вiд 20.07.2007р., дiя сертифiкату подовжена до 20.07.2017р за рiшенням АПУ №252/2 вiд 05.07.2012р.
Директор
ТОВ «Аудиторська фiрма
21 квiтня 2015р.
Губа Т.С.

ДОДАТОК 1 до Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора)
Розкриття iнформацiї, наведеної у рiчнiй фiнансовiй звiтностi
ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»
за рiк, що минув станом на 31.12.2014р.
1 .Органiзацiя бухгалтерського облiку
Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку, в цiлому, вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.
Пiдготовка та складання фiнансової звiтностi здiйснювалося у вiдповiдностi з концептуальною основою, зазначеною Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та Наказом №2 вiд 08.01.2014р. «Про облiкову полiтику ПАТ «КИЇВПРОЕКТ».
В результатi аудиторської перевiрки фактiв нестатутної дiяльностi Компанiї не виявлено. Бухгалтерський облiк Компанiї комп’ютеризований. Аналiтичний i синтетичний облiк порiвнянi мiж собою.
Первиннi документи по облiку фiнансово-господарської дiяльностi складенi на типових формах, затверджених у встановленому законодавством порядку, або затверджених наказом №2 вiд 08.01.2014 р.
На виконання вимог закону «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», згiдно наказу №76 вiд 18.11.2014р. Компанiєю проведено рiчну iнвентаризацiю активiв та зобов’язань станом на 01.12.2014р.
2. Розкриття iнформацiї в фiнансовiй звiтностi ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»
2.1. Власний капiтал Компанiї.
Статутний капiтал Компанiї станом на 31.12.2014р. складає 12 215 тис.грн.
Статутний капiтал Компанiї подiлений на простi iменнi акцiї однакової номiнальної вартостi 2,0 (двi) грн. за одну просту акцiю, загальна кiлькiсть 6 107 456 (шiсть мiльйонiв сто сiм тисяч чотириста п’ятдесят шiсть) акцiй.
Згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв станом на 31.12.2014р. власниками цiнних паперiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу є:

з/п Дата
повiдомлення емiтента особою, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi або акцiонером Найменування Код за ЄДРПОУ - для юридичних осiб - резидентiв або iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської дiяльностi - для юридичних осiб нерезидентiв Розмiр частки акцiонера станом на 31.12.2014 р. (у вiдсотках до статутного ' капiталу)
1 25.12.2014 Хайтоп лiмiтед 015988 24.6748
2 25.12.2014 Джетрiкс ЛТД 015932 24.9801
3 25.12.2014 АРВАТI ГЛОБАЛ ЛТД 1429473 24.9800
Статутний капiтал сформований шляхом випуску i реалiзацiї акцiй.
Заявлений статутний капiтал Компанiї станом на 31.12.2014р. сформований i сплачений в повному обсязi.
У складi капiталу у дооцiнках станом на 31. 12. 2014 року облiковувалися: дооцiнка основних засобiв у сумi 10 108,4 тис. грн., та дооцiнка фiнансових iнвестицiй у сумi 14 727,6 тис. грн.
У складi додаткового капiталу облiковувалась сума фонду на розвиток виробництва. Станом на 31.12.2014р. його розмiр складав 20 900,0 тис.грн. У звiтному перiодi операцiї по рахунку облiку додаткового вкладеного капiталу Компанiєю не здiйснювалися.
У складi власного капiталу облiковувався резервний капiтал. Станом на 31.12.2014 року його сума склала 1 832,0 тис. грн., протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалося.
В 2014р. вилучення капiталу не вiдбувалося. Нерозподiлений прибуток не розподiлявся.
2.2. ОБЛIК АКТИВIВ
Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу (амортизацiї)
Аналiтичний та синтетичний облiк, правильнiсть вiдображення в облiку та звiтностi надходжень та вибуття основних засобiв в перiодi, що перевiрявся, в цiлому, здiйснювались у вiдповiдностi до МСБО 16 «Основнi засоби».
Первiсна вартiсть власних основних засобiв Компанiї на 31.12.2014р. склала 34 959
тис.грн.
Амортизацiя основних засобiв нараховувалася iз застосуванням прямолiнiйного методу, що вiдповiдає вимогам МСБО 16 «Основнi засоби» та обраної Компанiєю облiкової полiтики.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховувалась в момент вводу в експлуатацiю у розмiрi 100% вартостi активiв.
Станом на 31,12.2014р. сума зносу основних засобiв склала 18 686 тис.грн.
Перевiркою встановлено, що нерухомiсть, яка облiковувалась на балансi Компанiї, та незначна частина якої (до 10 %) утримувалась для розмiщення власного офiсу, не була визнана Компанiєю як iнвестицiйна нерухомiсть, що не вiдповiдає вимогам МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» та облiкової полiтики Компанiї.
Облiк фiнансових iнвестицiй
Вiдображення фiнансових iнвестицiй у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2014 року, вiдповiдає вимогам МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї», МСФО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», а також облiкової полiтики Компанiї.
Облiк вiдстрочених податкових активiв i зобов’язань
Компанiя дотримувалась норм МСБО 12 «Податки на прибуток», а саме здiйснювала перерахунок станом на 31.12.2014р. вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань.
Облiк запасiв
Облiк та вiдображення товарно-матерiальних цiнностей проводився згiдно з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 2 «Запаси».
На кiнець звiтного перiоду в Компанiї облiковувалося запасiв на суму 540 тис.грн: виробничi запаси для виробництва друкованої продукцiї 123,0тис. грн. та незавершене виробництво на суму 417,0 тис. грн.
Облiк грошових коштiв.
Безготiвковi розрахунки мiж Компанiєю та контрагентами здiйснювались через уповноваженi банки згiдно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштiв з рахунку платника на рахунок одержувача коштiв.
Станом на 31.12.2014р. Компанiя на поточних рахунках мала грошовi кошти у сумi 1 015 тис.грн.
Облiк дебiторської заборгованостi
Облiк i вiдображення у звiтностi за 2014 рiк дебiторської заборгованостi у цiлому здiйснювалось у вiдповiдностi до вимог МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» та облiкової полiтики Компанiї. Розмiр дебiторської заборгованостi на 31.12.2014р. склав
20 953тис.грн.
Склад дебiторської заборгованостi наведений в таблицi:
Найменування показника Сума,
тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть - всього в тому числi: 20 953
за товари, роботи, послуги за первiсною вартiстю 5 378
з бюджетом 542
за виданими авансами 3 599
за розрахунками iз нарахованих доходiв 66
iнша поточна дебiторська заборгованiсть 11 368
2.2.3. Облiк зобов’язань i забезпечень
Облiк поточних зобов’язань i забезпечень
Станом на 31.12.2014р. розмiр поточних зобов’язань склав поточних зобов’язань наведений в таблицi: 5 199тис.грн. Склад
Найменування показника Сума,
тис.грн.
Поточнi зобов’язання - всього в тому числi: 5 199
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги поточнi зобов’язання за розрахунками: 3 055
з одержаних авансiв 1 031
з бюджетом 514

