Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "КИЇВПРОЕКТ"

2. Код за ЄДРПОУ

04012780

3. Місцезнаходження

01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22

4. Міжміський код, телефон та факс

044 234-05-20 044 234-05-20

5. Електронна поштова адреса

at@kyivproekt.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.kyivproekt.com

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

 

II. Текст повідомлення

05.12.2016 року Публiчним акцiонерним товаристовм "КИЇВПРОЕКТ" отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй україни" Перелiк акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ" станом на 01.12.2016 року (вих. №122865зв), на пiдставi якого стало вiдомо про змiни щодо власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдстоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а саме: пакет акцiй у власностi фiзичної особи Попова Олександра Євгенiйовича, РНОКПП 2823501097, який до змiни становив 491489 штук голосуючих акцiй (8,047360%) збiльшився i становить 974897 штук голосуючих акцiй (15,962407 %) вiд загальної кiлькостi акцiй.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Єгорова Свiтлана Iванiвна

перший заступник директора

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

05.12.2016

(дата)

7 грудня 2016