Новини

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Воробйов Микола Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

06.10.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"

2. Організаційно-правова форма

 

3. Місцезнаходження

01030, м. Київ, Б. Хмельницького, 16-22

4. Код за ЄДРПОУ

04012780

5. Міжміський код та телефон, факс

(044)234-05-20 (044)234-05-20

6. Електронна поштова адреса

at@kyivproekt.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.10.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

189 Бюлетень "Цiннi папери України"

10.10.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

Kyivproekt.com

в мережі Інтернет

07.10.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

03.10.2016

припинено повноваження

Начальник вiддiлу облiку звiтностi та доходiв-головний бухгалтер

Єгорова Свiтлана Iванiвна

 

0

Зміст інформації:

Наказом директораПАТ "Київпроект" № 117-к вiд 03.10.2016 р. припинено повноваження начальника вiддiлу облiку, звiтностi та доходiв - головного бухгалтера Єгорової Свiтлани Iванiвни в зв'язку з переведенням на посаду Першого заступника директора з 04.10.2016 р. Строк перебування на посадi начальника вiддiлу облiку, звiтностi та доходiв - головного бухгалтера - з 28.07.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Розмiр пакета акцiй, що належить посадовiй особi - 0,0000%.

03.10.2016

призначено

Начальник вiддiлу облiку звiтностi та доходiв - головний бухгалтер

Кавунчук Наталiя Сергiївна

 

0

Зміст інформації:

Наказом директора ПАТ "Київпроект" № 118-к вiд 03.10.2016 р. призначено на посаду начальника вiддiлу облiку, звiтностi та доходiв - головного бухгалтера Кавунчук Наталiю Сергiївну з 04.10.2016 р. на необмежений термiн. Протягом останнiх п'яти рокiв працювала головним бухгалтером (з 02.06.2010 по 01.06.2011 р. - ТОВ "Каса", з 01.06.2011 по 27.06.2013 - ТОВ "СТО "Автодом", 3 01.11.2013 по 12.02.2016 р. - ТОВ "Одесем". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Розмiр пакета акцiй, що належить посадовiй особi - 0,0000%.

 

7 жовтня 2016