Найменування показника Сума,
тис.грн.
зi страхування 128
з оплати працi 344
за розрахунками з учасниками 120
iншi поточнi зобов’язання 7
У вiдповiдностi до МСБО 19 «Виплати працiвникам» Компанiя вiдобразила поточнi забезпечення на виплати працiвникам станом на 31.12.2014 р. у сумi 493,0тис.грн.
2.2.4. Облiк фiнансових результатiв
Визнання виручки вiд основної дiяльностi, класифiкацiя та оцiнка доходу здiйснювалися в облiку Компанiї вiдповiдно до вимог МСБО 17 «Оренда» та МСБО 18 «Дохiд».
Нерозподiлений прибуток на 31.12.2014р. становить 2 283тис.грн.
За 2014 рiк Компанiя отримала чистий прибуток у розмiрi 111тис.грн.
Данi окремих форм фiнансової звiтностi Компанiї вiдповiдають одна однiй та даним бухгалтерського облiку.
2.3 IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ
2.3.1. Розмiр чистих активiв Компанiї
Розмiр чистих активiв Компанiї станом на 31.12.2014р. вiдповiдав вимогам ст.155 Цивiльного Кодексу України i мав значення 62 066тис.грн.
2.3.2. IНША IНФОРМАЦIЯ ЕМIТЕНТА
В результатi проведених аудиторських процедур встановлено, що на момент складання аудиторського висновку, iнша iнформацiя разом з фiнансовою звiтнiстю Компанiї не розкривалась та не подавалась до Комiсiї.
2.3.3. Виконання значних правочинiв
У 2014 роцi, згiдно ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» №514-\/I вiд 17.09.2008р., межа для визначення значимостi правочину (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) складала 5 800,0 тис.грн. Протягом 2014 року Компанiєю було здiйснено наступнi значнi правочини:
1. Продаж частини нежилого примiщення згiдно договору вiд 02.04,2014 року, мiж ПАТ «КИiВПРОЕКТ» (Продавець) та ПРО «Лоберг Комплекс» (Покупець), посвiдчений приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Литвиною Л.О. та зареєстровано в реєстрi за № 1326:
предмет договору: нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, лiт. «Б» та складається з 10/100 частин вiд нежилого будинку площею 12 650,8 м.кв., а саме: нежиле примiщення - перший поверх примiщення з №1 по №4 - 301,8 м.кв., примiщення з №24 по №51 - 717,10 м.кв., та пiдвал - 241,9 м.кв., загально площею 1 260,8 м.кв.;
- цiна договору: 12 000 000,00 грн.
2. Договiр купiвлi - продажу цiнних паперiв № БВ100414-3 вiд 10.04.2014 року, укладений мiж ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» (Покупець), за яке дiє ТОВ «КПД-Iнвест» (Повiрений) згiдно договору доручення № БД100414-3 вiд 10.04.2014, та ТОВ «ВIТА - ФЛЕКС» (Продавець): предмет договору: простi iменнi акцiї ПАТ «ЕЛIТ IНВЕСТ ПРОЕКТ» в кiлькостi 2 047 501 шт.;
номiнальна вартiсть ЦП: 0,25 грн./шт., 511 875,25 грн.; ринкова цiна ЦП: 9 623 256,60 грн.
- цiна (сума) договору: 9 623 256,60 грн.
2.3.4. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
Система корпоративного управлiння забезпечує надiйнiсть механiзмiв управлiння, контролю, вiдкритостi та прозоростi дiяльностi Компанiї. Рiшення щодо посади внутрiшнього аудитора Компанiєю не приймалося.
2.3.5. IДЕНТИФIКАЦIЯ ТА ОЦIНКА РИЗИКIВ ШАХРАЙСТВА
У процесi аудиту достовiрностi фiнансової звiтностi i правильностi ведення бухгалтерського облiку, нами не iдентифiковано ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
2.4. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»
Найменування особливої iнформацiї щодо:i Коментар щодо наявностi iнформацiї
Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу Рiшення не приймалось.
Прийняття рiшення про викуп власних акций Рiшення не приймалось.
Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi Змiн не було.
Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента Позики, що перевищують 25 вiдсоткiв активiв емiтента, в звiтному перiодi не отримувались.
Змiна складу посадових осiб емiтента Змiни складу посадових осiб оприлюднювались у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства на сайтi Компанiї та на сайтi НКЦПФР.
Змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акций Змiни4 складу посадових осiб оприлюднювались у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства на сайтi Компанiї та на сайтi НКЦПФР.
Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв Фiлiї та представництва не утворювались в 2014 роцi

