Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "КИЇВПРОЕКТ"

2. Код за ЄДРПОУ

04012780

3. Місцезнаходження

01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22

4. Міжміський код, телефон та факс

044 234-05-20 044 234-05-20

5. Електронна поштова адреса

at@kyivproekt.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.kyivproekt.com

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

 

II. Текст повідомлення

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ" вiд 07.12.2016 року схвалено вчинення Публiчним акцiонерним товарисовм "КИЇВПРОЕКТ" значного правочину - договору поруки. Предмет договору: поручительство (забезпечення виконання зобовязання). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину складає 46 821 171,60 грн.; вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2015рiк) - 65 766 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства - 71,19 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до Перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають право на участь у загальних зборах становить 5 840 573 штук простих iменних акцiй Товариства. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборах становить 5 536 071 штук простих iменних акцiй Товариства. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 026 188 штук простих iменних акцiй Товариства, "проти" прийняття рiшення - 0 штук простих iменних акцiй.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Єгорова Свiтлана Iванiвна

Перший заступник директора

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

07.12.2016

(дата)

9 грудня 2016