Новини

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

директор       Воробйов М.О.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   28.07.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "КИЇВПРОЕКТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22
4. Код за ЄДРПОУ
04012780
5. Міжміський код та телефон, факс
044 234-05-20 044 234-05-20
6. Електронна поштова адреса
at@kyivproekt.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.07.2015
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 141 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.07.2015
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.kyivproekt.com в мережі Інтернет 29.07.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.07.2015 призначено начальник вiддiлу облiку, звiтностi та доходiв - головний бухгалтер Єгорова Свiтлана Iванiвна   0.00
Зміст інформації:
Наказом директора Товариства вiд 27.07.2015 року № 102-к призначено на посаду начальника вiддiлу облiку, звiтностi та доходiв - головного бухгалтера Єгорову Свiтлану Iванiвну. З 04.10.10 i до цього часу працює в ПАТ "Київпроект" (з 01.04.12 до 01.10.14 - начальник фiнансово - економiчної служби - головний бухгалтер; з 01.10.14 до 02.06.15 - в.о. головного бухгалтера, заступник; з 02.06.15 до 27.07.15 – в.о. начальника вiддiлу облiку звiтностi та доходiв – головного бухгалтера). Розмiр пакета акцiй, що належить посадовiй особi - 0,0000%.

29 липня 2015