Рiшення вищого органу емiтента про зменшення Рiшення не приймалось, статутного капiталу
Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю Справу про банкрутство не порушували.
Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента Рiшення вiдсутнє за вiдсутнiстю справи про банкрутство.
Аналiз результатiв фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк Публiчного акцiонерного товариства «КИIВПРОЕКТ» представлено в наступному Додатку до Аудиторського звiту (висновку).

Губа Т.С.
Директор
ТОВ «Аудиторська фiрма «Таiр - аудит»
21 квiтня 2015р.
Д О Д А Т О К №2
ДО АУДИТОРСЬКОГО ЗВIТУ (ВИСНОВКУ)
Аналiз фiнансового стану ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»
станом на 31.12.2014р.
1. Платоспроможнiсть Компанiї характеризується наступними показниками:
1.1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi - К.а6слiкв, який характеризує наскiльки ймовiрно негайне погашення поточних зобов'язань Компанiї за рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй:
к _ ряд. 1160 + ряд. 1165
•Абс.лiкв. Роздiл III пасиву (1695)
розраховується як вiдношення суми Поточних фiнансових iнвестицiй (1160), Грошових коштiв та їх еквiвалентiв (1165) до Поточних зобов’язань i забезпечень (1695). Теоретичне значення - не менше 0,2 - 0,25.
Станом на 01.01.2014р. значення даного коефiцiєнту складало 1,1, станом на 31.12.2014р. - 0,178.
1.2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) - К.Заг.Лiкв. - показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов’язань
к _ Роздiл II активу (1195)
?заг.лiкв. Роздiл III пасиву (1695)
розраховується як вiдношення Оборотних активiв (1195) до Поточних зобов’язань i забезпечень (1695). Теоретичне значення - не менше 1,0 - 2,0.
Станом на 01.01.2014р. значення даного коефiцiєнту складає 10,789; станом на 31.12.2014р. -3,955.
1.3. Коефiцiєнт поточної лiквiдностi - К.ПОтлiкв -вiдображає платiжнi можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами. Фактичний показник цього коефiцiєнту вказує на можливiсть проведення пiдприємством розрахункiв по всiх поточних зобов’язаннях.
_ Роздiл II активу (1195) - ряд.1100
•Лот.лиш. - Роздiл III пасиву (1695)
розраховується як вiдношення Оборотних активiв (1195) за вирахуванням Запасiв (1100) до Поточних зобов’язань (1695). Теоретичне значення - не менше 0,7 - 0,8.
Станом на 01.01.2014р. значення даного коефiцiєнту складало 10,697, станом на 31.12.2014р. -3,86.
2. Фiнансова стiйкiсть Компанiї характеризується наступними показниками:
2.1. Коефiцiєнт структури капiталу - КСК - характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв.
КСК = Роздiл II пасиву (1595) + Роздiл III пасиву (1695)
Роздiл I пасиву (1495)
розраховується як вiдношення суми Довгострокових зобов’язань (1595), Поточних зобов’язань i забезпечень (1695), до Власного капiталу (1495). Теоретичне значення - не бiльше 1,0.
Станом на 01.01.2014р. значення даного коефiцiєнту складало 0,078, станом на 31.12.2014р. 0,0917.
2.2. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi - КФН - визначає спiввiдношення власного капiталу до суми зобов’язань:
_ Роздiл I пасиву (1495)
Роздiл II пасиву (1595) + Роздiл III пасиву (1695) розраховується як вiдношення Власного капiталу (1495) до Довгострокових зобов’язань (1595) та Поточних зобов’язань i забезпечень (1695). Теоретичне значення - не менше 0,2.
Станом на 01.01.2014р. значення даного коефiцiєнту складало 12,958. Станом на 31.12.2014р. значення даного коефiцiєнту зменшилося i складало 10,904.
2.3. Коефiцiєнт платоспроможностi -КА- характеризує питому вагу власних коштiв в загальнiй сумi ресурсiв Компанiї:
_ Роздiл I пасиву (1495)
Валюта балансу
розраховується як вiдношення Власного капiталу (1495) до валюти балансу. Теоретичне значення - не менше 0,5.
Станом на 01.01.2014р. значення даного коефiцiєнту складало 0,9277; станом на 31.12.2014р.-0,916.
3. Розмiр власних коштiв - ВК, який характеризує наявнiсть власних коштiв Компанiї:
ВК = (Роздiл I пасиву балансу (1495) - ряд. 1415) - (Роздiл I активу балансу - ряд.1040 - ряд. 1045 - ряд. 1090)
розраховується як рiзниця мiж Власним капiталом (1495) за вирахуванням Резервного капiталу (1415) та Необоротними активами (1095) за вирахуванням Довгострокової дебiторської заборгованостi (1040), вiдстрочених податкових активiв (1045) та iнших необоротних активiв (1090).
Розмiр власних коштiв Компанiї станом на 01.01.2014р. i станом на 31.12.2014р. має позитивне значення i складає, вiдповiдно, 23 986 тис.грн. та 15 486тис.грн.
Губа Т.С,

