Новини

ПОВІДОМЛЕННЯ про скликання Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про скликання Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ»

(код за ЄДРПОУ 04012780)

(далі - Товариство)

 

Шановний акціонере!

19 квітня 2015 року о 12-00 год. відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22 (2-й поверх, актовий зал ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться у день та за місцем проведення Загальних зборів з 09-30 год. до 11-45 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства відповідно до вимог ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» складається станом на 24 годину 13 квітня 2016 року.

Порядок денний:

1. Про обрання членів Лічильної комісії.

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2015 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2015 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства.

9. Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ».

10. Про внесення змін до Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ».

11. Про внесення змін до Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ».

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

                Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; уповноважені особи – паспорт або інший документ, що посвідчує особу та доручення, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. 

                З матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Ви можете ознайомитися за місцезнаходження Товариства за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22 (приймальня директора), попередньо подавши письмову заявку за місцезнаходженням Товариства, з дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.; а в день проведення Загальних зборів - також в електронній формі до початку Загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Воробйов Микола Олександрович.

Довідки за тел. +38 (044) 234-05-20.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київпроект

за 2015 р.

 

 

тис.грн.

 

Період

Найменування показників

Звітний

Попередній

Всього активів

66 766

67 758

Основні засоби

15 689

16 273

Довгострокові фінансові інвестиції

25 279

25 899

Запаси

579

540

Сумарна дебіторська заборгованість

16 332

20 953

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 061

1 015

Власний капітал

61 176

62 066

Нерозподілений прибуток

1 404

2 283

Статутний капітал

12 215

12 215

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

4 590

5 692

Чистий прибуток (збиток)

68

111

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6 107 456

6 107 456

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

65

83

Повідомлення про проведення зборів опубліковано в «Бюлетень. Цінні папери України» № 42 від 09.03.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні

 

Голова  Наглядової ради ПАТ «Київпроект»                                

10 березня 2016