Директор
ТОВ «Аудиторська фiрма «Таiр - Аудит»
21.04.2015р.

-

-

-


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

4

4

2

2013

3

1

3

2012

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): немає

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): немає

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): немає

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

40

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались

Інші (запишіть)

-

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Розмiр винагороди членiв Наглядової ради затверджується Загальними зборами акцiонерiв.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): немає

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

немає

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Положення про конфiдецiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

немає

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Iнших причин немає

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

немає

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

немає

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): не планує

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодекс корпоративного управлiння не приймався

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодекс корпоративного управлiння не приймався

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

кодекс корпоративного управлiння не приймався


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"

за ЄДРПОУ

04012780

Територія

 

за КОАТУУ

8039100000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників

89

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

01030,м. Київ,вул. Б.Хмельницького,16-22

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

172

17

52

первісна вартість

1001

624

410

642

накопичена амортизація

1002

452

393

451

Незавершені капітальні інвестиції

1005

1821

2559

272

Основні засоби:

1010

18317

16273

19367

первісна вартість

1011

39881

34959

41525

знос

1012

21564

18686

22158

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


200


20


200

інші фінансові інвестиції

1035

799

25879

2443

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

230

499

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

51539

45247

22334

II. Оборотні активи

Запаси

1100

252

540

1466

Виробничі запаси

1101

252

123

163

Незавершене виробництво

1102

0

417

1303

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

6269

5378

10721

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


2713


3599


2716

з бюджетом

1135

564

542

11

у тому числі з податку на прибуток

1136

529

541

0

з нарахованих доходів

1140

51

66

1071

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

16415

11368

24055

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

2983

1015

734

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

2983

1015

734

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

14

3

20

Усього за розділом II

1195

29261

22511

40794

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

50800

67758

63128

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

12215

12215

12215

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

10659

24836

11338

Додатковий капітал

1410

20900

20900

20900

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

1832

01832

1522

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1521

2283

7081

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

47127

62066

53056

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

961

0

1140

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

961

0

1140

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

255

3055

5084

за розрахунками з бюджетом

1620

324

514

695

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

6

128

0

за розрахунками з оплати праці

1630

15

344

26

за одержаними авансами

1635

1191

1031

1965

за розрахунками з учасниками

1640

120

120

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

633

493

523

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

168

7

639

Усього за розділом IІІ

1695

2712

5692

8932

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

50800

67758

63128

 

Примітки

Немає.

Керівник

Воробйов М.О.

Головний бухгалтер

Клименко В.В,


 

 

 

 

КОДИ